Výsledky skupiny MONETA za první čtvrtletí 2018

Konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč, nárůst o 13 %

- Doručen konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč představující meziroční nárůst o 13 %
- Zrychlený nárůst klientské základny, čistý přírůstek nových klientů o 8202
- Dosažen silný růst úvěrů o 12,6 % meziročně díky úvěrům pro podnikatele a malé firmy (+90,5 %) a hypotékám (+35,9 %)
- Díky inovacím učiněn výrazný pokrok v online úvěrování retailových klientů a klientů z řad podnikatelů a malých firem
- Kapitalizace a likvidita i nadále na solidní úrovni umožňující další růst
- Návrh dividendy za rok 2017 úspěšně schválen na Řádné valné hromadě akcionářů


MONETA oznamuje za první čtvrtletí roku 2018 konsolidovaný čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu na úrovni 18,9 %. MONETA se i nadále soustředí na spotřebitelské úvěry, budování pozice v segmentu hypoték a poskytování finančních služeb českým domácnostem. Současně MONETA usiluje o vedoucí pozici mezi předními bankami v obsluze českých živnostníků a podnikatelů. Banka si zároveň udržuje silnou pozici v poskytování finančních služeb českým malým a středním firmám a pokračuje v podpoře zemědělství.

Během prvního čtvrtletí 2018 dosáhla MONETA významné ziskovosti, zrychlila růst úvěrového portfolia napříč retailovým i komerčním segmentem a zvýšila svou atraktivitu pro zákazníky, což dokazuje nárůst v jejich počtu. MONETA i nadále těží ze silné kapitalizace ve výši 16,6 % a skvělé likvidity podpořené nárůstem klientských vkladů o 4,6 %.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA, komentoval výsledky následovně: „V našich aktivitách činíme výrazný pokrok, zrychlujeme růst a prostřednictvím inovací nastavujeme standardy. Naše výsledky jsou také podpořeny skvělým výkonem české ekonomiky. Úspěch naší digitální strategie se začíná zřetelně promítat do našich obchodních výsledků.”

Segment živnostníků, podnikatelů a malých a středních firem

MONETA dosáhla solidního růstu v úvěrových aktivitách, komerční úvěrové portfolio vzrostlo o 9,2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2017. Tento růst byl z významné části výsledkem silného růstu v oblasti úvěrů pro malé firmy a podnikatele. Nadto čistý přírůstek nových klientů činil přibližně 1900, což představuje celkové zlepšení oproti výsledkům srovnatelného období roku 2017.

Retailové bankovnictví

MONETA dosáhla silného růstu prakticky ve všech produktových kategoriích, přičemž celkové úvěry vzrostly meziročně o 16,1 %. Tento nárůst byl dán především skvělými výsledky v hypotékách (+35,9 %), solidním růstem ve financování automobilů (+25,5 %) a stále se zvyšujícím nárůstem ve spotřebitelských úvěrech (+9,5 %). Bilance kreditních karet a kontokorentních úvěrů poklesly (-14,3 %), což je v souladu s obecným trendem na trhu. V dalších čtvrtletích roku se Banka zaměří na opatření ke zlepšení výsledků svých revolvingových produktů.

Nabídka digitálních produktů

MONETA pokračuje ve svém závazku k inovacím na bankovním trhu. Míra používání digitální platformy Smart Banka, mobilní bankovní aplikace MONETA, výrazně stoupla, což bylo podpořeno především meziročním nárůstem počtu registrovaných uživatelů o 92 % na 210 tisíc. Skrze mobilní aplikaci Smart Banka bylo zadáno více než 14 % našich elektronických plateb. MONETA také vykázala významný pokrok v online sjednávání úvěrů. Během prvního čtvrtletí 2018 bylo sjednáno online 30 % nových spotřebitelských úvěrů a 25 % nových úvěrů pro podnikatele. Banka tak postupuje solidním tempem k dosažení svých střednědobých strategických cílů.

Provozní výnosy

MONETA vykázala celkové provozní výnosy ve výši 2,4 miliardy Kč, což je v souladu s očekáváním managementu. Během prvního čtvrtletí 2018 Banka úspěšně stabilizovala sazby nových spotřebitelských úvěrů a pokračovala ve stabilizaci výnosů komerčního portfolia. Vedle toho Banka pokračovala v realizaci příležitostných repo operací s Českou národní bankou, byť v menším rozsahu než ve čtvrtém kvartálu roku 2017.

Řízení nákladů

Banka dosáhla dobrých výsledků v řízení svých celkových provozních nákladů, a to i přes silné inflační tlaky pramenící ze situace na pracovním trhu. Při srovnání běžných nákladů nedošlo meziročně k významné změně. Meziroční nárůst provozních nákladů o 8,9 % byl z velké části způsoben jednorázovým rozpuštěním rezerv v roce 2017. Celkově MONETA vykázala ukazatel poměru nákladů k výnosům ve výši 52,6 %, což je v souladu s očekáváním managementu. Výše nákladů v prvním čtvrtletí 2018 byla také ovlivněna příspěvkem do fondu pojištění vkladů a fondu na řešení krize, a to v plné roční výši.

Řízení rizika

MONETA těží z velmi příznivého prostředí z hlediska úvěrového rizika. Celkové náklady na riziko očištěné o jednorázové aktivity v důsledku úspěšného odprodeje historického portfolia nevýkonných úvěrů tvořily 0,62 %. Prodej historického portfolia nevýkonných úvěrů přinesl zisk před zdaněním ve výši 475 milionů Kč, díky němuž ukazatel nákladů na riziko dosáhl kladné hodnoty, což dále přispělo k celkové ziskovosti skupiny MONETA.

MONETA plně implementovala účetní standard IFRS 9. Jeho zavedení mělo za následek vytvoření dodatečných opravných položek ve výši 695 milionů Kč. Náklady na implementaci standardu neovlivnily ziskovost a byly zaúčtovány vůči vlastnímu kapitálu. Zavedení standardu mělo také za následek zvýšení úrovně celkového krytí úvěrového portfolia Banky a příslušných podrozvahových položek.

Na základě výsledků za první čtvrtletí management Banky potvrdil celkové očekávání výsledků skupiny, přičemž navýšil výhled zisku společnosti MONETA pro rok 2018 z 3,4 miliardy Kč na 3,5 miliardy Kč.

Smart Banka - notifikace na chytrých hodinkách   Smart Banka pro iPad
 

Prezentace managementu k výsledkům za první čtvrtletí začne v 9:00 středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 844 2860 643
UK +44 207 194 3759

PIN kód: 14763967#


MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Jakub Švestka
jakub.svestka@moneta.cz
+420 224 442 897 / +420 702 209 386

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Media advisor:
Brunswick Group
Charles Pretzlik / Robin Wrench
MONETA@brunswickgroup.com
44 (0) 20 7404 5959