Valná hromada MONETA Money Bank schválila účetní závěrky za rok 2017 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017

Dividenda bude vyplacena ve výši 8 Kč na akcii, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 16 %

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. (dále jen MONETA Money Bank nebo banka) dnes odsouhlasila řádnou individuální i konsolidovanou účetní závěrku, jež byly sestaveny ke dni 31. prosince 2017, a rozhodla o rozdělení zisku. Řádné valné hromady se zúčastnili akcionáři s  celkovým podílem 57,18 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, o stavu jejího majetku za rok 2017, Zprávu výboru pro audit o výsledcích a jeho činnosti za rok 2017 a Zprávu dozorčí rady o výsledcích a její činnosti za rok 2017 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné individuální i konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

„V průběhu roku 2017 MONETA Money Bank významně pokročila v rozvoji svého obchodního modelu a rozšiřování svých obchodních aktivit. Naším cílem je zachovat si vedoucí pozici v oblasti financování českých domácností a stát se vedoucí bankou v sektoru financování malých podniků. Jsme hrdí, že se nám podařilo splnit náš závazek vůči akcionářům vyjádřený v market guidance pro rok 2017, přičemž jsme překonali náš závazek ziskovosti o více než 500 milionů Kč,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Byla schválena řádná individuální i konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, jež byly sestaveny ke dni 31. prosince 2017.

V řádné konsolidované účetní závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši přes 3,9 miliardy korun, v řádné individuální závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši přes 3,6 miliardy korun. Valná hromada rozhodla o tom, že akcionářům bude vyplacena navrhovaná dividenda v celkové výši přes 4 miliardy korun, která se bude skládat ze zisku banky za rok 2017 ve výši přes 3,6 miliardy korun a části nerozděleného zisku banky minulých let v částce více než 420 milionů korun, přičemž na jednu akcii vychází dividenda ve výši 8 Kč.

Dále valná hromada určila auditora pro provedení povinného auditu za rok 2018. Přijala návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit MONETA Money Bank a rozhodla, že audit bude provádět auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Valná hromada byla rovněž informována o reakci dozorčí rady na pokyn valné hromady konané dne 24. dubna 2017 týkající se odměňování členů představenstva.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.