Konsolidované výsledky Skupiny MONETA za tři čtvrtletí 2020

30. 10. 2020
MONETA Money Bank

Za posledních devět měsíců do konce září vykázala Skupina MONETA čistý zisk ve výši 1,9 miliardy korun. Výsledek ovlivnila vyšší tvorba opravných položek ve výši 3,1 miliardy coby důsledek pandemie COVID-19. Zisk před vytvořením opravných položek se oproti stejnému období loňského roku zvýšil o 28,5 %.

Provozní výnosy skupiny dosáhly 9,4 miliardy korun, což představuje nárůst o 19,4 %. Za výsledkem stojí organický růst a dále mimořádný zisk z akvizice a konsolidace výsledků akvírovaných společností. Akvizice má také za důsledek meziroční růst nákladů, a to o 9,3 % na 4,1 miliardy. Provozní náklady Skupiny MONETA, očištěné od akvizice, zůstávají na stejné úrovni jako v předchozím roce, tedy 3,7 miliardy korun. Celkový zisk před zohledněním opravných položek ke konci třetího čtvrtletí dosáhl 5,3 miliardy korun, meziročně tak vzrostl o 28,5 %. Celková výše opravných položek k úvěrům činila 3,1 miliardy korun, z toho 2,4 miliardy korun tvoří krytí očekávaných rizik spojených s COVID-19. Čistý zisk dosáhl 1,9 miliard korun, a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úrovni 10,9 %.

MONETA vykazuje silný poměr kapitálové přiměřenosti na úrovni 17,4 %, doprovázený vynikající likviditou přes 195 %. Banka i nadále generuje růst úvěrových aktivit vysoko nad růstem trhu, který je na úrovni 3,7 %. Růst úvěrového portfolia banky činil 44,6 %. Klientská základna skupiny se díky organickému a akvizičnímu růstu zvýšila na 1,4 milionů klientů.

Míra úvěrů v selhání klesla na úroveň 1,5 % především díky úspěšnému prodeji historického portfolia úvěrů v selhání; výnos z prodeje činil 119 milionů korun před zdaněním.

MONETA také potřetí za sebou obhájila titul Bankovního inovátora roku v rámci prestižní soutěže Banka roku. Získala jej za inovativní funkcionality v aplikaci svého mobilního bankovnictví Smart Banka. V kategorii klientsky nejpřívětivější banka získala druhé místo, v hlavní kategorii pak z loňské páté pozice poskočila o dva stupně výš na místo třetí.

Banka se také stala významným partnerem neziskové organizace Post Bellum, která dokumentuje osudy obětí kolektivizace na území komunistického Československa v druhé polovině 20. století.

KAPITÁLOVÁ POZICE
Regulatorní kapitál Skupiny MONETA činí 26,8 miliard korun. Nad rámec regulatorního požadavku na Tier1 kapitál nyní banka disponuje přebytečným kapitálem ve výši 3,1 miliardy korun (12,4 %), což jí dává silný základ pro budoucí růst, potenciální akvizici a obnovení vyplácení dividend akcionářům.
Poměr kapitálové přiměřenosti činí 17,4 %, poměr CET1 pak 14,4 %. Celkový kapitálový požadavek banky činí 13,4 % plus jednoprocentní rezerva vedení banky.

ZISKOVOST
– Zisk před zohledněním opravných položek dosáhl 5,3 miliardy korun, celková výše opravných položek činila 3,1 miliardy. Čistý zisk Skupiny dosáhl 1,9 miliardy korun a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úrovni 10,9 %.
– Celkové provozní výnosy vzrostly o 19,4 % na 9,4 miliard korun. Přispěl k tomu jednorázový výnos z akvizice ve výši 1,1 mld. Kč a dále prodej dluhopisů s výnosem ve výši 288 milionů korun.
– Náklady vzrostly pouze o 9,3 % díky cílenému řízení a navzdory inflačnímu prostředí a akvizici.
– Náklady na riziko na úrovni 2,07 % průměrného konsolidovaného čistého úvěrového portfolia významně ovlivnily opravné položky na potenciální úvěrové ztráty v souvislosti s pandemií COVID-19 (zhoršení makroekonomického prostředí a moratorium na splacení úvěru) ve výši 2,38 miliardy Kč a také jednorázově vytvořené opravné položky v rámci akvizice ve výši 259 mil. Kč.

BILANCE A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA
– Retailové úvěry: meziroční růst o 68,1 % v retailových úvěrech táhla především výkonnost v expanzi hypotečního portfolia a spotřebitelských úvěrech, které byly výrazně ovlivněny akvizicí.
    – Hypoteční portfolio se meziročně zvýšilo o 122,3 % a s objemem ve výši 90,4 miliardy korun dosáhlo tržního podílu na úrovni 6,6 % ve srovnání s 3,3 % na konci loňského roku. I přes důsledky pandemie COVID-19 dosáhla úroveň nově sjednaných hypoték 137 % ve srovnání s rokem 2019.
    – Spotřebitelské úvěry se meziročně zvýšily o 25,2 %, celkové portfolio vzrostlo na 50,2 miliardy korun. Mírný pokles ve srovnání s předchozím čtvrtletím zapříčinily především dopady pandemie COVID-19.
– Retailové vklady: objem retailových vkladů se zvýšil o 70,8 % na 191 miliardy Kč.
– Komerční úvěry: meziroční růst o 17,2 procenta, celkové portfolio dosáhlo 77 miliard korun.
    – Úvěry pro živnostníky a podnikatele meziročně vzrostly o 21,5 %, celkové portfolio činí 7,8 miliardy Kč.
    – Portfolio úvěrů pro malé a střední podniky se meziročně zvýšilo o 16,7 %, portfolio státem garantovaných úvěrů COVID dosáhlo 2,5 miliardy korun.
– Komerční vklady: distribuce komerčních vkladů vzrostla o 6,4 % a dosáhla objemu 65 miliard Kč.
– Digitální platforma: MONETA i nadále motivuje klienty, aby využívali platformu digitálního bankovnictví. To se projevilo solidním růstem online půjček, který vedl k 42% podílu na celkovém objemu všech sjednaných spotřebitelských úvěrů a k podílu ve výši 23,2 % u všech sjednaných úvěrových produktů živnostníků.
– Klientská základna: v důsledku akvizice a organického růstu vzrostla klientská základna Skupiny MONETA meziročně o 35,6 % na 1,4 milionu zákazníků.

