MONETA zveřejnila svou výroční Zprávu o udržitelnosti, svou strategii ESG prezentuje na novém webu

Skupina MONETA zveřejnila svůj v pořadí pátý nefinanční reporting. Dokument poprvé reflektuje nové požadavky na povinný reporting podle standardů udržitelnosti Evropské unie a zároveň navazuje na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a na Pařížskou dohodu. Banka zároveň s reportingem spustila nové webové stránky, které širokou veřejnost a akcionáře informují o plnění nastavené ESG strategie a celkových aktivitách banky na poli udržitelnosti.

V roce 2021 začaly platit evropské normy, požadující po bankách udržitelný přístup, odpovědnější chování a aktivní řízení klimatických rizik, která jsou nutná pro celou planetu.„Jsem nesmírně hrdý na to, že MONETA si udržitelnost vetkla do své DNA již dávno předtím, než začaly výše uvedené normy platit: konkrétně již v roce 2016, kdy se stala veřejně obchodovanou společností. Během uplynulých pěti let se nám na poli udržitelnosti podařilo splnit všechny naše střednědobé cíle. O tom, že toto plnění bylo úspěšné, svědčí mimo jiné i fakt, že MONETA v loňském roce dosáhla druhého nejvyššího hodnocení (stupně AA) v ratingu MSCI, což z ní činí jedinou banku v České republice, která takto vysoké ocenění drží,“ uvedl v této souvislosti Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank.

Společně s implementací agendy ESG revidovala MONETA na podzim loňského roku svoji střednědobou Strategii udržitelnosti a zároveň aktualizovala její cíle.„Z celkového počtu 17 oficiálně stanovených Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) jsme do udržitelné politiky Skupiny MONETA implementovali 11 z nich, které nejlépe konvenují s obchodním modelem i geografickým umístěním (střední Evropa) naší banky. Tyto nově vydefinované hlavní cíle plynule navazují na naše závazky, které jsme si stanovili v roce 2016 v rámci původní strategie společenské odpovědnosti, a jsou v detailu rozpracovány do dalších 54 konkrétních závazků, které chceme splnit do roku 2026,“ dodává Zuzana Filipová, ředitelka udržitelnosti a komunikace MONETA Money Bank.

Střednědobým cílem v oblasti environmentální udržitelnosti je čistá uhlíková neutralita v přímých emisích nebo další investice do moderních technologických environmentálních řešení, jakým je například unikátní projekt České zemědělské univerzity Chytrá krajina. „Jakožto jediná česká firma zastoupená v Bloomberg Gender Equality Indexu budeme i nadále usilovat o vyrovnaný poměr žen a mužů, v nejvyšším vedení banky stejně, jako o jejich spravedlivé odměňování,“ doplňuje Zuzana Filipová s tím, že velkou misí banky je také filantropie: „V loňském roce činila celková částka alokovaná na filantropické aktivity 22,7 milionů korun; i s ohledem na těžký pandemický rok jsme jen v našem grantovém programu vloni podpořili 84 neziskových organizací především hospicového zaměření částkou 5,7 milionu korun, dalších více než 7 milionů korun jsme pak prostřednictvím Nadace MONETA Clementia věnovali našim klientům, kteří se důsledkem tragické události v rodině nebo vlivem přírodní katastrofy, jakou bylo například červnové tornádo, ocitli v neřešitelné finanční situaci.“

MONETA od roku 2016 snížila přímé emise o 70 procent, ušetřila více než 9 500 tun CO2, zřídila komisi MON Fair pro rovná práva zaměstnanců, dorovnala podmínky pro LGBT+ zaměstnance, které jim stát jinak nepřiznává, a tzv. Gender Pay Gap, který označuje průměrný rozdíl mezi platovým ohodnocením pracujících žen a mužů se v bance podařilo snížit na 2,79 %, zatímco celoevropský průměr se přitom pohybuje mezi 16-17 %. MONETA také zřídila Nadaci Clementia pro oddlužování klientů v nouzi a průběžně podporuje řadu projektů spojených s bojem proti klimatické změně. Banka má 75,5 % bezbariérových poboček, 95 % bezbariérových bankomatů. Více než 80 % produktů a služeb nabízí online a mobilní aplikace Smart Banka je přizpůsobena i nevidomým klientům.

„Pro nadcházející období máme nastavenou ambiciózní, transparentní, a především realistickou strategii, která je konsensuálně podporována jak představenstvem, tak dozorčí radou banky. Věřím, že naše závazky, které se staly součástí finančních a komerčních cílů kompenzace managementu, posunuly naše cíle z roviny populistické do roviny motivační. Věřím, že to vše povede k úspěšnému etablování Monety do skupiny světové elity společností, které to s udržitelností myslí vážně,“ uzavírá Tomáš Spurný.

Kompletní ESG report 2021 a další informace najdete zde.