Valná hromada MONETA Money Bank schválila rozdělení zisku za rok 2021, účetní závěrku i zprávu o odměňování vedení banky

Valná hromada schválila rozdělení čistého zisku MONETA Money Bank za rok 2021 v celkové výši 4,1 miliardy korun, konsolidovanou a individuální účetní závěrku a zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady banky.

Čistý zisk v celkové výši 4,1 miliardy korun bude rozdělen v částce 3,6 miliardy korun mezi akcionáře jako podíl na zisku ve formě dividendy ve výši 7 korun na akcii. Zbylých 483 milionů korun bude převedeno na účet nerozděleného zisku z minulých let. Právo na dividendu budou mít ti akcionáři, kteří budou zapsáni jako akcionáři MONETA Money Bank v Centrálním depozitáři cenných papírů k rozhodnému dni 2. května 2022. Dividenda bude vyplacena akcionářům bezhotovostně dne 25. května 2022.

Valná hromada dále schválila konsolidovanou i individuální účetní uzávěrku MONETA Money Bank („Banka“) za rok 2021. Následně akcionáři odhlasovali a schválili návrh na auditora Banky pro rok 2022, společnost Deloitte. Valná hromada také schválila zprávu o odměňování představenstva a dozorčí rady Banky za rok 2021.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 60,41 % akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.