MONETA vykázala čistý zisk ve výši 4 miliard korun a nárůst klientských vkladů o 23 procent

  • Čistý zisk dosáhl 4 miliard korun s návratností vlastního kapitálu ve výši 17,1 procenta. 
  • Provozní výnosy činily 9,1 miliardy korun, přičemž za třetí čtvrtletí dosáhly 3,2 miliardy korun. 
  • Provozní náklady zůstaly na stejné úrovni 4,2 miliardy korun díky jejich důslednému řízení. 
  • Náklady na riziko byly na úrovni 172 milionů korun, tedy 9 bazických bodů, také díky úspěšným prodejům úvěrů v selhání. 
  • Klientské vklady vzrostly o 22,7 procenta na 393 miliard korun. 
  • Kapitálová přiměřenost ve výši 19,9 procenta s nadbytečným kapitálem 4 miliardy korun. K tomu navíc rezerva na budoucí výplatu dividendy ve výši 3,2 miliardy korun. 
  • Kapitálový požadavek se snížil o 30 bazických bodů na 14,8 procenta s účinností od roku 2024 v návaznosti na každoroční proces přezkumu a vyhodnocení ze strany ČNB („SREP“). 
  • Celkový počet klientů narostl o 154 tisíc nových klientů. 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za prvních devět měsíců roku 2023. Výsledky předčily očekávání skupiny MONETA, kdy čistý zisk dosáhl 4 miliard korun a návratnost vlastního kapitálu 17,1 procenta. Klientské vklady meziročně vzrostly o 22,7 procenta a dosáhly tak rekordní výše 393 miliard korun.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

MONETA doručila čistý úrokový výnos 6,4 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 11,3 procenta, a to zejména kvůli přetrvávajícímu tlaku nákladů na financování. Z čtvrtletního pohledu nicméně čistý úrokový výnos nadále rostl, a to o 1,4 procenta v porovnání s druhým čtvrtletím roku 2023. K tomu přispěly jak dodatečné zdroje likvidity, na kterých realizujeme ziskovou marži, tak i vyšší výnosnost úvěrového portfolia. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 22,3 procenta na 2 miliardy korun, a to díky provizím z prodeje produktů třetích stran, jako jsou pojistné produkty a smlouvy o penzijním pojištění, které dohromady přispěly částkou 0,9 miliardy korun.

MONETA dosáhla během prvních devíti měsíců celkových provozních výnosů 9,1 miliardy korun, což představuje stabilní výsledek v porovnání se stejným obdobím roku 2022. Na mezičtvrtletní bázi se provozní výnosy ve třetím čtvrtletí zvýšily o 5 procent na 3,2 miliardy korun, a to díky kombinaci lepších úrokových výnosů a silných výnosů z poplatků a provizí.

Celkové provozní náklady zůstaly na stejné úrovni 4,2 miliardy korun navzdory inflačním tlakům a vyšším povinným příspěvkům do regulatorních fondů z prvního pololetí 2023. Regulatorní poplatky meziročně vzrostly o 34,1 procenta na 307 milionů korun ve srovnání s 229 miliony korun v roce 2022.

Náklady na riziko zůstaly v prvních devíti měsících tohoto roku na nízké úrovni s čistou tvorbou opravných položek ve výši 172 milionů korun, tj. 9 bazických bodů. K tomuto výsledku přispěl výnos ve výši 291 milionů korun z úspěšných prodejů úvěrů v selhání (NPL) v nominální hodnotě 1,2 miliardy korun. Úvěrové portfolio si po celé sledované období vedlo dobře díky dobré platební morálce klientů. Podíl úvěrů v selhání už třetí čtvrtletí v řadě činil 1,3 procenta, což představuje celkový objem 3,5 miliardy korun.

Efektivní daňová sazba dosáhla 15,3 procenta oproti 19 procentům ve srovnatelném období loňského roku, především díky investicím do českých státních dluhopisů, jejichž výnosy jsou osvobozeny od daně.

Čistý zisk skupiny MONETA dosáhl 4 miliard korun, což představuje návratnost vlastního kapitálu ve výši 17,1 procenta a 7,8 koruny zisku na akcii.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

K 30. září 2023 dosáhla celková bilanční suma skupiny MONETA 449 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 20,9 procenta. K růstu bilanční sumy došlo zejména díky nárůstu klientských vkladů o 22,7 procenta na 393 miliard korun. Retailové vklady vzrostly o 22,3 procenta a komerční vklady o 23,9 procenta. V obou segmentech rostly především zůstatky spořicích produktů.

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši zůstalo během sledovaného období stabilní. Retailové úvěry klesly o 2,5 procenta na 181,6 miliardy korun, zejména díky zpomalení v oblasti hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 5,3 procenta na 88,5 miliardy korun. O tento růst se zasloužil prodej úvěrových produktů pro živnostníky a malé firmy. MONETA také využila nové příležitosti, jak podpořit SME klienty prostřednictvím poskytování provozních úvěrů a financování dalších investic.

