Valná hromada MONETA Money Bank schválila účetní závěrky za rok 2018 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2018

Valná hromada společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „MONETA“) dnes odsouhlasila řádnou individuální i konsolidovanou účetní závěrku, jež byly sestaveny ke dni 31. prosince 2018, a rozhodla o rozdělení zisku. Řádné valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 61 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti MONETA, o stavu jejího majetku za rok 2018, Zprávu výboru pro audit o výsledcích a jeho činnosti za rok 2018 a Zprávu dozorčí rady o výsledcích a její činnosti za rok 2018 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné individuální i konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

„Je mi velkým potěšením oznámit, že i rok 2018 byl pro společnost MONETA úspěšným rokem. Zdárně jsme naplnili naši stávající strategii udržet si pozici vedoucí banky na trhu pro české domácnosti, živnostníky a drobné podnikatele. Za uplynulý rok MONETA dosáhla dobrých finančních výsledků a vykázala konsolidovaný čistý zisk ve výši 4,2 miliardy Kč, což představuje nejen nárůst o 7,1 % ve srovnání s rokem 2017, ale také překonání našeho cíle pro rok 2018 o 0,8 miliardy Kč,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA.

Byla schválena řádná individuální i konsolidovaná účetní závěrka společnosti MONETA, jež byly sestaveny ke dni 31. prosince 2018.

V řádné konsolidované účetní závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši bezmála 4,2 miliardy korun, v řádné individuální závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši přes 4,4 miliardy korun. Valná hromada rozhodla o tom, že více než 3,1 miliardy korun bude rozděleno mezi akcionáře společnosti MONETA jako podíl na zisku (dividenda) a více než 1,2 miliardy korun bude převedeno na účet nerozděleného zisku společnosti MONETA z minulých let, přičemž na jednu akcii vychází dividenda ve výši 6,15 Kč.

Dále valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci a určila auditora pro provedení povinného auditu za rok 2019. Přijala návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit společnosti MONETA a rozhodla, že audit bude provádět auditorská společnost Deloitte Audit s.r.o.