MONETA doručila čistý zisk ve výši 1,3 miliardy korun a měla tak úspěšné první čtvrtletí 2022

 • Čistý zisk ve výši 1,3 miliardy korun meziročně vzrostl o 116 procent 
 • Návratnost hmotného kapitálu se zvýšila na 18,8 procenta z 9,7 procenta ke konci stejného období minulého roku 
 • Celkové provozní výnosy vzrostly o 13 procent na úroveň 3 miliard korun 
 • Provozní náklady zůstaly stabilní na úrovni 1,5 miliardy korun, a to i navzdory inflačním tlakům 
 • Náklady na riziko v kladné výši 95 milionů korun neboli 0,15 procenta z průměrné výše úvěrového portfolia, díky rozpuštění opravných položek 
 • Kapitálová přiměřenost dosáhla 17,7 procenta, což o 3,1 procenta převyšuje kapitálový cíl vedení 
 • Akcionáři schválili výplatu navrhované dividendy ve výši 7 korun na akcii 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „Skupina MONETA“) dnes oznámila své neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2022. Čistý zisk se zvýšil o 116 procent na 1,3 miliardy korun, což odpovídá návratnosti hmotného kapitálu ve výši 18,8 procenta. Velmi dobrá ziskovost byla podpořena změnou tržních úrokových sazeb a nižšími náklady na riziko.

Čistý výnos z úroků meziročně vzrostl o 17 procent z důvodu vyšších úrokových sazeb. Čisté výnosy z poplatků a provizí vzrostly o 3 procenta v souvislosti s vyššími provizemi od třetích stran a vyšším počtem transakcí. Celkově dosáhly provozní výnosy 3 miliard korun, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku představuje nárůst o 13 procent. Celkové provozní náklady zůstaly na stejné úrovni 1,5 miliardy korun, což odráží důsledné řízení nákladů. Náklady na riziko Skupiny MONETA se v porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku významně zlepšily a díky rozpuštění opravných položek dosáhly kladné hodnoty 95 milionů korun neboli 0,15 procenta z průměrné výše úvěrového portfolia. Toho bylo dosaženo zejména díky zlepšení klasifikace NPL úvěrů do Fáze 2 ve výši 1,2 miliardy korun.

MONETA má silnou kapitálovou pozici s regulatorním kapitálem ve výši 29,8 miliardy korun. Ukazatel kapitálové přiměřenosti Skupiny MONETA lehce vzrostl na 17,7 procenta, tedy o 3,1 procenta více než je kapitálový cíl vedení 14,6 procenta. Nadbytečný kapitál Skupiny MONETA je na úrovni 5,3 miliardy korun. Tato silná kapitálová pozice představuje dobrý základ pro další růst i budoucí výplaty dividend.

V březnu zveřejnila MONETA svou Zprávu udržitelnosti za rok 2021, která podrobně popisuje pokrok, který MONETA učinila v rámci implementace své aktualizované ESG strategie, kterou zveřejnila loni na podzim. Tato zpráva odráží povinné požadavky na výkaznictví v rámci standardů udržitelnosti Evropské unie a zároveň vychází z Programu pro udržitelný rozvoj 2030 Organizace spojených národů a Pařížské dohody.

Na řádné valné hromadě konané 26. dubna schválili akcionáři Skupiny MONETA výplatu dříve oznámené dividendy ve výši 7 korun na akcii, která bude vyplacena 25. května 2022. Valná hromada rovněž schválila roční konsolidovanou i individuální finanční závěrku za rok 2021, jmenovala společnost Deloitte auditorem pro tento finanční rok a schválila Zprávu o odměňování za rok 2021.

Vývoj v poskytování úvěrů

Výkonné úvěrové portfolio v hrubé výši Skupiny MONETA se meziročně zvýšilo o 11,5 procenta a dosáhlo 258,6 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů meziročně vzrostlo o 13,3 procenta na 178,1 miliardy korun a portfolio komerčních úvěrů se zvýšilo o 7,6 procenta na 80,4 miliardy korun.

V retailovém segmentu vzrostly nové objemy spotřebitelských úvěrů meziročně o 6,6 procenta, objemy nových úvěrů na nákup vozidel meziročně vzrostly o 18,8 procenta. Naopak objemy nových hypoték klesly o 54 procent v důsledku významného zvýšení úrokových sazeb. Celkově zaznamenala MONETA objem nových retailových úvěrů ve výši 10,9 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 37,7 procenta, především v důsledku zpomalení hypotečního úvěrování.