Nové objemy poskytnutých úvěrů klesají ve všech segmentech skupiny MONETA, a to z důvodu utlumené poptávky, obezřetného přístupu k poskytování nových úvěrů a vyšších úrokových sazeb. Objemy nových hypotečních úvěrů klesly meziročně o 70,1 procenta, což je v souladu s celým hypotečním trhem. Objemy spotřebitelských úvěrů rovněž klesly o 16 procent a nové komerční úvěry se meziročně propadly o 26,8 procenta.

Celkový počet klientů nadále rostl a dosáhl 1,6 milionu. Klientská základna meziročně narostla o 154 tisíc nových klientů.

KAPITÁLOVÁ POZICE

Kapitálová pozice skupiny MONETA zůstává silná, s regulatorním kapitálem ve výši 34 miliard korun. Celková kapitálová přiměřenost činila 19,9 procenta a výrazně tak převyšovala současný kapitálový cíl 16,1 procenta. Ukazatel Tier 1 kapitálové přiměřenosti dosáhl 15,5 procenta s nadbytečným kapitálem ve výši 2,3 procenta neboli 4 miliardy korun, což představuje 7,8 koruny na akcii. Kromě nadbytečného kapitálu MONETA udržuje i rezervu na výplatu budoucí dividendy ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku, což na konci třetího čtvrtletí představovalo 3,2 miliardy Kč.

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL) činí 20,6 procenta (včetně rezervy stanovené vedením), což je dostatečně pokryto aktuální výší MREL ukazatele, který k 30. září 2023 činil 23,8 procenta.

V říjnu 2023 Česká národní banka aktualizovala kapitálový požadavek na rok 2024, který vyplynul z procesu přezkumu a vyhodnocení („SREP“). Na základě SREP výsledku ČNB snížila kapitálový požadavek skupiny MONETA o 30 bazických bodů. Díky tomu se s účinností od 1. ledna 2024 snižuje kapitálový cíl z 16,1 procenta na 15,8 procenta.

LIKVIDNÍ POZICE

MONETA i nadále zlepšuje svou dobrou likviditní pozici. Vysoce kvalitní likvidní aktiva se za posledních dvanáct měsíců více než zdvojnásobila a dosáhla 143 miliard korun. Ukazatel krytí likvidity byl k 30. září 2023 na úrovni 312 procent, což je výrazně nad regulatorním limitem 100 procent.

Likviditu dále podpořil aktualizovaný dluhopisový program, který byl schválen ze strany ČNB a který umožňuje vydávat i hypoteční zástavní listy. Tyto dluhopisy mohou sloužit jako zástava u ČNB, proti které může MONETA v případě potřeby čerpat od centrální banky prostředky ve výši 70 miliard korun. Tato dodatečná kapacita by zvýšila bilanci vysoce kvalitních likvidních aktiv na 210 miliard korun, což představuje více než 50 procent našich klientských vkladů. V září vydala MONETA tyto dluhopisy na vlastní účet ve výši 15 miliard korun s možností okamžitého navýšení až na 90 miliard korun.

DIGITALIZACE

Počet uživatelů digitálních kanálů skupiny MONETA nadále roste. Oceňovanou mobilní aplikaci Smart Banka nyní využívá více než 1 milion klientů, což představuje meziroční nárůst o 43,4 procenta.

S ohledem na zajištění bezpečnosti této platformy upouští MONETA od autorizace prostřednictvím potvrzovacích SMS kódů zasílaných klientům. Důvodem jsou zkušenosti z posledních 12 měsíců, kdy 95 procent všech kybernetických útoků bylo způsobeno odcizením potvrzovacích SMS kódů. MONETA proto od 1. října 2023 představila novou, bezpečnější metodu.

Podíl úvěrů založených online v prvních devíti měsících činil 48 procent u spotřebitelských úvěrů a 32 procent u úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Za stejné období pak podíl retailových běžných účtů sjednaných online činil 43 procent a retailových spořicích a termínovaných vkladů 58 procent.

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA cílí na to, aby za rok 2023 doručila čistý zisk 5 miliard korun, tedy o 300 milionů korun více než dle výhledu zveřejněného 27. července 2023.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky skupiny MONETA za prvních devět měsíců roku 2023:

„Jsem velmi rád, že i přes náročné prostředí mohu oznámit jak dobré čtvrtletní výsledky, tak i dobré výsledky za celý dosavadní rok. Těší mě také, že naše strategie růstu klientských vkladů byla úspěšná a i nadále se nám daří udržovat nákladovou disciplínu. Navíc se zatím nenaplnily naše obavy ze zhoršení kvality portfolia a podařilo se nám také úspěšně realizovat prodeje úvěrů v selhání. Jsem vděčný všem svým kolegům. Dobrá práce!“

Konferenční hovor k výsledkům skupiny MONETA za 3Q 2023 se bude konat dne 26. října 2023 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

1 S vyloučením oportunistických repo operací a CSA.

2 Sdílená bankomatová síť zahrnuje k 30. září 2023 566 bankomatů MONETA Money Bank, 817 bankomatů Komerční banky, 368 bankomatů Air Bank a 258 bankomatů UniCredit Bank a k 30. září 2022 zahrnovala 552 bankomatů MONETA Money Bank a 863 bankomatů Komerční banky.

FINANČNÍ VÝKAZY K 30. ZÁŘÍ 2023