Valná hromada MONETA Money Bank schválila všechny body programu navržené představenstvem

Valná hromada schválila finanční výsledky MONETA Money Bank za rok 2020 a bývalé Wüstenrot hypoteční banky, zahrnutí zisku do kapitálu banky a volbu člena dozorčí rady. Akcionáři také schválili zprávu o odměňování za rok 2020 a vybrali auditora pro finanční rok 2021.

Do dozorčí rady byl znovu zvolen pan Miroslav Singer, který tak zahajuje svůj druhý mandát v dozorčí radě MONETA Money Bank.

Valná hromada také schválila konsolidovanou i individuální účetní uzávěrku banky za rok 2020 včetně návrhu představenstva na zaúčtování čistého zisku do kapitálu banky. Představenstvo koncipovalo návrh posílit kapitál banky a tímto až do doby rozhodnutí ČNB nevyplatit dividendu v důsledku pandemie Covid-19 a následných doporučení České národní banky a Evropské rady pro systémová rizika. Tato stanoviska byla taktéž doporučena Evropskou centrální bankou. Akcionáři se rovněž kladně vyjádřili ke schválení účetní závěrky bývalé Wüstenrot hypoteční banky a.s.

Následně akcionáři odhlasovali a schválili návrh na auditora Banky pro rok 2021, společnost Deloitte. Valná hromada také schválila zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady MONETA Money Bank, a.s.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 63,21 % na základním kapitálu MONETA Money Bank, valná hromada tak byla usnášeníschopná.