V komerčním segmentu vzrostly objemy nových investičních úvěrů Skupiny MONETA o 19,6 procenta a objemy úvěrů pro živnostníky a malé firmy stouply o 8,6 procenta. Celkově vzrostl Skupině MONETA objem nových komerčních úvěrů na 4,7 miliardy korun, meziročně o 15,9 procenta.

Digitální distribuce

V prvním čtvrtletí MONETA dále zlepšovala svoji nabídku online produktů. V lednu MONETA přidala do své Internet Banky možnost založit si spořicí účet a běžný účet v cizí měně plně online. Klienti mohou také využívat online směnárnu prostřednictvím obou digitálních kanálů Smart Banky i Internet Banky. Díky nástrojům, které dokážou převádět vizuální obsah do zvukové podoby, byla Internet Banka zpřístupněna i klientům se zrakovým postižením. Nevidomí a zrakově postižení klienti Skupiny MONETA mohou nyní pohodlně využívat naše online bankovní služby.

Popularita digitálního bankovnictví dále roste, což je patrné na stoupajícím počtu uživatelů internetového i mobilního bankovnictví, meziroční nárůst o 9,6 procenta, respektive o 24,7 procenta. MONETA rovněž zaznamenává silný nárůst transakcí přes tyto kanály. Transakce přes mobilní bankovnictví vzrostly meziročně o 60,9 procenta a přes internetové bankovnictví meziročně o 11,3 procenta.

MONETA nyní nabízí možnost sjednání hypotéky plně online pomocí platformy nazvané Finanso, která, ačkoliv stále ještě prochází testováním, nabývá na oblibě. V prvním čtvrtletí byly přes tuto platformu sjednány objemy nových úvěrů ve významné výši 142 milionů korun. MONETA plánuje spustit kompletní řešení pro všechny své klienty během druhého čtvrtletí tohoto roku.

Prostřednictvím našich online kanálů bylo sjednáno celkově 43,2 procenta objemů nových spotřebitelských úvěrů a 26,8 procenta objemů nových úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Naše online prodejní kanály se rovněž podílely 27,7 procenty na všech nově založených retailových běžných účtech. Tyto platformy také podpořily distribuci našich investičních fondů, kde 14,2 procenta všech investic bylo sjednáno prostřednictvím online kanálů.

Distribuce investičních fondů

Celkový zůstatek prodaných investičních fondů, jako jsou zejména podílové fondy, dosáhl na konci prvního čtvrtletí 25,5 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 27,4 procenta. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2022 MONETA distribuovala investiční fondy v objemu 2,6 miliardy korun. V prvním čtvrtletí 2022 MONETA vygenerovala výnosy z provizí za distribuci investičních fondů ve výši 73 milionů korun a meziročně tak vzrostly o 82,5 procenta.

Vývoj v oblasti vkladů

MONETA zvýšila celkový objem klientských vkladů z 265,5 miliardy korun na konci prvního čtvrtletí 2021 na 294,1 miliardy korun na konci prvního čtvrtletí 2022, což představuje nárůst o 10,8 procenta. Vklady retailových klientů stouply o 14,4 procenta na 224,1 miliardy korun. Vklady komerčních klientů zůstaly meziročně stabilní na úrovni 70,1 miliardy korun.

Kvalita úvěrového portfolia

Kvalita úvěrového portfolia Skupiny MONETA se zlepšila. Portfolio úvěru v selhání je výši 4,6 miliardy korun poté, co se v průběhu uplynulých 12 měsíců snížilo o 2 miliardy korun. Poměr úvěrů v selhání (NPL) meziročně klesl z 2,8 procenta na 1,8 procenta. Tento ukazatel byl pozitivně ovlivněn dobrou výkonností portfolia, a také dlouhodobě dobrou platební morálkou klientů, jejichž úvěry byly klasifikovány jako úvěry v selhání z důvodů pandemie nemoci COVID-19. Celkové krytí úvěrového portfolia prostřednictvím opravných položek pokleslo z 2,6 procenta na konci prvního čtvrtletí 2021 na 2,1 procenta na konci prvního čtvrtletí 2022.

