Skupina MONETA dosáhla velmi dobrých výsledků za tři čtvrtletí roku 2021

 • 2,9 miliardy korun čistý zisk, meziroční nárůst o 51,2 procenta; 
 • 8,2 miliardy korun provozní výnosy, meziroční nárůst o 2,9 procenta, očištěný o jednorázové vlivy z roku 2020; 
 • 453 milionů korun náklady na riziko, významný meziroční pokles o 85,3 procenta; 
 • 18,7 procenta kapitálová přiměřenost, výrazně nad regulatorním kapitálovým požadavkem; 
 • 9,4 miliardy korun aktuální nadbytečný kapitál, dostatečná výše k zajištění dalšího růstu a výplaty dividend; 
 • Navýšený celoroční odhad pro čistý zisk na úrovni 3,6 miliardy korun při 11 miliardách korun provozních výnosů; 
 • MSCI ESG zvýšila hodnocení Skupiny MONETA na úroveň AA v oblasti ochrany životního prostředí, sociální odpovědnosti a správy společnosti (ESG). 

Skupina MONETA („MONETA“) dnes oznámila, že dosáhla čistého zisku ve výši 2,9 miliardy korun a provozních výnosů ve výši 8,2 miliardy korun za devět měsíců roku 2021, což je meziročně více o 51,2 procenta, resp. o 2,9 procenta. Provozní náklady zůstaly stabilní a zaznamenaly mírný nárůst o 1,2 procenta. Rostoucí výnosy, očištěné o jednorázové vlivy z roku 2020, a důsledné řízení nákladů společně vedly ke zvýšení zisku před započtením nákladů na riziko o 4,8 procenta. Celkové zlepšení ziskovosti Skupiny MONETA podpořily i nízké náklady na riziko, které se meziročně snížily o 85,3 procenta a dosáhly tak čisté výše 453 milionů korun. Tyto náklady na riziko, které byly nižší, než se původně očekávalo, byly ovlivněny výrazně lepším splácením úvěrových portfolií Skupiny MONETA a zlepšenou makroekonomickou prognózou. K nižším nákladům na riziko také přispěly prodeje pohledávek v selhání, které přinesly zisk před zdaněním ve výši 149 milionů korun. Vedení Skupiny MONETA očekává celoroční zisk na minimální úrovni 3,6 miliardy korun a provozní výnosy ve výši minimálně 11 miliard korun.

Skupina MONETA vykázala silnou kapitálovou pozici s nadbytečným kapitálem ve výši 9,4 miliardy korun, který tak představuje dostatečnou výši k podpoře dalšího růstu a budoucí výplaty dividend. Kapitálová přiměřenost Skupiny MONETA je na úrovni 18,7 procenta, tedy o více než 5 procent nad stávajícím minimálním regulatorním kapitálovým požadavkem.

Zároveň byla MONETA v tomto období oceněna za svůj přístup k ochraně životního prostředí, sociální odpovědnosti a správě společnosti (ESG), kdy od společnosti MSCI získala zvýšený ESG rating na úrovni AA. MONETA také zveřejnila svou aktualizovanou střednědobou ESG strategii včetně klíčových výkonnostních cílů v této oblasti. MONETA se také připojila k Zásadám odpovědného bankovnictví Organizace spojených národů a zároveň získala titul Nejlepší banky roku 2021 ve stejnojmenné soutěži Hospodářských novin.

Výkonné úvěrové portfolio v hrubé výši se zvýšilo o 11 procent. Portfolio retailových úvěrů vzrostlo o 16,8 procenta, doprovázené 15,7procentním růstem úvěrů pro živnostníky a malé firmy, a stabilním vývojem v úvěrech pro SME. V rámci retailového segmentu rostlo především portfolio retailových hypoték, které se meziročně zvýšilo o 30,7 procenta.

Skupině MONETA také výrazně vzrostly prodeje nových úvěrů. Nové objemy spotřebitelských úvěrů se zvýšily o 35,6 procenta a financování automobilů dosáhlo růstu nových prodejů o 87,5 procenta. Objemy nových hypotečních úvěrů vzrostly v důsledku silné poptávky o 132,7 procenta. Ve srovnání s předchozími lety také MONETA zvýšila podíl obchodů sjednaných online prostřednictvím svých digitálních kanálů.

