Výsledky skupiny MONETA za rok 2020

Skupina MONETA vykázala za rok 2020 čistý zisk ve výši 2,6 miliardy korun, zisk před zohledněním nákladů na riziko se v porovnání s předchozím rokem zvýšil o 19,5 %. Výsledek ovlivnily vyšší náklady na riziko a nižší výnosy v důsledku pandemie COVID-19. Náklady vzrostly o 10,1 % v důsledku akvizice společností Wüstenrot.

Provozní výnosy dosáhly 12,1 miliardy korun. Za výsledkem stojí jak organický, tak i akviziční růst včetně jednorázového mimořádného zisku z akvizice. Provozní náklady se kvůli akvizici zvýšily o 10,1 % a dosáhly úrovně 5,5 miliardy korun. Bez vlivu akvizice by zůstaly dokonce mírně pod úrovní předchozího roku. Náklady na riziko dosáhly v souvislosti s pandemií COVID-19 hodnoty 3,6 miliardy korun. Celkově MONETA vygenerovala čistý zisk ve výši 2,6 miliardy korun, což představuje návratnost hmotného kapitálu 10,8 %.

MONETA dosáhla významného růstu úvěrového portfolia1 o 44,7 %, zejména díky růstu retailových úvěrů o 68,1 % a 13,1% růstu úvěrů v komerčním segmentu. Expanzivně rostlo především portfolio hypoték1, které se meziročně zvýšilo o 124,0 %. V důsledku pandemie COVID poklesl nový objem spotřebitelských úvěrů o 31,3 % naopak portfolio nezajištěných spotřebitelských úvěrů1 se zvýšilo o 20,3 %.

V průběhu roku 2020 MONETA podstatně zvýšila objem klientských vkladů na úroveň 257,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 47,4 %. Retailové vklady vzrostly o 65,7 % a dosáhly 192,1 miliardy korun, zatímco komerční vklady dosáhly 65,0 miliardy korun a meziročně tak zaznamenaly růst o 11,1 %. Bance se také během roku dařilo v oblasti distribuce investičních produktů a pojištění. Celkový objem klientských investic do podílových fondů narostl o 37,3 % na úroveň 17,6 miliardy korun.

V důsledku pandemie COVID-19 byla MONETA nucena překlasifikovat významnou část úvěrových expozic. Portfolio pohledávek v selhání je nyní na úrovni 5,4 miliardy korun, což představuje 2,3 procenta celkové bilance úvěrového portfolia v hrubé výši. Vzhledem k těmto okolnostem MONETA významně zvýšila krytí celého úvěrového portfolia opravnými položkami na úroveň 2,6 % oproti 1,9 % na konci předchozího roku.

MONETA i nadále vykazuje vysoký poměr celkové kapitálové přiměřenosti na úrovni 18,2 %, doprovázený vynikající likviditou ve výši 190,2 %, zejména díky významnému růstu depozit. MONETA disponuje volným kapitálem ve výši 6,4 miliardy korun (včetně zahrnutí rezervy na dividendu 2,1 miliardy korun ze zisku roku 2020), jenž by měl v budoucnu sloužit k dalšímu růstu skupiny MONETA a vyplacení dividend.

Vedle růstu finančních a komerčních ukazatelů MONETA také vykázala růst klientské základny, jehož dosáhla díky svému organickému růstu a akviziční strategii. Klientská základna banky se tak rozšířila na 1,4 milionu klientů.

V průběhu roku se skupině podařilo implementovat řadu inovací, které jí pomohly si udržet a zlepšit celkovou provozní výkonnost. Již potřetí v řadě za sebou obhájila MONETA titul Bankovního inovátora roku v rámci prestižní soutěže Banka roku. V kategorii klientsky nejpřívětivější banka získala druhé místo, v hlavní kategorii pak z loňské páté pozice poskočila o dva stupně výš na místo třetí.

Bance se také úspěšně podařilo udržet solidní úvěrový rating klíčových nezávislých agentur Standard & Poor a Moody's, čímž potvrdila odolnost svého obchodního modelu a schopnost úspěšně realizovat svoji strategii.

Jako jediná česká společnost byla také MONETA zařazena do indexu rovnosti žen a mužů „Bloomberg Gender-Equality Index 2020“.

