Ručení za úvěry skotem si klienti GE Money Bank rychle oblíbili

Úspěchy zaznamenává nejen ručení skotem, ale i nabídka 100% financování zemědělské techniky

GE Money Bank potvrzuje svou přední pozici v oblasti úvěrování zemědělců. V dubnu se uvedená možnost ručit za úvěry skotem setkala se zájmem klientů, kteří jej používají především k ručení za provozní úvěry. Zemědělci využívají také úvěrů od GE Money Bank určených k financování zemědělské techniky. U nich banka umožňuje až 100% financování pořizovací ceny.

„Nové možnosti zajištění úvěru základním stádem a zvířaty v zásobě využilo za prvních pět měsíců již 50 klientů. Téměř tři čtvrtiny z nich využívají své stádo k ručení za provozní úvěry, především za úvěr Úroda s podporou Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Celkový objem těchto úvěrů činí 147 mil. Kč.“ řekla manažerka zemědělských úvěrů GE Money Bank Iva Prokopová.

„S možností ručit skotem jsme přišli na trh jako první. Nabídli jsme ji především proto, že klienti v průzkumech projevovali zájem o alternativní formy zajištění,“ dodala Iva Prokopová.

U provozních úvěrů lze skot použít k zajištění, u investičních k dozajištění úvěru. Pro větší snadnost a úsporu času a nákladů bude dobytek oceněn účetní cenou, pak už postačí jen zajišťovací převod vlastnického práva. Díky tomu není nutné využívat znaleckých posudků a notářských zápisů.

Klienti GE Money Bank využívají velmi často také možnosti úvěrového financování zemědělské techniky až do 100 % její ceny. Celkově již banka od počátku roku úvěrovala nákup zemědělské techniky v objemu 424 milionů Kč.

„Stejně jako u skotu je movitá věc - v tomto případě stroj - zajištěn formou zajišťovacího převodu vlastnického práva. Na rozdíl od zástavy notářským zápisem je tato forma pro klienta absolutně bez nákladů,“ řekla Iva Prokopová.

Úvěrování zemědělských subjektů je jednou z dlouhodobých priorit GE Money Bank. Téměř čtvrtinu portfolia komerčních úvěrů představují úvěry zemědělcům. V nabídce banky jsou speciální produkty, které odrážejí specifické potřeby zemědělců vyplývající např. ze sezónního charakteru výroby.

* * *

SPECIÁLNÍ ÚVĚRY URČENÉ PRO ZEMĚDĚLCE:

Kromě níže vypsaných speciálních úvěrů mohou zemědělci využívat i všech ostatních úvěrů v nabídce GE Money Bank - kontokorent Flexi Business, rychlou půjčku Expres Business, neúčelové úvěry Universal Business a Operativ Business a další provozní a investiční úvěry.

Financování zemědělské půdy

Jedná se o dlouhodobý hypoteční úvěr určený na nákup nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví.

· Financování zemědělské půdy je určeno právnickým osobám i fyzickým osobám - podnikatelům.
· Minimální výše úvěru je 300 000 Kč a jeho maximální výše není omezena.
· Splatnost 10 - 20 let (jde o nejdelší splatnost na trhu)
· Klient obdrží finanční prostředky ve výši až 90% kupní ceny.
· Možnost získání dotace PGRLF na úhradu úroků činí 4,5% na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč.
· Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně a jejich typ lze v průběhu úvěru měnit: plovoucí sazby nebo fixní sazby na období 1 roku nebo 5 let.
· Splácení probíhá formou odděleného splácení jistiny a úroků s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na finančním toku klienta
· Jištění úvěru: financovaná zemědělská půda, blankosměnka, případně jiné zajištění (zemědělská půda ve vlastnictví klienta)

Financování zemědělské techniky

Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb, v oblasti zemědělství konkrétně k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky, zejména kolových traktorů, sklízecích mlátiček, sklízečů píce, strojů na zpracování půdy a setí, strojů pro ochranu rostlin.

· Výše úvěru:až 100% ceny techniky
· Splatnost úvěru: 2 až 8 let, s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na cash flow klienta.
· Jištění úvěru: zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu úvěru, případně termínovaný vklad (možnost zhodnocení prostředků klienta možnost použití jako poslední splátky úvěru), úvěr lze dozajistit skotem

Financování úrody

Úvěry k financování úrody jsou krátkodobé nebo střednědobé úvěry a slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu, s dotací PGRLF. Splácení je průběžné v souladu s projekcí hotovostního toku.

· Výše úvěru: na základě předložených faktur v souladu s požadavky PGRLF.
· Splatnost úvěru: do 30 měsíců, s možností prodloužení.
· Jištění úvěru: nemovitost,zástava pohledávek, skot.

V současné době s podporou PGRLF poskytuje GE Money Bank provozní úvěry s využitím programu Vyrovnání úrokového zatížení na 30 měsíců.

Financování zásob - Skladištní listy

Provozní úvěry jsou krátkodobé úvěry a slouží k financování zásob zemědělských komodit uložených klientem u třetích osob (skladovatelů), na které jsou vystaveny skladištní/ skladní listy.

· Jsou určeny zemědělským podnikatelům a velkoobchodům.
· Výše úvěru je vypočítána na základě seznamu předložených skladištních/ skladních listů.
· Splatnost úvěru činí 1 rok, nejpozději do data 1.7. následujícího po uzavření smlouvy, s možností prodloužení, jednorázově před vrácením skladištního/ skladního listu.
· Jištění úvěru pomocí skladištních/ skladních listů, smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
· Komodity: obilí potravinářské, obilí krmné, řepka ze sklizně běžného roku.


Eva Chaloupková,
manažerka externí komunikace GE Money Bank