ZISKOVOST A NÁVRATNOST KAPITÁLU

 • Celkové provozní výnosy dosáhly úrovně 3 miliard korun, což představuje nárůst o 13 procent. Tento výsledek byl podpořen růstem čistých úrokových výnosů meziročně o 17 procent a čistých výnosů z poplatků a provizí o 3 procenta v meziročním srovnání.
 • Celkové provozní náklady dosáhly 1,5 miliardy korun a zůstaly tak na stejné úrovni i navzdory inflačním tlakům.
 • Čistý zisk před započtením nákladů na riziko dosáhl 1,5 miliardy korun a zvýšil se tak o 29 procent.
 • Celkové náklady na riziko významně klesly na pozitivní hodnotu 0,15 procenta, představující celkovou výši 95 milionů korun. Tohoto výsledku bylo dosaženo zejména díky přesunu NPL pohledávek souvisejících s pandemií COVID-19 do Fáze 2, dobré platební morálce a stabilní míře nových úvěrů po splatnosti.
 • Efektivní sazba daně z příjmů byla stabilní na úrovni 19,3 procenta neboli 309 milionů korun.
 • Čistý zisk byl ve výši 1,3 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 116 procent díky výše uvedeným pozitivním faktorům.
 • Návratnost hmotného kapitálu se meziročně téměř zdvojnásobila na hodnotu 18,8 procenta.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Celková bilanční suma ve výši 367,5 miliardy korun představuje meziroční nárůst o 16 procent především díky vyšším vkladům a nerozdělenému zisku. Velikost rozvahy pozitivně ovlivnila kampaň na spořicí účty v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2021. Bilanční sumu zároveň podpořila emise MREL dluhopisů v nominální hodnotě 100 milionů eur (ekvivalent 2,4 miliardy Kč) v únoru 2022.

Portfolio investičních cenných papírů1 dosáhlo výše 48,9 miliardy korun. Portfolio zahrnuje převážně české státní dluhopisy.

Celkové portfolio úvěrů 2 meziročně vzrostlo o 11,5 procenta na 258,6 miliardy korun:

 • retailové úvěry2 meziročně vzrostly o 13,3 procenta a dosáhly úrovně 178,1 miliardy korun. Portfolio retailových úvěrů tvoří 69 procent celkového úvěrového portfolia Skupiny MONETA.
  • Hypoteční úvěry zaznamenaly meziroční nárůst o 19 procent na 125,2 miliardy korun.
  • Spotřebitelské úvěry meziročně vzrostly o 1,5 procenta a dosáhly úrovně 48,1 miliardy korun.
  • Úvěry na automobily se zvýšily meziročně o 13,2 procenta a dosáhly úrovně 2,4 miliardy korun.
  • Spotřebitelské úvěry meziročně vzrostly o 1,5 procenta a dosáhly úrovně 48,1 miliardy korun.
  • Úvěry z kreditních karet a kontokorentů klesly meziročně o 2,5 procenta na 2,4 miliardy korun v souladu s trendem na trhu.
 • komerční úvěry2 meziročně vzrostly o 7,6 procent a dosáhly úrovně 80,4 miliardy korun, což představuje 31 procent celkového úvěrového portfolia Skupiny MONETA (z toho úvěry živnostníkům a malým firmám tvoří 4 procenta).
  • Portfolio investičních úvěrů meziročně vzrostlo o 3,5 procenta na 45,8 miliardy korun.
  • Portfolio provozních úvěrů se meziročně zvýšilo o 24,9 procenta na 13,4 miliardy korun.
  • Úvěry pro živnostníky a malé firmy vzrostly meziročně o 26,6 procenta na 10,6 miliardy korun.
  • Úvěry na automobily meziročně vzrostly o 3,5 procenta na 6,4 miliardy korun.
  • Leasingové portfolio kleslo o 19,1 procent na 4,3 miliardy korun v souladu se strategií Skupiny MONETA.

Zdroje financování a vklady meziročně vzrostly o 11,6 procenta na 307,8 miliardy korun:

 • Retailové klientské vklady se meziročně zvýšily o 14,4 procenta na 224,1 miliardy korun, což představuje 73 procent z celkových zdrojů financování.
 • Komerční klientské vklady zůstaly stabilní na úrovni 70,1 miliardy korun, což představuje 23 procent z celkových zdrojů financování.
 • Ostatní zdroje financování zaznamenaly meziroční růst o 31,6 procenta na 13,7 miliardy korun, což představuje 4 procenta z celkových zdrojů financování.

