Valná hromada MONETA Money Bank schválila pololetní dividendu, navýšení kapitálu a zpětný odkup akcií

Valná hromada společnosti MONETA Money Bank dnes odpoledne schválila návrh na výplatu pololetní dividendy, navýšení základního kapitálu a program zpětného odkupu akcií. Valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 60 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu první části dividendy za rok 2019 ve výši 3,30 Kč na jednu akcii před zdaněním. Nárok na pololetní dividendu budou mít akcionáři společnosti MONETA, kteří jsou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů („CDCP“) k rozhodnému dni, tj. 2. prosinci 2019. Pololetní dividenda je splatná dne 17. prosince 2019 na bankovní účet akcionáře zapsaný v CDCP.

Dále valná hromada schválila mezitímní individuální účetní závěrku sestavenou ke dni 30. červnu 2019 a rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MONETA o 9 709 milionů Kč, tj. z původních 511 milionů Kč na 10 220 milionů Kč, nová výše jmenovité hodnoty akcií se tak navyšuje z 1,- Kč na 20,- Kč.

Valná hromada rovněž odsouhlasila rámec pro zpětný odkup vlastních akcií MONETA, tzv. buy-back, v počtu až 11 milionů kusů za tržní cenu až do výše 90,- Kč za jednu akcii. Buy-back může být realizován až do konce roku 2020.

Na závěr valná hromada také schválila úpravu stanov v rámci, ve kterých dochází k:
- zajištění větší flexibility při řízení valné hromady do doby zvolení předsedy, kdy svolá-li valnou hromadu představenstvo, valnou hromadu řídí do doby zvolení jejího předsedy osoba pověřená představenstvem,
- zvýšení komfortu a zlepšení podmínek pro účast a hlasování akcionářů na valné hromadě zavedením korespondenčního hlasování a
- možnosti pro dozorčí radu jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy volit.

 

Více informací je k dispozicí na stránkách https://investors.moneta.cz/valna-hromada.