Co je cash flow?

Cash flow neboli výkaz o peněžních tocích podává obraz o celkové finanční situaci konkrétní firmy za určité období. Poskytuje přehled o firemních financích, nikoli o účetním zisku. Je povinnou součástí účetní závěrky těch účetních jednotek, které sestavují závěrku v plném rozsahu.

Cash flow vypovídá o tom, do jaké míry je firma schopná „produkovat“ peněžní prostředky a jakým způsobem jich užívá. Je to důležitá informace nejen pro majitele firmy, ale i pro banky a dodavatele.

Při sestavování výkazu o peněžních tocích se sledují tři oblasti činnosti dané firmy:
- Provozní cash flow – všechny peněžní toky, které pocházejí z předmětu podnikání sledované firmy
- Investiční cash flow – zejména nákup a prodej movitého i nemovitého majetku
- Finanční cash flow – splácení úvěru, vydávání a splácení dluhopisů apod.

Kontaktujte nás