V rámci svého grantového programu věnovala MONETA v roce 2020 částku 2,8 milionu korun na různé charitativní projekty. Banka se také stala partnerem vzdělávacího programu Duke of Edinburgh („DofE“), dále nevládní organizace Post Bellum a jejího projektu „Paměť národa“ a začala spolupracovat s Centrem pro vodu, půdu a krajinu, které působí pod Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

KAPITÁLOVÁ POZICE
Regulatorní kapitál Skupiny MONETA činí 28,0 miliard korun. Nad rámec regulatorního požadavku na Tier 1 kapitál 12,4 % (zvýšeného o 100 bazických bodů tzv. manažerské rezervy) MONETA disponuje volným kapitálem ve výši 4,3 miliardy korun (bez zahrnutí rezervy na dividendu 2,1 miliardy korun ze zisku roku 2020), což jí dává silný základ pro budoucí růst, potencionální akvizice a obnovení vyplácení dividend akcionářům. Poměr kapitálové přiměřenosti činí 18,2 %, poměr CET1 pak 15,2 %.

ZISKOVOST
– Čistý zisk dosáhl 2,6 miliardy korun a představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 10,8 %.
– Zisk před zohledněním nákladů na riziko dosáhl 6,6 miliardy korun, celkové náklady na riziko byly ve výši 3,6 miliardy korun.
– Celkové provozní výnosy vzrostly o 15,0 % na 12,1 miliardy korun, a to zejména díky mimořádnému zisku z akvizice společností Wüstenrot.
– Náklady vzrostly o 10,1 % zejména kvůli akvizici. Bez zahrnutí vlivu akvizice by náklady zůstaly mírně pod úrovní loňského roku; navzdory inflačnímu prostředí, a to díky důslednému řízení nákladů.
– Náklady na riziko na úrovni 174 bazických bodů byly významně ovlivněny tvorbou opravných položek na potenciální úvěrové ztráty v důsledku pandemie COVID-19 (zhoršení makroekonomického prostředí a moratoria na splácení úvěru) ve výši 2,8 miliardy korun.

BILANCE A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA
Retailové úvěry2: meziroční růst o 68,1 % v retailových úvěrech zejména díky významné expanzi hypotečního portfolia a růstu spotřebitelských úvěrů, které byly také výrazně podpořeny akvizicí.
    – Hypoteční portfolio se meziročně zvýšilo o 124,0 % a s objemem ve výši 97,6 miliardy korun dosáhlo tržního podílu na úrovni 6,9 % ve srovnání s 3,3 % na konci roku 2019. I přes důsledky pandemie COVID-19 dosáhla MONETA u nově sjednaných hypoték tržního podílu 17,2 % ve 4. čtvrtletí 2020.
    – Spotřebitelské úvěry se meziročně zvýšily o 20,3 %, celkové portfolio vzrostlo na 48,6 miliardy korun. Mírný pokles ve srovnání s předchozím čtvrtletím zapříčinily především dopady pandemie COVID-19.
Retailové vklady: objem retailových vkladů se zvýšil o 65,7 % na 192,1 miliardy korun.
Komerční úvěry2: meziroční růst o 13,1 procenta, celkové portfolio dosáhlo 75,5 miliardy korun.
    – Úvěry pro živnostníky a podnikatele meziročně vzrostly o 18,6 %, celkové portfolio činí 8,1 miliardy korun.
    – Portfolio úvěrů pro malé a střední podniky se meziročně zvýšilo o 12,4 %, portfolio státem garantovaných úvěrů COVID dosáhlo 3,8 miliardy korun.
Komerční vklady: balance komerčních vkladů vzrostla o 11,1 % a dosáhla objemu 65 miliardy korun.
Digitální platforma:
    – 40,6% podíl online uzavřených půjček na celkovém objemu nové produkce spotřebitelských úvěrů
    – 22,9% podíl online uzavřených půjček na celkovém objemu nové produkce úvěrů živnostníkům a malým firmám
    – 58,2% meziroční růst transakcí v aplikaci mobilního bankovnictví Smart Banka.
Klientská základna: v důsledku akvizice a organického růstu vzrostla klientská základna Skupiny MONETA meziročně na 1,4 milionu zákazníků.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA AKTIV
– Náklady na riziko ve výši 3,6 miliardy korun byly významně ovlivněny tvorbou opravných položek z důvodu krytí očekávaných rizik z dopadů pandemie COVID-19. Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami se tak z poměru 1,9 % na konci roku 2019 zvýšilo na úroveň 2,6 % ke konci roku 2020.
– Kvalita aktiv zůstává stabilní. Poměr úvěrů v selhání vůči celkovému portfoliu činí 2,3 %.
– Krytí pohledávek v selhání opravnými položkami vzrostlo na úroveň 110,2 % z původních 109,2 % ke konci roku 2019.

