Co je specifický symbol?

Specifický symbol je dodatečný symbol, který se používá pro jednoznačnou identifikaci plátce platby. Jeho využití je pouze v tuzemském platebním styku.

Používání specifického symbolu není povinné a slouží zpravidla pro detailnější identifikaci odesílatele platby. Záleží vždy na příjemci platby a jeho způsobu zpracování příchozích plateb, zda tento symbol bude vyžadovat. Nejčastěji se používá při úhradě faktur, kde se jako specifický symbol uvádí právě číslo faktury.

Pokud je příjemcem platby například obecní úřad nebo bytové družstvo a platbou má být identifikována fyzická osoba, může být jako specifický symbol použito rodné číslo plátce. V případě identifikace právnické osoby se uvádí se ve specifickém symbolu nejčastěji její IČO. Výjimku tvoří platby daní finančnímu úřadu, kde je pro identifikaci vyžadováno DIČ.

Kontaktujte nás