Co je pojistné plnění?

Pojistné plnění vychází z pojistné smlouvy a pojistných podmínek. Je proto nutné se s detaily seznámit ještě před podpisem smlouvy.

Pojistné plnění je částka, kterou pojišťovna vyplácí v případě pojistné události. Příjemcem pojistného plnění je tzv. oprávněná osoba, kterou je obvykle přímo pojištěný, který však nemusí být totožný s plátcem pojistného čili pojistníkem.

  • U škodového pojištění, jehož účelem je náhrada úbytku majetku vzniklého v důsledku pojistné události, závisí výše této částky především na tom, jaká pojistní událost nastala a jaká byla při ní způsobena škoda.

  • U obnosového pojištění jde o získání dohodnuté finanční částky, což závisí především na tom, zda pojistná událost – například dožití se 65 let - nastala.

U obou pojištění závisí pojistné plnění i na podmínkách konkrétní pojistné smlouvy a pojistných podmínkách. Pojistné plnění lze také označit jako nárok pojištěného, který vzniká, pokud se stane pojistná událost vymezená jako předmět pojistky.

Kontaktujte nás