MONETA dosáhla čistého zisku 1,3 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta více, a je na dobré cestě doručit celoroční cíl

  • Čistý zisk dosáhl 1,3 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta více 
  • Návratnost hmotného kapitálu ve výši 17,1 procenta 
  • Provozní výnosy vzrostly o 9,6 procenta na 3,1 miliardy korun  
  • Provozní náklady činily 1,5 miliardy korun, což představuje pokles o 3,8 procenta 
  • Náklady na riziko na úrovni 135 milionů korun, tedy 20 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia v čisté výši 
  • Kapitálová přiměřenost na úrovni 19,6 procenta s nadbytečným kapitálem 4,6 miliardy korun 

MONETA Money Bank („MONETA“, „skupina MONETA“ nebo „Banka“) dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2024. Čistý zisk meziročně vzrostl o 5,8 procenta na 1,3 miliardy korun, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 17,1 procenta. Tento výsledek je v souladu s očekáváním Banky a byl ovlivněn především dobrým provozním ziskem ve výši 3,1 miliardy korun (nárůst o 9,6 procenta) a nižšími provozními náklady na úrovni 1,5 miliardy korun (pokles o 3,8 procenta).

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Čistý úrokový výnos meziročně vzrostl o 2,2 procenta na 2,1 miliardy korun díky dodatečné likviditě a lepšímu výnosu z úvěrového portfolia. To bylo částečně kompenzováno vyššími náklady na financování kvůli přetrvávajícímu konkurenčnímu prostředí na trhu.

Čistý výnos z poplatků a provizí vzrostl meziročně o 20,1 procenta na 740 milionů korun, zejména díky vyšším provizím z prodeje produktů třetích stran, kde výnos z poplatků z investičních fondů činil 145 milionů korun (dvojnásobek v porovnání s prvním čtvrtletím 2023) a výnos z pojištění 322 milionů korun (meziroční nárůst o 14,2 procenta).

Vynikající výsledek výnosů z investičních produktů byl dosažen díky vyšší poptávce po těchto produktech. Střadatelé a investoři totiž přesouvají své prostředky ze spořicích účtů, kde dochází k všeobecnému poklesu úrokových sazeb v návaznosti na snížení klíčových sazeb Českou národní bankou.

Celkově dosáhly provozní výnosy 3,1 miliardy korun, což představuje nárůst o 9,6 procenta ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku.

Celkové provozní náklady za první čtvrtletí klesly oproti předchozímu roku o 3,8 procenta na 1,5 miliardy korun. Regulatorní poplatky se meziročně snížily o 14,6 procenta na 228 milionů korun, a to zejména v důsledku nižšího příspěvku do Fondu pro řešení krize. Administrativní a ostatní náklady se snížily o 10,6 procenta na 337 milionů korun. Jak již bylo dříve oznámeno, MONETA dále pronajala čtvrtinu svých kancelářských prostor v pražské centrále třetí straně. Nižších provozních nákladů bylo dosaženo také díky poklesu odpisů hmotného a nehmotného majetku o 6,8 procenta. Tyto pozitivní trendy byly částečně kompenzovány nárůstem nákladů na zaměstnance o 7,3 procenta na 620 milionů korun.

Náklady na riziko v prvním čtvrtletí dosáhly čisté výše 135 milionů korun, tedy 20 bazických bodů průměrného úvěrového portfolia v čisté výši přepočtených za celý rok, což je v souladu s výhledem pro rok 2024. Podíl úvěrů v selhání je stabilní na úrovni 1,4 procenta, neboť platební morálka klientů zůstává dobrá.

Efektivní daňová sazba činila v prvním čtvrtletí 14 procent, což je v souladu s očekáváním.

Čistý zisk tak dosáhl 1,3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 5,8 procenta.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

Úvěry

Snížení sazeb Českou národní bankou vedlo k tomu, že se poptávka po nových úvěrech v prvním čtvrtletí zvýšila. MONETA poskytla nové úvěry v celkovém objemu 12,9 miliardy korun, což je o 23,8 procenta více než ve stejném období loňského roku. Poptávka byla silná zejména v retailovém segmentu, kde objem nových hypoték dosáhl 3,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 34,7 procenta, a objem nových spotřebitelských úvěrů činil 4,8 miliardy korun, tedy meziročně o 38,6 procenta více.

Retailové výkonné úvěry v hrubé výši byly stabilní jak u hypoték ve výši 128 miliard korun, tak u spotřebitelských úvěrů ve výši 47,4 miliardy korun. Objem úvěrů z kreditních karet a kontokorentních úvěrů se snížil o 4 procenta na 2,3 miliardy korun a úvěry na pořízení automobilů zůstaly také stabilní na úrovni 2,5 miliardy korun. Celkově retailové úvěry dosáhly k 31. březnu 2024 výše 180,3 miliardy korun.

Komerční výkonné úvěry v hrubé výši vzrostly díky růstu většiny produktů. Provozní úvěry vzrostly meziročně o 36,2 procenta na 17,7 miliardy korun, portfolio úvěrů pro živnostníky a malé firmy se zvýšilo o 14,7 procenta na 14,4 miliardy korun, přičemž nové objemy vzrostly o 60 procent. Výše investičních úvěrů mírně poklesla na 45,3 miliardy korun. Komerční úvěry na pořízení automobilů vzrostly o 9,4 procenta na 7,8 miliardy korun. Celkově se komerční úvěry k 31. březnu 2024 meziročně zvýšily o 6,4 procenta na 87,2 miliardy korun.

