Valná hromada MONETA Money Bank schválila účetní závěrky za rok 2016 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016

Dividenda bude vyplacena ve výši 9,80 Kč na akcii, což představuje dividendový výnos téměř 11 %. Miroslav Singer a Maria Luisa Cicognani byli zvoleni novými členy dozorčí rady.

 

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. (dále jen MONETA Money Bank nebo banka) dnes odsouhlasila řádnou individuální i konsolidovanou účetní závěrku, jež byly sestaveny ke dni 31. 12. 2016 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016. Řádné valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 65 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, o stavu jejího majetku za rok 2016, Zprávu výboru pro audit o výsledcích a jeho činnosti za rok 2016 a Zprávu dozorčí rady o výsledcích a jeho činnosti za rok 2016 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné individuální i konsolidované účetní závěrce, návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a stanovisko dozorčí rady k výsledkům přezkumu Zprávy o vztazích za rok 2016.

„Rok 2016 byl pro společnost MONETA Money Bank významným mezníkem. Transformace z dceřiné společnosti GE Capital na nezávislou českou banku, rychlé etablování nové značky na domácím trhu, úspěšný vstup na burzu a solidní finanční výsledky, to vše nám otevírá cestu k tomu vrátit banku k růstu spolu s doručením atraktivních a udržitelných výnosů našim investorům,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Byla schválena řádná individuální i konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, jež byly sestaveny ke dni 31. 12. 2016.

V řádné konsolidované účetní závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši 4,1 miliardy korun, v řádné individuální závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši 7,3 miliardy Kč, který byl pozitivně ovlivněn dividendami vyplacenými dceřinými společnostmi MONETA Money Bank v návaznosti na změny v jejich kapitálové struktuře. Valná hromada rozhodla o tom, že akcionářům bude vyplacena navrhovaná dividenda v celkové výši přes 5 miliard Kč, přičemž na jednu akcii vychází dividenda 9,80 Kč. Zbytek zisku 2,3 miliardy korun bude převeden do nerozděleného zisku.

Dále valná hromada určila auditora pro provedení povinného auditu za rok 2017. Přijala návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit MONETA Money Bank a rozhodla, že audit bude provádět auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Valná hromada projednala a schválila změny stanov MONETA Money Bank dle návrhu orgánů společnosti, které reagují na novelizaci právních předpisů (zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o auditorech), na vyčlenění MONETA Money Bank ze skupiny GE a na přijetí všech akcií MONETA Money Bank k obchodování na regulovaném trhu.

Dále se valná hromada zabývala návrhem kvalifikovaného akcionáře na odvolání Denise Arthura Halla z dozorčí rady a výboru pro audit. Z rozhodnutí valné hromady nebyl z funkcí v těchto orgánech odvolán.

Dozorčí rada byla doplněna o nové členy, kterými se stali Miroslav Singer a Marie Luisa Cicognani. Jsou zvoleni s okamžitou platností. Zvolení nových členů dozorčí rady podléhá standardnímu posouzení ze strany ČNB.

Valná hromada zamítla návrh kvalifikovaného akcionáře, aby představenstvo společnosti připravilo optimalizaci kapitálové struktury banky tak, aby byla oprávněna snížit kapitálový poměr Tier 1 na 16,5 % do konce roku 2017 a na 15,5 % nebo méně nebo na úroveň o 1 procentní bod vyšší, než je minimální kapitálový poměr Tier 1 stanovený Českou národní bankou, do konce 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018.

V závěru valná hromada schválila zásady dozorčí rady ve věci odměňování členů představenstva.

 

Lucie Leixnerová

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Lucie Leixnerová
mob: +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

Lenka Míčková
mob: +420 601 384 254, tel: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.