MONETA i nadále zaznamenává úspěch ve využívání platforem digitálního bankovnictví. Podíl online sjednaných spotřebitelských úvěrů k celkovému počtu prodaných spotřebitelských úvěrů dosáhl v letošním roce 37,7 procenta. Online hypoteční nabídka refinancování hypoték – Refinanso.cz – se na letošních celkových nových prodejích hypoték podílela 18,2 procenta. Úvěry živnostníkům a malým firmám sjednaných online pak představovaly 27procentní podíl na celkových nových prodejích v tomto segmentu od začátku roku. Také online prodeje retailových běžných účtu zaznamenaly růst a dosáhly takřka pětinu neboli 18,8 procenta na celkových prodejích od začátku roku. Digitální kanály hrají důležitou roli i při prodejích investičních fondů. Podíl online distribuovaných investičních fondů tvoří od začátku roku 13,3 procenta z celkového objemu nových prodejů v této oblasti.

Celkové prodeje investičních fondů zaznamenaly meziroční nárůst o 59,5 procenta neboli o 9,3 miliardy korun. Objem prostředků, investovaných v investičních fondech, dosáhl 25 miliard korun. MONETA zvýšila i celkový objem klientských vkladů, a to na 266,5 miliardy korun, což odpovídá růstu na úrovni 4,2 procenta. Vklady retailových klientů vzrostly o 4,7 procenta na 199,9 miliardy korun. Komerční vklady vzrostly na 66,7 miliardy neboli o 2,6 procenta. Růst zůstatku klientských vkladů byl v důsledku důrazu na prodeje investičních fondů mírně nižší.

Pozitivně se vyvíjela i kvalita úvěrového portfolia Skupiny MONETA, když vykázala poměr úvěrů v selhání na úrovni 2,4 procenta neboli 6,1 miliardy korun. Tento ukazatel byl pozitivně ovlivněn dobrou platební morálkou, nízkou mírou úvěrů po splatnosti a také úspěšným prodejem úvěrů v selhání. Celkové krytí úvěrového portfolia prostřednictvím opravných položek se ve třetím čtvrtletí 2021 snížilo z loňských 2,5 procenta na aktuálních 2,3 procenta.

MONETA i nadále pokračovala v plnění svých cílů na ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost a správu společnosti (ESG) a získala od společnosti MSCI zlepšené hodnocení na úrovni AA. Toto nové AA hodnocení zařadilo Skupinu MONETA mezi špičku v rámci 190 hodnocených bank. MONETA dnes také zveřejnila svou aktualizovanou ESG strategii, chce tím podpořit své závazky udržitelnosti a úsilí být nejlepší ve správě a řízení společnosti. Letos v září se pak MONETA Money Bank stala signatářem Principů OSN pro odpovědné bankovnictví. Jedná se o největší dobrovolnou firemní platformu světa, která své členy z finančního sektoru zavazuje k dodržování zásad udržitelnosti.

ZISKOVOST

 • Čistý zisk dosáhl 2,9 miliardy korun díky lepším výsledkům v očištěných provozních výnosech, důsledným řízením nákladů a nižším nákladům na riziko.
 • Návratnost hmotného kapitálu dosáhla 14,4 procenta.
 • Zisk před započtením nákladů na riziko a očištěný o jednorázové vlivy z roku 2020 dosáhl výše 4,1 miliardy korun a zvýšil se o 4,8 procenta oproti loňskému roku.
 • Celkové provozní náklady dosáhly úrovně 4,1 miliardy korun, meziroční nárůst o 1,2 procenta, zejména v důsledku vyšších odpisů hmotného a nehmotného majetku a regulatorním poplatkům.
 • Celkové náklady na riziko poklesly meziročně o 85,3 procent na výši 453 milionů korun (nebo 26 bazických bodů) zejména díky dobré platební morálce, nižšímu přírůstku nových úvěrů v selhání a zlepšenému makroekonomickému výhledu, které pozitivně ovlivnily tvorbu opravných položek podle IFRS 9.
 • Celkovou úroveň nákladů na riziko také podpořily úspěšné prodeje úvěrů v selhání v nominální hodnotě 1,1 miliardy korun, což přineslo mimořádný zisk před zdaněním ve výši 149 milionů korun.
 • Daň z příjmů je na stabilní úrovni 19,6 procenta a ve výši 705 milionů korun.

