Státní podporu při nákupu zemědělské půdy získávají nejčastěji klienti GE Money Bank


GE Money Bank se podařil další úspěch v poskytování finančních služeb zemědělcům. Mezi zemědělci, kteří získali státní podporu pro nákup půdy, je více než polovina klientů GE Money Bank. Celkově ke 30. červnu poskytla klientům již 206 hypoték na nákup zemědělské půdy, z toho 148 klientů již získalo či má zažádáno o státní podporu.

GE Money Bank má dlouhodobě vedoucí pozici v oblasti úvěrování zemědělců. Celkové portfolio hypoték na nákup zemědělské půdy tvoří 206 úvěrů v objemu 385 milionů korun. Úvěry od GE Money Bank mají průměrnou výši 1,86 mil. Kč a dobu splatnosti 15 let.

"Na rostoucí počet poskytnutých hypoték na nákup zemědělské půdy má kladný vliv především spolupráce s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF), který poskytuje zemědělcům finanční podporu při nákupu nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví," řekla Iva Prokopová, manažerka produktů GE Money Bank pro zemědělské subjekty. "Naši klienti tvoří 64 % z celkového počtu zemědělců, kteří získali od PGRLF dotaci části úroku z úvěru v rámci programu Půda," dodala Iva Prokopová.

Od února 2004, kdy byl program Půda spuštěn, již PGRLF schválil úrokové dotace u 157 žadatelů, dalších 36 získalo příslib dotace. Z tohoto počtu je celkem 100 klientů GE Money Bank se schválenou žádostí a 10 má příslib dotace. "Dalších 38 klientů GE Money Bank v rámci programu Půda má aktuálně podanou žádost o úrokovou dotaci," podotkla Iva Prokopová.

Úvěrování zemědělských subjektů je jednou z dlouhodobých priorit GE Money Bank. Téměř čtvrtinu portfolia komerčních úvěrů představují úvěry zemědělcům. V nabídce banky jsou speciální produkty, které odrážejí specifické potřeby zemědělců vyplývající např. ze sezónního charakteru výroby.

Od dubna navíc GE Money Bank zemědělcům umožňuje za provozní a investiční úvěry ručit skotem. Pro větší snadnost a úsporu času a nákladů je dobytek oceněn účetní cenou, pak už postačí jen zajišťovací převod vlastnického práva. Díky tomu není nutné využívat znaleckých posudků a notářských zápisů.

 


* * *

 

 SPECIÁLNÍ ÚVĚRY URČENÉ PRO ZEMĚDĚLCE:

Kromě níže vypsaných speciálních úvěrů mohou zemědělci využívat i všech ostatních úvěrů v nabídce GE Money Bank - kontokorent Flexi Business, rychlou půjčku Expres Business, neúčelové úvěry Universal Business a Operativ Business a další provozní a investiční úvěry.

Financování zemědělské půdy

Jedná se o dlouhodobý hypoteční úvěr určený na nákup nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví.

· Financování zemědělské půdy je určeno právnickým osobám i fyzickým osobám - podnikatelům.
· Minimální výše úvěru je 300 000 Kč a jeho maximální výše není omezena.
· Splatnost 10 - 20 let (jde o nejdelší splatnost na trhu)
· Klient obdrží finanční prostředky ve výši až 90% kupní ceny.
· Možnost získání dotace PGRLF na úhradu úroků činí 4,5% na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč.
· Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně a jejich typ lze v průběhu úvěru měnit: plovoucí sazby nebo fixní sazby na období 1 roku nebo 5 let.
· Splácení probíhá formou odděleného splácení jistiny a úroků s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na finančním toku klienta
· Jištění úvěru: financovaná zemědělská půda, blankosměnka, případně jiné zajištění (zemědělská půda ve vlastnictví klienta)


Financování zemědělské techniky

Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb, v oblasti zemědělství konkrétně k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky, zejména kolových traktorů, sklízecích mlátiček, sklízečů píce, strojů na zpracování půdy a setí, strojů pro ochranu rostlin.

· Výše úvěru:až 100% ceny techniky
· Splatnost úvěru: 2 až 8 let, s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na cash flow klienta.
· Jištění úvěru: zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu úvěru, případně termínovaný vklad (možnost zhodnocení prostředků klienta možnost použití jako poslední splátky úvěru), úvěr lze dozajistit skotem


Financování úrody

Úvěry k financování úrody jsou krátkodobé nebo střednědobé úvěry a slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu, s dotací PGRLF. Splácení je průběžné v souladu s projekcí hotovostního toku.

· Výše úvěru: na základě předložených faktur v souladu s požadavky PGRLF.
· Splatnost úvěru: do 30 měsíců, s možností prodloužení.
· Jištění úvěru: nemovitost,zástava pohledávek, skot.

V současné době s podporou PGRLF poskytuje GE Money Bank provozní úvěry s využitím programu Vyrovnání úrokového zatížení na 30 měsíců.


Financování zásob - Skladištní listy

Provozní úvěry jsou krátkodobé úvěry a slouží k financování zásob zemědělských komodit uložených klientem u třetích osob (skladovatelů), na které jsou vystaveny skladištní/ skladní listy.

· Jsou určeny zemědělským podnikatelům a velkoobchodům.
· Výše úvěru je vypočítána na základě seznamu předložených skladištních/ skladních listů.
· Splatnost úvěru činí 1 rok, nejpozději do data 1.7. následujícího po uzavření smlouvy, s možností prodloužení, jednorázově před vrácením skladištního/ skladního listu.
· Jištění úvěru pomocí skladištních/ skladních listů, smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
· Komodity: obilí potravinářské, obilí krmné, řepka ze sklizně běžného roku.Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank