Valná hromada MONETA Money Bank schválila rozdělení zisku za rok 2022, novou členkou dozorčí rady je Kateřina Jirásková z PPF

Valná hromada schválila rozdělení čistého zisku MONETA Money Bank, a.s. („Banka“), za rok 2022 v celkové výši 4,7 miliardy korun, konsolidovanou a individuální účetní závěrku i zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Banky. Na uvolněné místo v dozorčí radě Banky akcionáři zvolili paní Kateřinu Jiráskovou z PPF.

Čistý zisk za rok 2022 v celkové výši 4,7 miliardy korun bude v objemu 4,1 miliardy korun rozdělen mezi akcionáře formou dividendy ve výši 8 korun na akcii. Zbylých 0,6 miliardy korun bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 2. května 2023 jako akcionáři Banky. Dividenda bude vyplacena bezhotovostně dne 25. května 2023.

Akcionáři zároveň zvolili novou členkou dozorčí rady Banky paní Kateřinu Jiráskovou. Paní Jiráskovou navrhlo do dozorčí rady představenstvo Banky na základě nominace významného akcionáře a po kladném posouzení výboru pro jmenování dozorčí rady Banky. Paní Jirásková má bohaté zkušenosti s výkonnými i nevýkonnými funkcemi ve skupině PPF, a to jak ve finančním sektoru, tak i v jiných odvětvích. V současné době působí jako finanční ředitelka celé skupiny PPF a jako předsedkyně představenstva a provozní ředitelka společnosti PPF a.s. Zároveň je členkou představenstva PPF Financial Holdings a.s. a rovněž předsedkyní správní rady Nadace PPF.

Valná hromada dále schválila konsolidovanou i individuální účetní závěrku Banky za rok 2022. Následně akcionáři schválili společnost Deloitte jako auditora Banky pro rok 2023. Valná hromada také schválila zprávu o odměňování členů představenstva a dozorčí rady Banky za rok 2022.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 70,95 procenta akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.