Výsledky skupiny MONETA za první pololetí 2021

Skupina MONETA vykázala za první pololetí roku 2021 čistý zisk ve výši 1,4 miliardy korun, což je o 19 procent více než za stejné období předchozího roku. Vedení společnosti očekává pro rok 2021 čistý zisk ve výši 3 miliardy korun, což je o 0,2 miliardy korun více než původní předpoklad. Provozní výnosy upravené o jednorázové výnosy z loňského roku vzrostly o 4 procenta. Náklady na úrovni 2,9 miliardy korun jsou v souladu s ročním odhadem ve výši 5,5 miliardy korun. Náklady na riziko meziročně poklesly o 70 procent na úroveň 0,8 miliardy korun.

Celkové provozní výnosy dosáhly výše 5,4 miliardy korun (meziroční pokles o 18,3 procenta z důvodu jednorázových mimořádných výnosů v loňském roce). Celkové provozní výnosy upravené o jednorázové výnosy plynoucí z akvizice ve výši 1,1 miliardy korun a z prodejů dluhopisů ve výši 0,3 miliardy korun se zvýšily o 4 procenta. Provozní náklady se meziročně zvýšily o 6,3 procenta na 2,9 miliardy korun, toto zvýšení zapříčinily vyšší náklady na odpisy a amortizaci, vyšší regulatorní poplatky a správní náklady. Náklady na riziko na úrovni 0,8 miliardy korun meziročně poklesly o 70,3 procenta. Tato změna souvisí s vyšší tvorbou opravných položek v prvním pololetí roku 2020 z důvodu očekávaných dopadů pandemie COVID-19 a naopak lepšímu než očekávanému výkonu portfolia v první polovině letošního roku. Celkově MONETA vygenerovala čistý zisk ve výši 1,4 miliardy korun, což představuje nárůst o 19,3 procenta oproti loňskému roku. MONETA také vykazuje silnou regulatorní kapitálovou pozici na úrovni 30,4 miliardy korun, což se promítlo do poměru celkové kapitálové přiměřenosti ve výši 19,2 procenta. Přebytečný kapitál Skupiny MONETA dosáhl úrovně 8,7 miliard korun1.

MONETA dosáhla solidního růstu úvěrového portfolia2 o 9,2 procenta, zejména díky růstu retailových úvěrů o 14 procent a 20procentnímu růstu úvěrů v segmentu živnostníků a malých firem. Významně rostlo především portfolio hypoték2, které se meziročně zvýšilo o 27,1 procenta. V důsledku silného konkurenčního tlaku a také zvýšenému objemu předčasných splátek poklesla výše spotřebitelských úvěrů meziročně o 6,2 procenta. Naopak objem nově sjednaných spotřebitelských úvěrů2 se meziročně zvýšil o 45,8 procenta. Tento nový objem pomohl ke stabilizaci portfolia v průběhu června 2021.

Pohledávky v selhání dosáhly výše 6,3 miliardy korun neboli 2,5 procenta z celkové výše úvěrového portfolia. Celkové krytí úvěrového portfolia se zvýšilo na 2,5 procenta ke konci 2Q 2021 z 2,4 procenta, které MONETA vykazovala ve stejném období loňského roku. Opravné položky k úvěrům se zvýšily z 5,2 miliardy korun v 2Q 2020 na 6,2 miliardy korun v 2Q 2021.

Během prvního pololetí 2021 MONETA dále zvýšila objem klientských vkladů na úroveň 266,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 3,9 procenta. Retailové vklady vzrostly o 5,6 procenta a dosáhly výše 199 miliardy korun, zatímco komerční vklady zůstaly meziročně stabilní na úrovni 67,2 miliardy korun. Skupině MONETA se také během roku dařilo v oblasti distribuce investičních produktů. Celkový objem investic do podílových fondů narostl o 58,8 procenta na úroveň 22,6 miliardy korun.

MONETA i nadále vykazuje vysokou celkovou kapitálovou přiměřenost na úrovni 19,2 procenta, odpovídající silné regulatorní kapitálové pozici ve výši 30,4 miliardy korun. To je více než 4 procenta nad cílem managementu společnosti MONETA ve výši 14,4 procenta a představuje tak nadbytečný kapitál na úrovni 8,7 miliard korun neboli 17,01 korun na akcii.

Rozvaha zůstává vysoce likvidní s ukazatelem krytí likvidity ve výši 156,8 procenta.