BILANCE A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Celková bilanční suma ve výši 327,5 miliardy korun představuje meziroční nárůst o 2 procenta především díky vyšším vkladům a nerozdělenému zisku. Velikost rozvahy ovlivnil důraz na optimalizaci klientských vkladů a snaha převést tyto prostředky do investičních fondů. Bilanční sumu zároveň podpořil i silný růst úvěrového portfolia Skupiny MONETA, zejména v segmentech retailu a živnostníků a malých firem.

Portfolio investičních cenných papírů1 dosáhlo výše 50,4 miliardy korun, což je meziročně o 86,5 procenta více a skládá se z českých státních dluhopisů. V souladu se svou investiční strategií drží MONETA 15 procent svých aktiv v portfoliu vysoce likvidních dluhopisů s průměrnou splatností 7,5 roku.

Celkové portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši meziročně vzrostlo o 11 procent na 247,3 miliardy korun:

 • retailové úvěry2: meziroční růst o 16,8 procenta na 170,3 miliardy korun, zejména díky silné expanzi hypotečního portfolia. Portfolio retailových úvěrů tvoří 69 procent celkového úvěrového portfolia Skupiny MONETA.
  • Hypoteční úvěry zaznamenaly meziroční nárůst o 30,7 procent na 118,1 miliardy korun.
  • Spotřebitelské úvěry zaznamenaly meziroční pokles o 5,7 procenta na 47,3 miliardy korun v důsledku nižší poptávky v době pandemie COVID-19.
  • Úvěry na automobily se zvýšily o 4,6 procent na 2,4 miliardy korun.
 • komerční úvěry2: meziročně stabilní s mírným růstem o 0,1 procenta, celkové portfolio dosáhlo 77,1 miliardy korun a tvoří 31 procent z celkového úvěrového portfolia Skupiny MONETA (z toho úvěry malým a středním podnikům tvoří 4 procenta).
  • Portfolio investičních úvěrů meziročně pokleslo o 0,3 procenta na 45,1 miliardy korun.
  • Portfolio provozních úvěrů se meziročně zvýšilo o 6 procent na 11,9 miliardy korun.
  • Úvěry pro živnostníky a malé firmy vzrostly meziročně o 15,7 procent na 9 miliard korun.
  • Úvěry na automobily meziročně klesly o 1,3 procenta na 6,3 miliardy korun.

Zdroje financování meziročně vzrostly o 6,7 procenta na 285,4 miliardy korun, zejména díky růstu klientských vkladů:

 • Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 4,7 procenta na úroveň 199,9 miliard korun, což představuje 70 procent z celkových zdrojů financování.
 • Komerční klientské vklady vykazují meziroční růst o 2,6 procenta na 66,7 miliardy korun, což představuje 23 procent z celkových zdrojů financování.
 • Ostatní zdroje financování zaznamenaly meziroční růst o 61,3 procenta na 18,9 miliardy korun, což představuje 7 procent z celkových zdrojů financování.

Online prodeje
Výsledky online platforem od začátku roku:

 • podíl online sjednaných úvěrů pro živnostníky a malé firmy na celkových nových prodejích úvěrů pro živnostníky a malé firmy dosáhl výše 27 procent.
 • podíl hypoték sjednaných prostřednictvím platformy Refinanso.cz na celkových nových prodejích hypoték tvoří 18,2 procenta.
 • podíl běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových běžných účtů byl 18,8 procenta.
 • 13,3procentní podíl objemu investičních fondů distribuovaných přes online kanály na celkových nových prodejích investičních fondů.

Klientská základna zůstává stabilní na úrovni 1,4 milionů klientů. Počet retailových klientů je 1,3 milionu, počet komerčních klientů je pak přibližně 112 tisíc, převážně z řad živnostníků a malých firem.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA

 • Náklady na riziko ve výši 0,5 miliardy korun neboli 26 bazických bodů byly pozitivně ovlivněny lepší makroekonomickou prognózou, dobrou výkonností portfolia s nízkou mírou nesplácení a úspěšnými prodeji NPL portfolia.
 • Celkové krytí úvěrového portfolia se meziročně snížilo z 2,5 procenta na 2,3 procenta.
 • V posledních dvou čtvrtletích Skupina MONETA zaznamenala pokles čistých úvěrů v selhání po předchozím zohlednění dopadů pandemie COVID-19. Tento pokles byl také podpořen prodeji úvěrů v selhání v nominální výši 1,1 miliardy korun.
 • Celkové portfolio úvěrů v selhání zahrnuje expozice se zhoršenou klasifikací v důsledku pandemie COVID-19 ve výši 2,7 miliardy korun; z toho expozice ve výši 2 miliardy korun jsou pravidelně spláceny a může jim být v prvním pololetí roku 2022 klasifikace zlepšena.