Online prodeje
Online platformy – výsledky za první čtvrtletí:

 • podíl spotřebitelských úvěrů sjednaných online na celkových prodejích nových spotřebitelských úvěrů dosáhl 43,2 procenta.
 • podíl hypoték sjednaných prostřednictvím platformy Refinanso.cz a prostřednictvím nabídky online hypotečních úvěrů tvořil 13,6 procenta z celkové výše podepsaných nových hypoték.
 • podíl úvěrů pro živnostníky a malé firmy sjednaných online na celkových nových prodejích úvěrů pro živnostníky a malé firmy dosáhl výše 26,8 procenta.
 • podíl běžných účtů sjednaných online na celkovém počtu nových běžných účtů byl 27,7 procenta.
 • 14,2 procenta z celkového objemu nových prodejů investičních fondů bylo distribuováno přes online kanály.
 • podíl smluv stavebního spoření sjednaných online na celkové výši nově podepsaných smluv dosáhl výše 9,8 procenta.

Klientská základna: mírný nárůst na úroveň 1,5 milionu. Počet retailových klientů je přibližně 1,4 milionu a počet komerčních klientů představuje zhruba 116 tisíc, převážně z řad živnostníků a malých firem.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA PORTFOLIA

 • Náklady na riziko dosáhly kladné hodnoty 95 milionů korun neboli 15 bazických bodů. Tento výsledek byl převážně ovlivněn rozpuštěním opravných položek vztahujících se k úvěrům v selhání, které mohly být, díky dobré platební morálce klasifikovány do Fáze 2 a také díky celkovému zlepšení kvality portfolia.
 • Portfolio NPL úvěrů dosáhlo úrovně 4,6 miliardy korun. Zůstatek pozitivně ovlivnil výše zmíněný přesun úvěrů do Fáze 2 ve výši 1,2 miliardy korun.
 • Poměr NPL úvěrů klesl na 1,8 procenta ve srovnání s 2,8 procenta v prvním čtvrtletí roku 2021.
 • Celkové krytí úvěrového portfolia meziročně kleslo z 2,6 procenta na 2,1 procenta.

KAPITÁLOVÁ POZICE

 • MONETA nadále vykazuje silnou kapitálovou pozici s celkovou kapitálovou přiměřeností na úrovni 17,7 procenta, což je nad úrovní regulatorního kapitálového požadavku ve výši 13,6 procenta a kapitálového cíle vedení ve výši 14,6 procenta.
 • Kapitálový poměr Tier 1 je na úrovni 15 procent, 3,3 procenta nad Tier 1 kapitálovým požadavkem, včetně rezervy stanovené vedením.
 • Regulatorní kapitál je na úrovni 29,8 miliardy korun.
 • Nadbytečný kapitál nad úrovní kapitálového cíle managementu dosáhl 5,3 miliardy korun, což představuje 10,3 korun na jednu akcii.
 • Na řádné valné hromadě konané 26. dubna 2022 schválili akcionáři výplatu dividendy ve výši 7 korun na jednu akcii (celkem 3,6 miliardy Kč), která bude vyplacena 25. května 2022.
 • V únoru MONETA vydala nepodřízené preferenční dluhopisy ve výši 100 milionů eur v rámci plnění minimálního požadavku na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL) stanoveného Českou národní bankou. Dluhopisům byl agenturou Moody's přidělen rating A3.

Tomáš Spurný, CEO a předseda představenstva MONETA, komentuje finanční výsledky Skupiny MONETA za první čtvrtletí roku 2022:

„Naše výsledky jsou v souladu s cíli Skupiny MONETA komunikovanými pro letošní rok. V tomto kontextu si dovolím zdůraznit a poděkovat za dobré obchodní výsledky všem kolegům a kolegyním. Nicméně bych chtěl zdůraznit rizika, neboť tato se znásobila v kontextu událostí od konce tohoto února. Management Banky se bude snažit, aby dodal cíle, které jsme komunikovali a kterými se cítíme být zavázáni.“

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA poskytla svůj výhled na minimální cíle dne 4. února 2022 a tento výhled zůstává nezměněn.

1 S výjimkou podílů VISA, SWIFT a Bankovní identita.
2 Výkonné úvěry v hrubé výši.

Konferenční hovor k výsledkům Skupiny MONETA za 1Q 2022 se bude konat dne 28. dubna 2022 ve 14 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

FINANČNÍ VÝKAZY SKUPINY MONETA K 31. BŘEZNU 2022