MONETA rovněž zaznamenává nárůst využívání svých platforem digitálního bankovnictví. Online distribuční kanály významně přispěly k celkovým výsledkům Skupiny MONETA. Podíl spotřebitelských úvěrů sjednaných online dosáhl 35,2procentního podílu na celkových nových spotřebitelských úvěrech Skupiny MONETA. Online hypoteční platforma – Refinanso.cz – se podílela 15,4 procenty na celkové nové produkci hypoték. Úvěry živnostníkům a malým firmám sjednaných online zaznamenaly meziroční růst o 36,9 procenta a podílely se 25,9 procenty na celkové nové produkci v tomto segmentu.

Skupině se také dařilo výrazně zvýšit online distribuci běžných retailových účtů (meziročně téměř o 122,6 procenta). Běžné retailové účty sjednané online tak přispěly 17,2 procenty k celkovému počtu nově sjednaných retailových běžných účtů. Digitální kanály hrají také důležitou roli při distribuci investičních fondů. Objem investičních fondů, distribuovaný prostřednictvím online kanálů, se meziročně zvýšil téměř o 400 procent. Přispěl tak 12,4 procenty k celkové distribuci investičních fondů Skupiny MONETA.

Během prvního pololetí 2021 získala MONETA hned několik významných cen za digitalizaci, inovace a také za svůj odpovědný a udržitelný přístup. V soutěži Zlatá koruna MONETA získala ocenění v 9 kategoriích: například 1. místo v kategorii „Nejlepší komerční půjčka“, 2. a 3. místo v kategorii „Nejlepší online aplikace“ nebo 1. a 3. místo Ceny veřejnosti za své mobilní a internetové bankovnictví.

MONETA také úspěšně pokračuje v plnění svých cílů v oblasti ESG politiky. Od roku 2016 MONETA snížila své přímé emise o 70,1 procenta a celkově pak uhlíkovou stopu o 42,2 procenta ke konci roku 2020.

MONETA se také stala signatářem organizace United Nations Global Compact, největší dobrovolné podnikové platformy na světě, která pod záštitou OSN zavazuje své členy dodržovat principy udržitelnosti.

MONETA též uskutečnila změny, související s politikou genderové vyváženosti v nejvyšším vedení: 33 procent členů představenstva a dozorčí rady Skupiny MONETA jsou nyní ženy. MONETA získala ocenění „LGBT+ přívětivý zaměstnavatel roku 2021“ za přidělení dnů placeného volna na uzavření registrovaného partnerství či svatby svých zaměstnanců bez ohledu na jejich sexuální orientaci.

V roce 2021 MONETA založila nadaci Clementia. Jejím hlavním posláním je částečně, nebo úplně odlehčit těm klientům, kteří se bez vlastní viny ocitli v tragické životní situaci a kvůli těmto okolnostem nejsou schopni plnit své finanční závazky vůči Skupině MONETA. Během tohoto období schválila MONETA Clementia finanční úlevu prvním dvěma rodinám, které čelí finančním obtížím spojeným s úmrtím rodiny a nemocí.

ZISKOVOST
- Čistý zisk dosáhl 1,4 miliardy korun díky nižším nákladům na riziko a důslednou kontrolou nákladů. To se promítlo do návratnosti hmotného kapitálu ve výši 11,2 procenta.
- Celkové provozní výnosy meziročně klesly o 18,3 procenta na 5,4 miliardy korun, zejména kvůli:
    - stabilnímu čistému úrokovému výnosu na úrovni 4,1 miliardy (meziroční nárůst o 0,1 procenta),
    - vyššímu čistému výnosu z poplatků a provizí ve výši 1 miliardy (meziroční nárůst o 9,4 procenta),
    - významnému poklesu čistého výnosu z finančních operací (meziroční pokles o 45,3 procenta) kvůli zisku z prodejů dluhopisů realizovaném během prvního pololetí loňského roku,
    - ostatním výnosům, které klesly na svou běžnou úroveň ve výši 53 milionů korun (meziroční pokles o 95,5 procenta), loňské číslo bylo pozitivně ovlivněno jednorázovým ziskem z akvizice ve výši 1,1 miliardy korun.
- Běžné celkové provozní výnosy se meziročně zvýšili o 4 procenta (bez zahrnutí mimořádných výnosů loňského roku z akvizice ve výši 1,1 miliardy korun a výnosu z prodejů dluhopisů ve výši 0,3 miliardy korun).
- Celkové provozní náklady na úrovni 2,9 miliardy korun (nárůst o 6,3 procenta) zejména kvůli vyšším nákladům na odpisy a amortizaci (ve výši 614 milionů korun, meziroční nárůst o 11,8 procenta), regulatorním poplatkům (ve výši 210 milionů korun, meziroční nárůst o 39,1 procenta) a správním a ostatním nákladům (ve výši 825 milionů korun, meziroční nárůst o 5,5 procenta), doprovázené stabilními náklady na zaměstnance (ve výši 1 201 milionu korun, meziroční nárůst o 0,1 procenta). MONETA překonala svůj odhadovaný cíl nákladových synergií ve výši 300 milionů korun o 25 procent.
- Zisk před zdaněním a náklady na riziko dosáhl 2,5 miliardy korun (meziroční pokles o 35,2 procenta).
- Náklady na riziko poklesly o 70,3 procenta na 0,8 miliardy korun, a to zejména kvůli vyšším opravným položkám ve výši 1,9 miliardy korun zaúčtovaných v první polovině loňského roku a souvisejících s dopady pandemie COVID-19. Zároveň během prvních šesti měsíců roku 2021 platební morálka klientů, kteří byli dříve v moratoriu na odklad splátek, byla lepší, než se očekávalo.

