Co je rentabilita

Rentabilita je schopnost dosahovat zisku na základě vložených prostředků.  
 
Rentabilita je jeden ze základních ekonomických pojmů a jedno z hlavních kritérií hospodářského podnikání. Jedná se o ekonomický pojem, který označuje schopnost podniku vytvářet nové zdroje, tedy vytvářet zisk využitím investovaného kapitálu. Ukazatel výnosnosti se vypočítá jako poměr výnosu k vynaloženým prostředkům a vyjadřuje se obvykle v procentech.  
Rentabilita je důležitý finanční ukazatel, který nám říká, jaký je poměr mezi finančními prostředky, které nám plynou z našich aktivit, a mezi finančními prostředky, které jsme na tyto aktivity vynaložili. Rentabilita je tak často užívána při rozhodování o tom, jakou aktivitu z firmy vyloučit, anebo naopak, v případě business plánů, na jakou aktivitu se v budoucnu zaměřit.  Často také bývá součástí motivační složky odměn managementu.  
Ukazatele rentability hodnotí hospodaření podniku, nehodnotí ale výkonnost společnosti z pohledu vlastníka, tedy z pohledu investora vlastního kapitálu. Čistý zisk podniku zpravidla nepředstavuje ani hodnotu finančních prostředků, kterou je možné vlastníkovi vyplatit v plné výši. Kromě finanční stránky, kdy podnik musí mít dostatečné množství volných finančních prostředků, musíme hledět i na právní stránku, tj. respektovat podmínky stanovené obchodním zákoníkem.  
V současné době se používají tyto ukazatele zisku, které mají hodnotit výkonnost podniku z pohledu vlastníka (investora): 

  • MVA – market value added  (tržní přidaná hodnota) - rozdíl mezi tržní hodnotou společnosti a skutečně vloženým kapitálem  

  • EVA – economic value added (ekonomická přidaná hodnota) - rozdíl zisku po zdanění a nákladů veškerého kapitálu  

Kontaktujte nás