ŘÍZENÍ KAPITÁLU
– Celková kapitálová přiměřenost zůstává i po akvizici na silné úrovni 18,2 %.
– Regulatorní kapitálový požadavek se od 1. července snížil na 13,4 % v důsledku snížení proticyklické kapitálové rezervy o dalších 50 bazických bodů.
– Vedení banky snížilo svůj cíl kapitálové přiměřenosti na 14,4 % z předchozích 14,9 % (v návaznosti na snížení proticyklické kapitálové rezervy).
– Dividendová politika je i nadále pozastavena z důvodu nejasností a rizik souvisejících s dalším vývojem a ekonomickými důsledky COVID-19 a podléhá důrazným doporučením ze strany regulátora.
– Vedení banky i nadále plánuje výplatu dividendy na úrovni 80 % čistého zisku roku 2020 a zahájení výplaty dividend bezprostředně po obdržení souhlasu od regulátora.

REAKCE SKUPINY MONETA NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
– MORATORIUM ÚVĚROVÉHO SPLÁCENÍ: MONETA umožňovala svým klientům dočasně odložit splácení svých úvěrových závazků podle právních předpisů přijatých parlamentem ČR, které vstoupily v platnost dne 17. dubna 2020.
   – K 31. říjnu 2020 evidovala MONETA pod tzv. vládním moratoriem objem úvěrového portfolia ve výši 18,6 miliardy korun. (11,8 miliardy korun v retailovém segmentu a 6,8 miliardy korun v komerčním segmentu), což odpovídá 9% podílu na celkovém úvěrovém portfoliu.
   – Po skončení vládního moratoria na splácení půjček (31. října) spustila MONETA další dobrovolný program. Ten umožňuje klientům postiženým pandemií COVID-19 požádat o odklad splátek po dobu dalších 3 měsíců.
   – Souběžně s tím MONETA připravila a implementovala program restrukturalizace spotřebitelských půjček pro své klienty, kteří se v důsledků ekonomických dopadů pandemie ocitli v tíživé finanční situaci.
    – Celkem poskytla MONETA dočasnou úlevu při splácení finančních závazků v objemu 35,5 miliardy korun. Z této částky zůstalo přibližně 1,6 miliardy korun odloženo v rámci posledního dobrovolného tříměsíčního moratoria, které vyprší v průběhu prvního čtvrtletí 2021. Všechny tyto úvěrové expozice byly klasifikovány jako pohledávky v selhání.
– GARANČNÍ PROGRAMY: Od druhé poloviny roku 2020 byla MONETA aktivní ve vládních záručních programech pro klienty z řad malých a středních podniků i živnostníků, přičemž v příslušných kategoriích produktů dosahuje výsledků nad svým obvyklým tržním podílem. Ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) spustila také záruční programy EGAP COVID+ a COSME.
   – MONETA zpracovala žádosti o úvěr v garantovaných programech COVID II, COVID III a COVID Praha ve výši 3,8 miliardy korun. V objemu poskytnutých půjček dosáhla odhadovaného 16% tržního podílu v počtu všech schválených žádostí.
   – V rámci programu EGAP COVID+ podpořila žádosti segmentu malých a středních firem v objemu 0,97 miliardy korun, v objemu takto poskytnutých půjček dosáhla MONETA tržního podílu ve výši 10,5 %.
   – V programu COSME nabídla MONETA komerčnímu sektoru velmi atraktivní průměrnou úrokovou sazbu 4,88 % a podpořila tak žádosti malých a středních firem v celkovém objemu 0,5 miliardy korun, schválené žádosti živnostníků pak tvořily objem ve výši 0,7 miliardy korun.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA, komentoval finanční výsledky MONETA za celý rok 2020:

„I přes tuto nečekanou krizi pokračujeme v plnění našich strategických cílů a nepochybuji, že tomu bude i v nadcházejícím roce. Tímto bych chtěl poděkovat jak kolegům v bance, tak našim klientům, neboť naše výsledky odrážejí jejich dobrou práci a loajalitu“.

TRŽNÍ VÝHLED
Dne 30. října 2020 MONETA představila výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Vedení společnosti MONETA očekává, že v následujících 5 letech vykáže skupina MONETA kumulovaný čistý zisk více než 20 miliard korun.

Prezentace k výsledkům za rok 2020 začne v pátek 5. února 2021 v 15:00 hodin středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 716
US +1 877 423 0830
UK +44 203 009 2470
Hong Kong +8 523 077 3573
Singapur +6 564 298 399


Účastnický PIN kód: 91818702#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

1 Výkonné úvěry a pohledávky v hrubé výši
2 Výkonné úvěry a pohledávky v hrubé výši