Valná hromada Monety schválila účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2023, Banka vyplatí dividendu ve výši 9 korun na akcii

Valná hromada schválila konsolidovanou a individuální účetní závěrku a rozdělení čistého zisku MONETA Money Bank, a.s. („Banka“), za rok 2023 v celkové výši 5,4 miliardy korun, z kterého se vyplatí dividenda 9 korun na akcii. Návrhy, předložené valné hromadě, podpořily i tzv. proxy poradenské agentury, společnosti ISS a Glass Lewis, které doporučily akcionářům hlasovat pro všechny body programu.

Čistý zisk Banky za rok 2023 v celkové výši 5,4 miliardy korun1 bude v objemu 4,6 miliardy korun rozdělen mezi akcionáře formou dividendy ve výši 9 korun na akcii. Zbylých 0,8 miliardy korun bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 29. dubna 2024 jako akcionáři Banky. Dividenda bude vyplacena bezhotovostně 21. května 2024.

Akcionáři zároveň odsouhlasili konsolidovanou i individuální účetní závěrku Banky za rok 2023 a schválili společnost Deloitte Audit s.r.o. jako auditora Banky pro rok 2024.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 74,59 procenta akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.

 

1 Částka 5,4 miliardy korun představuje čistý zisk Banky na individuální úrovni. Na konsolidované úrovni dosáhla Banka zisku 5,2 miliardy korun.