MONETA doručila za první pololetí dobré výsledky s čistým ziskem 2,5 miliardy korun a zvyšuje cíl čistého zisku pro rok 2023 na minimálně 4,7 miliardy korun

  • Čistý zisk dosáhl výše 2,5 miliardy korun s návratností hmotného kapitálu 18,9 procenta 
  • Provozní výnosy dosáhly 5,9 miliardy korun díky růstu výnosů z poplatků a provizí o 20,5 procenta a obrácením trendu klesajícího čistého úrokového výnosu 
  • Důsledně řízené provozní náklady dosáhly výše 2,9 miliardy korun navzdory inflačním tlakům a vyšším povinným příspěvkům do regulatorních fondů 
  • Náklady na riziko jsou nadále nízké a činily 30 milionů korun, tj. 2 bazické body, zejména díky prodejům úvěrů v selhání, které dosáhly výnosu 251 milionů korun, a dlouhodobě dobré výkonnosti úvěrového portfolia 
  • Klientské vklady vzrostly o 24 procent a dosáhly 368 miliard korun 
  • Uhlíková stopa klesla od roku 2016 o 81,3 procenta, což se blíží cíli snížit přímé emise oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2026 
  • Celkový počet klientů vzrostl o 4 procenta na 1,5 milionu 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila své výsledky za první polovinu roku 2023. Čistý zisk dosáhl 2,5 miliardy korun, což představuje návratnost hmotného kapitálu 18,9 procenta. To činí 58 procent z minimálního výhledu na čistý zisk zveřejněného v únoru 2023.

Kromě toho MONETA úspěšně pokryla MREL požadavek prostřednictvím prostředků získaných z podřízených vkladů, které nabídla svým retailovým klientům. Dividendová politika tak zůstává beze změny.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

MONETA dosáhla čistého úrokového výnosu 4,2 miliardy korun, což meziročně představuje pokles o 14 procent, a to zejména kvůli přetrvávajícímu tlaku na náklady na financování. Z čtvrtletního hlediska nicméně druhé čtvrtletí zaznamenalo zlepšení trendu, kdy čistý úrokový výnos vzrostl o 6,7 procenta v porovnání s prvním čtvrtletím letošního roku. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 20,5 procenta na 1,3 miliardy korun zejména díky zvyšujícím se prodejům produktů třetích stran. Výnosy z prodeje pojištění přispěly k tomuto výsledku 585 miliony korun a výnosy z poplatků za investiční fondy 147 miliony korun. MONETA dosáhla mimořádně vysokých prodejů penzijního připojištění, které se meziročně zvýšily o 219 procent. Portfolio investičních fondů dosáhlo 31,6 miliardy korun (meziroční nárůst o 24,6 procenta). Ostatní výnosy vzrostly o 166,9 procenta na 395 milionů korun díky vyššímu počtu klientských transakcí v cizích měnách a negativnímu dopadu swapových operací v roce 2022.

MONETA dosáhla celkových provozních výnosů 5,9 miliardy korun, což je o 3,6 procenta méně než v 1. pololetí 2022.

Důsledně řízené provozní náklady za první pololetí dosáhly 2,9 miliardy korun, což představuje nárůst o 4,4 procenta zejména kvůli vyššímu příspěvku do regulatorních fondů a jednorázové kompenzaci akvizičních nákladů ve výši 113 milionů korun, kterou MONETA obdržela ve druhém čtvrtletí 2022. Regulatorní poplatky vzrostly meziročně o 34,1 procenta na 307 milionů korun a přímo souvisí s výrazným růstem klientských vkladů. Po očištění nákladů o výše zmíněnou kompenzaci zůstávají provozní náklady meziročně na stejné úrovni.

Náklady na riziko skupiny MONETA se v prvním pololetí vyvíjely příznivě a dosáhly čisté výše 30 milionů korun, tj. 2 bazických bodů. K tomu přispěly zejména úspěšné prodeje úvěrů v selhání v nominální hodnotě 828 milionů korun s realizovaným výnosem ve výši 251 milionů korun. Úvěrové portfolio si po celé sledované období vedlo dobře a v jeho kvalitě MONETA nezaznamenala žádné zhoršení. K 30. červnu činil podíl úvěrů v selhání skupiny MONETA 1,3 procenta, tj. 3,6 miliardy korun. To je pozitivní výsledek v porovnání s 1,4 procenta za stejné období loňského roku.

Efektivní daňová sazba skupiny MONETA dosáhla za první pololetí výše 15,3 procenta, a to zejména díky investicím do českých státních dluhopisů, které mají daňově osvobozené výnosy.

Čistý zisk dosáhl 2,5 miliardy korun, tedy o 13,7 procenta méně ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

ROZVAHA A PORTFOLIO ÚVĚRŮ

Celková bilanční suma skupiny MONETA dosáhla v prvním pololetí 424 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 15,5 procenta. Výše rozvahy byla pozitivně ovlivněna meziročním růstem klientských vkladů o 24 procent na 368 miliard korun. Celkem 84 procent z těchto klientských vkladů je kryto Fondem pojištění vkladů.

