PPF iniciovala dohodu s MONETA Money Bank o ukončení procesu akvizice Air Bank

Dnes, v pondělí 30. května, uzavřely PPF a MONETA dohodu o ukončení a zastavení procesu akvizice Air Bank. Tato dohoda byla iniciována ze strany PPF v kontextu změny v managementu skupiny, revize transakce jako takové a negativního vývoje makroekonomického prostředí včetně nedávné změny požadavků ČNB na kapitálovou vybavenost pro všechny bankovní subjekty v České republice.

Dohoda byla uzavřena v souladu s rámcovou smlouvou, kterou obě strany uzavřely v květnu 2021. Ta byla základním podkladem pro předchozí schválení akvizice Air Bank a jejího financování a byla schválena akcionáři Monety v prosinci 2021. Rámcová smlouva stanovila kupní cenu Air Bank na 25,9 miliardy korun. MONETA plánovala financovat akvizici prostřednictvím úpisu nově vydávaných akcií a z přebytečných kapitálových prostředků banky. Plánovaný dvoukolový úpis nových akcií měl přinést přibližně 21 miliard Kč od stávajících akcionářů banky, a umožnit tak Monetě uhradit významnou část akviziční hodnoty. Tímto je proces nabídky a úpisu nových akcií taktéž ukončen.

PPF iniciovala jednání o dohodě v důsledku negativního vývoje makroekonomického prostředí a významného oslabení kapitálových trhů v posledních měsících. Z perspektivy PPF tyto změny významně zvyšují rizika spojená s plánovanou transakcí. Tato rizika zároveň snižují potenciál pro tvorbu hodnoty prostřednictvím plánovaného spojení obou bank. Dále, rapidní růst úrokových sazeb v České republice zároveň zvyšuje náklady na financování transakce i potenciálního převzetí kontroly nad Monetou na neúnosnou míru pro PPF.

Hlavním důvodem pro odstoupení PPF od této transakce je nedávné rozhodnutí ČNB, jež zvýšilo proticyklickou kapitálovou rezervu z 0,5 postupně až na 2,5 procent pro všechny bankovní instituce v zemi. Tento nový požadavek včetně nedávno stanoveného požadavku na dodatečné kapitálové vybavení spojené banky by proti původním předpokladům významně snížil očekávané dividendy, a to zejména v letech 2022 a 2023. Z těchto důvodů PPF nebyla ochotna transakci dokončit, neboť chce minimalizovat rizika spojená s tímto budoucím vývojem.

Vedení Monety přistoupilo na návrh dohody, neboť věří, že tímto získá zpět náklady investované do procesu akvizice a zároveň odstraní nejistoty spojené s potenciálním převzetím kontroly nad bankou. V tomto smyslu se PPF zavázala, že nebude navyšovat svůj vlastnický podíl v Monetě, a stávající bude držet minimálně po dobu 12 měsíců. Nicméně, PPF má možnost prodat svůj stávající podíl na úrovni 29,94 procenta potenciálnímu strategickému investorovi. Ten je definován jako regulovaná finanční instituce. Vedení Monety i nadále věří ve strategický potenciál této akvizice, nicméně je přesvědčen, že jakákoliv snaha o dokončení této akvizice pozbyla smyslu a považuje proces za definitivně ukončený.

Vedení Monety potvrzuje přesvědčení, že je schopno doručit strategické cíle, vyplývající ze stávající obchodní strategie samostatné banky. Tyto cíle byly komunikovány a zveřejněny 4. února 2022 a dále komentovány 28. dubna při zveřejnění finančních výsledků za první čtvrtletí tohoto roku. Jedním z nejdůležitějších strategických cílů je schopnost doručit souhrnný čistý zisk v hodnotě 23,7 miliardy korun za období 2022 až 2026.

Tento výhled zůstává nedotčen a obsahuje předpoklady vyšších kapitálových požadavků pro nadcházející období. „Lituji, že plán, na kterém jsme tvrdě pracovali, nakonec nebude realizován. Nadále se tedy budeme snažit o realizaci samostatné strategie a z ní vytyčených cílů tak, abychom akcionářům dodali solidní ziskovost včetně dividend dle platné dividendové politiky. Věřím, že to dokážeme v souladu s naší předchozí komunikací,“ okomentoval situaci předseda představenstva a generální ředitel MONETA Money Bank Tomáš Spurný.