KAPITÁLOVÁ POZICE

 • MONETA nadále vykazuje silnou kapitálovou pozici s kapitálovou přiměřeností na úrovni 18,7 procenta, což je výrazně nad regulatorním kapitálovým požadavkem výši 13,4 procenta.
 • Regulatorní kapitál vzrostl na 30,6 miliardy korun.
 • Hustota rizikově vážených aktiv úvěrového portfolia dosáhla výše 53,2 procenta zejména díky pokračující změně portfoliového mixu.
 • Celková hustota rizikově vážených aktiv dosáhla úrovně 45,6 procenta.
 • Poměr CET1 dosáhl 15,9 procenta.
 • Nadbytečný kapitál dosáhl úrovně 9,4 miliardy korun, tedy nárůstu o 19,1 procent od začátku roku, a to především díky zahrnutí čistého zisku a představuje tak 18,37 korun na akcii.

Tomáš Spurný, CEO a předseda představenstva MONETA, komentuje finanční výsledky Skupiny MONETA za první tři čtvrtletí roku 2021:

„Během uplynulého čtvrtletí jsme zaznamenali postupné oživování poptávky, zlepšení výnosů a celkový nárůst ve využívání bankovních služeb a počtu transakcí. Překvapivě dobrá výkonnost našeho úvěrového portfolia, založená na našem obezřetném přístupu a posilující české ekonomice, zvýšila náš čistý zisk výrazně nad naše původní očekávání.

Jsme hrdí na uznání našeho úsilí v oblasti ESG v podobě lepšího ratingu a zároveň jsme rádi, že jsme byli oceněni jako Nejlepší banka v České republice. Jsem vděčný celému vedení Skupiny MONETA a všem zaměstnancům za dosažení těchto ocenění, která hrají stále důležitější roli v tom, jak nás vnímají další zainteresované strany.

Zajištění dodatečných zdrojů financování nyní představuje prioritu pro Skupinu MONETA tak, aby si udržela úroveň růstu překonávající trh v oblasti investičních fondů i úvěrů z řad retailových zákazníků i živnostníků a malých firem a aby mohla podporovat své klienty z řad SME. Do budoucna zůstáváme opatrní a ostražití vzhledem k inflačním tlakům, zhoršující se pandemii COVID-19 a řadě dalších nejistot."

TRŽNÍ VÝHLED

Dne 30. října 2020 MONETA zveřejnila výhled minimálních cílů zobrazený v tabulce. Na základě aktuálního vývoje, mezitímních výsledků a makroekonomické prognózy revidovalo vedení společnosti MONETA svůj odhad výsledků za rok 2021. MONETA očekává, že celkové provozní výnosy dosáhnou výše 11 miliard korun oproti předchozímu odhadu ve výši 10,8 miliardy korun, a to díky zvýšení tržních sazeb. Celkové provozní náklady jsou odhadovány na původní úrovni 5,5 miliardy korun i navzdory inflačním tlakům. MONETA tak očekává zisk před zdaněním a náklady na riziko ve výši 5,5 miliardy korun oproti dříve zveřejněnému odhadu ve výši 5,3 miliardy korun. Zároveň vedení MONETA dále předpokládá náklady na riziko v novém rozmezí 30-40 bazických bodů; to znamená níže, než v původně zveřejněném výhledu na úrovni 80-100 bazických bodů, i než v následném zpřesňujícím odhadu v rozmezí 60-70 bazických bodů. Celkově tedy MONETA očekává, že doručí čistý zisk za rok 2021 ve výši minimálně 3,6 miliardy korun ve srovnání s předchozím odhadem na úrovni 3 miliard korun a také s původním výhledem ve výši 2,8 miliardy korun.

1 Bez akcií a cenných papírů společností VISA, SWIFT a Bankovní identita, a.s.
2 Výkonné úvěry a pohledávky v hrubé výši
3 Revidovaný výhled na rok 2021 zveřejněný 30. října 2020
4 Odhad výsledků za rok 2021 zveřejněný 29. července 2021

Dotazy:
MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549