BILANCE A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA
- Investiční cenné papíry se navýšily na 51,2 miliardy korun (meziroční nárůst o 113,3 procenta), zejména díky optimalizaci využití volné likvidity přes nákup státních dluhopisů, což je v souladu s investiční strategií.
- Kategorie úvěrového portfolia3 meziročně vzrostla o 9,2 procenta na 239,3 miliardy korun, zejména díky:

    - retailovým úvěrům3 : meziroční růst o 14 procent na výši 163,4 miliardy korun, zejména díky silné expanzi hypotečního portfolia
        - Hypoteční portfolio se meziročně zvýšilo o 27,1 procent na 111,5 miliardy korun.
        - Spotřebitelské úvěry zaznamenaly v důsledku pandemie COVID meziroční pokles o 6,2 procenta na 47,3 miliardy korun.
        - Úvěry na automobily poklesly o 4,2 procenta na 2,2 miliardy korun stejně jako revolvingové produkty, které poklesly o 17,6 procenta na 2,4 miliardy korun.

    - komerčním úvěrům3: meziročně stabilní (mírný růst o 0,1 procenta), celkové portfolio dosáhlo výše 75,8 miliardy korun.
        - Investiční portfolio pokleslo meziročně o 0,2 procenta na výši 44,6 miliardy korun.
        - Portfolio provozních úvěrů se meziročně zvýšilo o 7,3 procenta na výši 11,2 miliardy korun.
        - Portfolio úvěrů pro živnostníky a malé firmy se meziročně zvýšilo o 20 procent na výši 8,7 miliardy korun.
        - Úvěry na automobily meziročně klesly o 3 procenta na výši 6,2 miliardy korun.

- Kategorie vkladů meziročně vzrostla o 2 procenta na výši 276,7 miliardy korun, zejména díky růstu klientských vkladů:
    - Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 5,6 procenta na úroveň 199 miliard korun.
    - Komerční klientské vklady zůstaly stabilní na úrovni 67,2 miliardy korun (meziroční pokles o 0,8 procent).

Online distribuce
- Digitální platforma – výsledky za první pololetí:
    - 35,2procentní podíl spotřebitelských úvěrů sjednaných online na celkovém objemu nové produkce spotřebitelských úvěrů
    - 15,4procentní podíl podepsaných hypoték prostřednictvím platformy Refinanso.cz na celkových nových objemech hypoték
    - 25,9procentní podíl úvěrů pro živnostníky a malé firmy sjednaných online na celkovém objemu nové produkce úvěrů v tomto segmentu
    - 17,2procentní podíl běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových běžných účtů
    - 12,4procentní podíl objemu investičních fondů distribuovaných přes online kanály na celkové distribuci
    - 9,4procentní podíl počtu smluv stavebního spoření sjednaných online na celkovém počtu nových smluv stavebního spoření.

