Valná hromada MONETA Money Bank schválila všechny body programu navržené představenstvem

Valná hromada schválila finanční výsledky banky za rok 2019, zahrnutí zisku do kapitálu banky a volbu členů dozorčí rady a auditního výboru společnosti. Akcionáři také vyjádřili souhlas s politikou odměňování a volbou auditora pro rok 2020.

Do dozorčí rady byli zvoleni pánové Ronald Clark, Michal Petrman a Denis Hall. Zároveň valná hromada schválila Michala Petrmana a Denise Halla do funkcí členů výboru pro audit. Všichni jmenovaní tak zahajují svůj druhý mandát od vstupu banky na pražskou burzu v květnu 2016.

Valná hromada také schválila konsolidovanou i individuální účetní uzávěrku banky za rok 2019 včetně návrhu představenstva na zaúčtování čistého zisku do kapitálu banky. Představenstvo koncipovalo návrh posílit kapitál banky a tímto nevyplatit dividendu v důsledku pandemie Covid-19 a následných doporučení ČNB a Evropské bankovní autority (EBA). Tato stanoviska byla taktéž doporučena Evropskou centrální bankou a jejím výborem pro finanční stabilitu.

Následně akcionáři odhlasovali a schválili návrh na auditora banky pro rok 2020, společnost Deloitte. Valná hromada se dále kladně vyjádřila také k navržené politice odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Na závěr valná hromada schválila úpravu stanov tak, aby v budoucnosti akcionáři mohli hlasovat elektronicky. Banka si od této změny slibuje zvýšení bezpečnosti, dostupnosti a komfortu akcionářů na budoucích valných hromadách. Systém elektronického hlasování plánuje Centrální depozitář cenných papírů spustit v roce 2021.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 50,3 % na základním kapitálu MONETA Money Bank, valná hromada tak byla usnášeníschopná.