NÁKLADY NA RIZIKO A KVALITA AKTIV
– Náklady na riziko byly významně ovlivněny tvorbou opravných položek z důvodu krytí očekávaných rizik z dopadů pandemie COVID-19 ve výši 2,4 miliardy korun. Celkové náklady na riziko banky tak dosáhly úrovně 3,1 miliard korun, což zvýšilo krytí opravných položek úvěrového portfolia banky na poměr 2,5 % (z 1,9 % na konci roku 2019).
– Kvalita aktiv zůstává stabilní. Poměr nesplácených úvěrů činí 1,5 %, celkové krytí portfolia úvěrů v pochybení vzrostlo na 166,3 % ze 109,2 % na konci roku 2019.

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ
– Poměr konsolidované kapitálové přiměřenosti se i po akvizici udržel na silných 17,4 %.
– Krytí NPL se zvýšilo ze 109,2 % na konci roku 2019 na 166,3 %.
– Regulatorní kapitálový požadavek se od 1. července snížil na 13,4 % v důsledku snížení proticyklické rezervy o 50 bazických bodů.
– Vedení banky stanovilo manažerský cíl kapitálové přiměřenosti na 14,4 % z předchozích 14,9 %.
– Dividendová politika je i nadále pozastavena z důvodu nejasností a rizik souvisejících s dalším vývojem a ekonomickými důsledky COVID-19 a podléhá důrazným regulačním doporučením.
– Vedení banky i nadále plánuje výplatu dividendy na úrovni 80 % čistého zisku a zahájení výplaty dividend bezprostředně po ukončení regulatorních doporučení.

REAKCE SKUPINY MONETA NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
– MORATORIUM ÚVĚROVÉHO SPLÁCENÍ: MONETA i ve třetím čtvrtletí umožňovala svým klientům dočasně odložit splácení svých úvěrových závazků podle právních předpisů přijatých parlamentem ČR, které vstoupily v platnost dne 17. dubna 2020.
    – K 30. září 2020 MONETA evidovala pod tímto moratoriem objem úvěrového portfolia ve výši 18,6 miliard Kč (11,8 mld. Kč v retailovém segmentu a 6,8 mld. Kč v komerčním segmentu), což odpovídá 9% podílu na celkovém úvěrovém portfoliu banky.
– GARANČNÍ PROGRAMY: V průběhu třetího čtvrtletí roku 2020 byla MONETA aktivní ve vládních záručních programech pro klienty z řad malých a středních podniků i živnostníků, přičemž v příslušných kategoriích produktů dosahuje výsledků nad svým obvyklým tržním podílem. Ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF) spustila také záruční programy EGAP COVID+ a COSME.
    – MONETA zpracovala žádosti o úvěr v garantovaných programech COVID II, COVID III a COVID Praha ve výši 2,5 miliardy korun. V objemu poskytnutých půjček dosáhla odhadovaného 16% tržního podílu v počtu všech schválených žádostí.
    – V rámci programu EGAP COVID+ podpořila žádosti segmentu malých a středních firem v objemu 858,3 miliardy korun, v objemu takto poskytnutých půjček dosáhla MONETA tržního podílu ve výši 7,2 %.
    – V programu COSME nabídla MONETA komerčnímu sektoru velmi atraktivní úrokovou sazbu 4,8 % a podpořila tak žádosti malých a středních firem v celkovém objemu 411,1 milionu korun, schválené žádosti živnostníků pak tvořily objem ve výši 438,9 milionu korun.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA, komentoval finanční výsledky MONETA za třetí čtvrtletí roku 2020:

„Pandemie COVID-19 a její důsledky vrhnou stín na celou ekonomiku České republiky. V tomto kontextu jsem nesmírně hrdý na naše výsledky a vděčný našim zaměstnancům za to, že na všech frontách dokazují, že MONETA je i v těchto obtížných podmínkách spolehlivou a fungující bankou, která dokáže jít svým klientům naproti a podat jim pomocnou ruku. I přes tuto nečekanou krizi pokračujeme v plnění našich strategických cílů a nepochybuji o tom, že je splníme.“

TRŽNÍ VÝHLED
MONETA aktualizovala svůj tříletý tržní výhled, níže pak uvádí výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19. Vedení banky očekává, že v následujících 5 letech vykáže Skupina MONETA kumulovaný čistý zisk více než 20 miliard Kč.

 

Prezentace k výsledkům za třetí čtvrtletí 2020 začne v pátek 30. října 2020 v 15:00 hodin středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 844 286 0643
UK +44 207 194 3759
Hong Kong +8 523 077 3574
Singapur +6 564 298 400


Účastnický PIN kód: 39796456#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5