Co je exekuce?

Exekuce je soudně vynucené splacení dluhů. Nejčastěji se provádí prodejem zastavené nemovitosti, srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu povinného. Z pohledu věřitele jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet své závazky.

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy je návrh doručen exekutorovi nebo soudu. Dlužník je vyzván k dobrovolnému splnění dluhu většinou exekutorem, který jej vyrozumí o zahájení exekuce. Exekuci může provádět nejen soudní exekutor, ale také soud, obecní či krajský úřad nebo finanční úřad.

Soudní exekutor
Soudní exekutor zajišťuje provádění exekucí. Exekutor má postavení veřejného činitele, a proto může tedy vstoupit do dlužníkovy nemovitosti i bez jeho přítomnosti. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v samosprávné Exekutorské komoře České republiky, která má sídlo v Brně. Soudní exekutory jmenuje ministr spravedlnosti, kterému musí do rukou složit příslušný slib. V České republice je nyní aktivních více než 150 soudních exekutorů, kteří mají celorepublikovou působnost.

Exekuční příkaz
Exekuční příkaz je rozhodnutí, které vydává soudní exekutor. Určuje v něm, jakým způsobem bude exekuci provádět. Exekutor smí použít pouze takový způsob, který umožňuje zákon. Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce a většinou i exekučního příkazu, nesmí povinný, tedy dlužník, s majetkem postiženým exekučním příkazem disponovat. To znamená, že ho nemůže prodat, zastavit nebo darovat, nemůže vybrat peníze z účtu postiženého exekucí. Veškeré takové úkony jsou od té chvíle jsou neplatné, pohlíží se na ně, jako by nikdy nebyly.

Provedení exekuce
Když povinný – dlužník – do 30 dnů od doručení výzvy k úhradě nezaplatí, exekutor provede exekuci způsobem, jaký stanovil v exekučním příkazu. Přitom platí, že exekutor smí postihnout majetek povinného pouze v takovém rozsahu, který zabezpečí vymožení pohledávky.

Druhy exekuce
Exekuce podle zákona může proběhnout těmito způsoby:
- srážkami ze mzdy
- přikázáním pohledávky z účtu povinného nebo jiné peněžité pohledávky
- prodejem movitých věcí
- prodejem nemovitostí
- zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech

Náklady exekuce
Veškeré náklady exekuce, včetně zákonem stanovené odměny exekutora, je povinen zaplatit dlužník.

Kontaktujte nás