Celkové portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši tak dosáhlo ke konci prvního čtvrtletí 267,4 miliardy korun.

Vklady

MONETA i nadále nabízí atraktivní úročení spořicích účtů a termínovaných vkladů, a to i přes nedávný pokles tržní sazby na 5,75 procenta od 21. března 2024. Klientské vklady meziročně vzrostly o 15,9 procenta na 406 miliard korun, přičemž retailové vklady dosáhly 315 miliard korun (nárůst o 17,5 procenta) a komerční vklady 91 miliard korun (nárůst o 10,9 procenta).

Investiční fondy

Vyšší poptávka po produktech kolektivního investování, které MONETA nabízí, se projevila v nárůstu nových investic v čisté výši na 6,1 miliardy korun. Celková výše prostředků v investičních fondech tak vzrostla meziročně o 44,7 procenta na 44,7 miliardy korun. MONETA v současnosti nabízí 44 investičních fondů v korunách i eurech.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Konsolidovaná bilanční suma skupiny MONETA se k 31. březnu 2024 meziročně zvýšila na 468 miliard korun, tedy o 15,7 procenta, a to především díky růstu klientských vkladů. Dodatečná likvidita byla investována především do investičních cenných papírů, které vzrostly o 28,7 procenta na 103,2 miliardy korun, nebo umístěna s kladnou marží u ČNB.

Klientská základna skupiny MONETA se k 31. březnu 2024 meziročně zvýšila o 3,1 procenta na 1,6 milionu.

KAPITÁLOVÁ POZICE

MONETA si v prvním čtvrtletí udržela silnou kapitálovou pozici s regulatorním kapitálem ve výši 33,3 miliardy korun a nadbytečným kapitálem 4,6 miliardy korun nad cílem pro kapitál Tier 1. Kapitálová přiměřenost činila 19,6 procenta, přičemž kapitálový cíl vedení skupiny MONETA je na úrovni 15,55 procenta (14,55 procenta plus 1 procento jako rezerva stanovená vedením), včetně nižší proticyklické rezervy ve výši 1,75 procenta, která je platná od 1. dubna 2024.

Cíl vedení pro minimální kapitál a způsobilé závazky (MREL) byl 22,45 procenta a k 31. březnu 2024 činil ukazatel MREL 24 procent.

MONETA nadále zadržuje 90 procent svého konsolidovaného čistého zisku pro budoucí výplatu dividend.

LIKVIDNÍ POZICE

Likviditní pozice skupiny MONETA zůstala k 31. březnu 2024 silná, kdy vysoce kvalitní likvidní aktiva dosáhla 164,2 miliardy korun. Ukazatel krytí likvidity banky činil 359 procent, což je nad evropským a americkým průměrem.

DIGITALIZACE

Počet uživatelů digitálních kanálů skupiny MONETA ve sledovaném období nadále rostl. Oceněnou digitální platformu Smart Banka nyní využívá více než 1,4 milionu klientů. Podíl úvěrů založených online se dále zvyšuje a představoval tak 37 procent nově podepsaných hypotečních úvěrů, 49 procent nových spotřebitelských úvěrů a 44 procent nových splátkových úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Také 70 procent retailových termínovaných vkladů bylo založeno přes digitální platformu.

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA zveřejnila 2. února 2024 svůj střednědobý výhled na období 2024–2028, který předpokládá dosažení kumulovaného čistého zisku ve výši 27,7 miliardy korun, což je o 32 procent více než kumulovaný čistý zisk doručený v předchozích pěti letech. V roce 2024 MONETA očekává, že v souladu s výhledem dosáhne čistého zisku ve výši 5,2 miliardy korun.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky skupiny za první čtvrtletí roku 2024:

„Jsem velmi rád, že za první čtvrtletí roku mohu oznámit dobré výsledky, a věřím, že se nám podaří udržet tuto dynamiku i v průběhu roku. Uvítali jsme oživení poptávky po našich úvěrových produktech, a to jak v retailovém, tak komerčním segmentu, neboť se jedná o klíčovou součást našeho podnikání. Disciplína v oblasti řízení nákladů i naše silná likvidita a kapitálová pozice jsou příslibem pro úspěšný rok.“

Konferenční hovor k finančním výsledkům za 1Q 2024 se bude konat 25. dubna 2024 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete zde.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení:
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory:
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

1 S vyloučením oportunistických repo operací a CSA.

2 Sdílená bankomatová síť k 31. březnu 2024 zahrnovala 576 bankomatů MONETA Money Bank, 788 bankomatů Komerční banky, 363 bankomatů Air Bank a 249 bankomatů UniCredit Bank a k 31. březnu 2023 zahrnovala 563 bankomatů MONETA Money Bank, 850 bankomatů Komerční banky, 369 bankomatů Air Bank a 265 bankomatů UniCredit Bank.

FINANČNÍ VÝKAZY K 31. BŘEZNU 2024