Klientská základna
- Klientská základna zůstala meziročně stabilní na úrovni 1,4 milionu klientů. Počet retailových klientů je 1,3 miliony a komerčních klientů 0,1 milionu (převážně z řad živnostníků a malých firem). Z celkového počtu klientů 0,7 milionů klientů používá společnost MONETA jako svou hlavní banku.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA
- Náklady na riziko ve výši 0,8 miliardy korun neboli na úrovni 65 bazických bodů byly ovlivněny tvorbou opravných položek z důvodu krytí očekávaných rizik z dopadů pandemie COVID-19.
- Celkové krytí úvěrového portfolia opravnými položkami se zvýšilo z 2,4 procenta ke konci června 2020 na 2,5 procenta ke konci června 2021.
- Poměr úvěrů v selhání se zvýšil na 2,5 procenta ke konci června 2021 (oproti 1,6 procenta na konci června 2020) zejména kvůli zhoršení klasifikace u portfolia, které bylo zasaženo dopady pandemie COVID-19.
- Celkové krytí pohledávek v selhání opravnými položkami dosáhlo úrovně 98,9 procenta z původních 144,7 procent ke konci června 2020.

KAPITÁLOVÁ POZICE
- Celková kapitálová přiměřenost zůstává na vysoké úrovni 19,2 procenta, což je o 4,8 procenta nad cílem ve výši 14,4 procent, který stanovilo vedení Skupiny MONETA (skládající se z regulatorního kapitálového požadavku ve výši 13,4 procenta a dodatečné rezervy ve výši 100 bazických bodů stanovené vedením Skupiny MONETA).
- Poměr CET1 dosáhl 16,3 procenta.
- Regulatorní kapitálová pozice se zvýšila na 30,4 miliardy korun.
- Hustota rizikově vážených aktiv úvěrového portfolia dosáhla výše 53,6 procenta zejména díky změně portfoliového mixu směrem k zajištěným úvěrům s příznivější rizikovou vahou, konkrétně k hypotékám. Celková hustota rizikově vážených aktiv dosáhla úrovně 46,4 procenta.
- Nadbytečný kapitál dosáhl úrovně 8,7 miliardy korun nad celkovým cílem vedení Skupiny MONETA ve výši 14,4 procenta. To představuje 17,01 korun na akcii.
- Česká národní banka by měla do konce letošního září rozhodnout o žádosti banky na výplatu dividendy ve výši 1,5 miliardy korun (3 koruny na akcii) z čistého zisku dosaženého za roky 2019 a 2020.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA, komentoval finanční výsledky MONETA za první pololetí roku 2021:

„Během uplynulého čtvrtletí jsme začali zaznamenávat postupné oživování poptávky a celkové transakční aktivity. Doufáme, že tyto trendy budou pokračovat a pomohou nám dosáhnout našich finančních i obchodních cílů pro aktuální rok“.

TRŽNÍ VÝHLED
Dne 30. října 2020 MONETA představila výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19.

Na základě aktuálního vývoje, výsledků a makroekonomického výhledu, vedení společnosti MONETA revidovalo svůj odhad výsledků za rok 2021. Vzhledem k silnému tlaku konkurence na spotřebitelské úvěry, nárůstu objemu předčasného splácení a změně klasifikace portfolia kvůli dopadům pandemie COVID-19 do Fáze 3 MONETA očekává, že dosáhne celkového provozního výnosu ve výši 10,8 miliardy korun oproti původnímu výhledu ve výši 11,2 miliardy korun. Celkové provozní náklady jsou odhadovány ve stejné výši jako původní výhled 5,5 miliardy korun. MONETA tedy očekává zisk před zdaněním a náklady na riziko ve výši 5,3 miliardy korun oproti původnímu výhledu ve výši 5,7 miliardy korun. Podle aktuálního vývoje kvality portfolia to vypadá, že opravné položky vytvořené v loňském roce na krytí očekávaných ztrát jsou více než dostatečné. Také makroekonomický výhled se zlepšil. Na základě těchto skutečností MONETA očekává nižší náklady na riziko v intervalu 60-70 bazických bodů oproti původnímu výhledu v intervalu 80-100 bazických bodů.

Celkově tedy MONETA očekává, že doručí čistý zisk ve výši minimálně 3 miliardy korun ve srovnání s původním výhledem 2,8 miliardy korun.

1 Nad úrovní cíle managementu pro kapitálovou přiměřenost 14,4 procenta
2 Výkonné úvěry a pohledávky v hrubé výši
3 Výkonné úvěry a pohledávky v hrubé výši
4 Výhled zveřejněn 30. října 2020

 

Prezentace k výsledkům za první polovinu roku 2021 začne ve čtvrtek 29. července 2021 v 15:00 hodin středoevropského letního času.

Telefonní čísla pro účastníky: 
CZ+420 225 439 717
US+1 844 286 0643
UK+44 207 194 3759
Hong Kong+8 523 077 3574
Singapur+6 564 298 400


Účastnický PIN kód: 88450334#

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549