Úvěrové portfolio skupiny MONETA zůstalo stabilní, k 30. červnu činilo retailové portfolio 183,9 miliardy korun a komerční portfolio 85,3 miliardy korun. V rámci poskytování nových úvěrů skupina MONETA uplatňovala velmi obezřetný přístup v průběhu prvního pololetí. Nové hypoteční úvěry zaznamenaly výrazný pokles o 69,7 procenta. To odráží jednak nižší poptávku v důsledku vysokých tržních úrokových sazeb, ale také konzervativní přístup skupiny MONETA k poskytování nových hypotečních úvěrů.

KAPITÁLOVÁ POZICE

Regulatorní kapitálová pozice skupiny MONETA zůstává silná a stabilní. K 30. červnu dosáhl regulatorní kapitál 33,8 miliardy korun. Celková kapitálová přiměřenost činila 19,7 procenta. Ukazatel Tier 1 kapitálové přiměřenosti dosáhl 15,4 procenta, tedy výrazně nad kapitálový cíl 13,45 procenta. Nadbytečný kapitál nad Tier 1 kapitálovým cílem činil 3,3 miliardy korun, tedy 6,5 koruny na akcii.

V červnu MONETA nabídla retailovým klientům pětileté podřízené vklady s úrokovou sazbou 7 procent, díky kterým získala prostředky ve výši 2,8 miliardy korun ke krytí MREL požadavku. Ke konci června tak MREL kapitálová přiměřenost na individuální úrovni dosáhla 23,7 procenta, což je již nyní výrazně nad cílem 22,95 procenta platným ke konci roku 2023.

Vedení je přesvědčeno, že schopnost pokračovat v dividendové politice a budoucí výplatě dividend tak zůstává nezměněna.

LIKVIDNÍ POZICE

Celkové zdroje financování skupiny MONETA činí 385 miliard korun a meziročně se zvýšily o 23,9 procenta. Toho bylo dosaženo zejména díky růstu klientských vkladů a již zmíněné úspěšné nabídce podřízených vkladů. Ukazatel krytí likvidity dosáhl v prvním pololetí 285 procent, což je výrazně nad požadovanou hodnotou 100 procent a potvrzuje to vynikající likviditní pozici skupiny MONETA.

Vysoce kvalitní likvidní aktiva činila 120 miliard korun a meziročně vzrostla o 65,7 miliardy korun.

DIGITALIZACE

I nadále významně roste využívání digitálních kanálů skupiny MONETA. Oceňovanou mobilní aplikaci Smart Banka nyní používá více než 987 000 klientů, což představuje meziroční nárůst o 56,2 procenta. Podíl úvěrů poskytnutých online dosáhl 48 procent u spotřebitelských úvěrů a 27 procent u úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Zvyšuje se také podíl depozitních produktů zřízených prostřednictvím digitálních kanálů, přičemž 44 procent běžných retailových vkladů a 57 procent retailových spořicích a termínovaných účtů bylo zřízeno online.

ESG

Úsilí o udržitelnost přináší i nadále výsledky. Od roku 2016, kdy MONETA jako jedna z prvních českých společností začala počítat uhlíkovou stopu, snížila své přímé emise o 81,3 procenta. Tohoto významného úspěchu MONETA dosáhla díky přechodu na plně zelenou elektřinu v celé pobočkové síti a zvyšujícímu se podílu elektromobilů ve flotile firemních vozů.

Zároveň úsilí o plnou digitalizaci také snížilo spotřebu papíru o 194 tun za poslední tři roky díky rostoucímu využívání elektronických smluvních dokumentů, marketingových materiálů, a dokonce i pokladních dokladů. Tento odklon od tištěných materiálů pomohl snížit spotřebu elektrické energie o 46 procent.

AKTUALIZOVANÝ TRŽNÍ VÝHLED

Vzhledem k finančním výsledkům za první pololetí roku 2023 a celkové makroekonomické a tržní situaci může MONETA zvýšit svůj výhled minimálních cílů na období 2023–2027. Za toto období vedení plánuje dosáhnout minimálního kumulativního čistého zisku ve výši 25,4 miliardy korun, což je o 7,6 procenta neboli 1,8 miliardy korun více než dle předchozího výhledu zveřejněného v únoru 2023. Hlavními faktory jsou nižší očekávané náklady na riziko a nižší efektivní daňová sazba.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky skupiny MONETA za první pololetí roku 2023:

„Naše výsledky za první polovinu letošního roku byly lepší, než jsme očekávali, a překonaly tak náš plán. V rámci našeho každodenního podnikání jsme zachovali obezřetný přístup k poskytování úvěrů, disciplínu a pečlivý dohled při řízení nákladů a důslednou správu našich úvěrových portfolií. MONETA je před vstupem do druhé poloviny roku 2023 v dobré pozici a já upřímně děkuji všem svým kolegům za jejich přínos k našemu rozvoji.“

Konferenční hovor k výsledkům skupiny MONETA za 1H 2023 se bude konat dne 27. července 2023 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

1 Sdílená bankomatová síť zahrnuje k 30. červnu 2023 579 bankomatů MONETA Money Bank, 847 bankomatů Komerční banky, 369 bankomatů Air Bank a 263 bankomatů UniCredit Bank.

FINANČNÍ VÝKAZY K 30. ČERVNU 2023