Konsolidované výsledky Skupiny MONETA za první pololetí 2020

Skupina MONETA zvýšila svůj zisk před zohledněním nákladů na riziko o 48,5 procent na úroveň 3,9 miliardy Kč oproti první polovině loňského roku. Čistý zisk ve výši 1,2 miliardy Kč ovlivnila vyšší tvorba opravných položek (2,5 miliardy) v důsledku pandemie COVID-19.

Provozní výnosy Skupiny dosáhly 6,6 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 27,7 procent. Za výsledkem stojí jednak mimořádný zisk z akvizice, konsolidace výsledků nedávno akvírovaných subjektů společnosti Wüstenrot a také organický růst. Provozní náklady zůstaly v porovnání se stejným obdobím loňského roku zhruba na stejné úrovni ve výši 2,7 miliardy Kč. Celkový zisk před zohledněním nákladů na riziko dosáhl 3,9 miliard Kč, meziročně tak vzrostl o 48,5 procent. Za první polovinu roku MONETA vytvořila celkové opravné položky ve výši 2,5 miliardy Kč. Z toho tvorba opravných položek v souvislosti s potenciálními riziky vyplývajícími z následků pandemie COVID-19 byla ve výši 1,9 miliardy Kč. Čistý zisk tak dosáhl 1,2 miliard Kč, a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úrovni 10,5 procent.

Výsledky první poloviny roku 2020 byly výrazně posíleny čistým akvizičním ziskem ve výši 0,9 miliardy Kč, který je tvořen rozdílem mezi přebytkem nabytých čistých aktiv nad pořizovací cenou akvírovaných společností ve výši 1,1 miliardy Kč, a vytvořenými opravnými položkami na úvěrové ztráty u nově akvírovaného portfolia ve výši 259 milionů Kč. Kromě toho MONETA vykazuje silný poměr kapitálové přiměřenosti na úrovni 17,4 procent, doprovázený vynikající likviditou s likvidním poměrem ve výši 216,8 procent. MONETA pokračuje v růstu úvěrových aktivit meziročně o 47,5 procent a výrazně tak překračuje růst trhu. Růst depozitního portfolia Skupiny MONETA činil meziročně 63,2 procenta. Klientská základna skupiny se díky organickému a akvizičnímu růstu zvýšila na 1,4 milionu klientů.

Míra nesplácených úvěrů klesla z 1,8 procent na konci roku 2019 na současnou úroveň 1,6 procent (3,6 mld Kč). V důsledku pandemie COVID-19 MONETA překlasifikovala úvěrové expozice do Fáze 2 v objemu 11,9 miliardy Kč. Překlasifikování těchto úvěrů a zhoršené makroekonomické prognózy zvýšily míru očekávaných budoucích úvěrových ztrát. V současné době nicméně MONETA nezaznamenala žádný nárůst splátek po splatnosti nebo delikventních úvěrů.

S počtem deseti ocenění za digitální a produktové inovace v rámci soutěže Zlatá koruna se MONETA stala nejoceňovanější bankou České republiky. Úsilí banky v oblasti enviromentální, sociální a správy společnosti bylo uznáno i v zahraničí, MSCI World Index zvýšil naše hodnocení z původního BB na BBB. MONETA se také stala významným partnerem České zemědělské univerzity (ČZU) a jejího projektu Chytrá krajina, který se zaměřuje na udržitelnost životního prostředí v České republice. Ve druhém čtvrtletí roku 2020 také MONETA zřídila poradní orgán představenstva společnosti, MON FAIR, jehož zaměřením je rovnost žen a mužů, inkluze a diverzita.

Následující témata pokrývají klíčový vývoj Skupiny v oblasti ziskovosti, růst rozvahy, klientské základny a řízení kapitálu:

ZISKOVOST
– Zisk před zohledněním nákladů na riziko dosáhl 3,9 miliard Kč, což je o 48,5 procent více než v první polovině loňského roku. Čistý zisk dosáhl 1,2 miliardy Kč a vedl k návratnosti hmotného kapitálu na úroveň 10,5 procent.
– Celkové provozní výnosy vzrostly meziročně o 27,7 procent na 6,6 miliard Kč. Přispěl k tomu jednak růst čistých úrokových výnosů (meziročně o 5,7 procent) a také jednorázový zisk z akvizice ve výši 1,1 mld. Kč.
– Provozní náklady vzrostly meziročně pouze o 6,3 procent díky jejich cílenému řízení a navzdory inflačnímu prostředí a akvizici. Bez zohlednění akvizice by došlo k meziročnímu snížení provozních nákladů o 2,5 procenta.
– Náklady na riziko jsou na úrovni 2,69 procent průměrného konsolidovaného čistého úvěrového portfolia a byly významně ovlivněny tvorbou opravných položek na potenciální úvěrové ztráty v souvislosti s pandemií COVID-19 (zhoršení makroekonomického prostředí a moratorium na splacení úvěru) ve výši 1,9 miliardy Kč a také jednorázovou tvorbou opravných položek na nově akvírované portfolio ve výši 259 mil. Kč.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA
Retailové úvěry: akcelerovaný meziroční růst o 73,8 procent v retailových úvěrech především díky akvizici hypotečního portfolia a spotřebitelských úvěrů
    – Hypoteční portfolio se meziročně zvýšilo o 135,4 procent na 87,7 miliardy Kč a dosáhlo tržního podílu na úrovni 6,6 procent ve srovnání s 3,3 procenty na konci loňského roku
    – Spotřebitelské úvěry se meziročně zvýšily o 28,2 procent na 50,4 miliardy Kč.
Retailové vklady a aktiva ve správě: balance retailových vkladů se meziročně zvýšila o 90,1 procent na 188,5 miliardy Kč, aktiva ve správě pak meziročně vzrostla o 22,5 procent na 14,2 miliardy Kč.
Komerční úvěry meziroční vzrostly o 14,7 procenta na 75,7 miliard Kč.
    – Úvěry pro živnostníky a podnikatele meziročně vzrostly o 20,2 procent na 7,2 miliardy Kč
    – Portfolio úvěrů malých a středních podniků (SME) se meziročně zvýšilo o 14,1 procent na 68,5 miliardy Kč.
Komerční vklady: balance komerčních vkladů meziročně vzrostla o 17,0 procent na 67,7 miliardy Kč díky silnému růstu jak v segmentu malých a středních podniků (SME), tak i segmentu živnostníků a podnikatelů.
Digitální platforma: MONETA i nadále podporuje klienty, aby využívali platformu digitálního bankovnictví. To se projevilo solidním růstem online půjček, který vedl k 42,8procentnímu podílu na celkovém objemu všech sjednaných spotřebitelských úvěrů a k podílu ve výši 27,5 procent u všech sjednaných úvěrových produktů živnostníků a podnikatelů.
Klientská základna: díky akvizici a organickému růstu vzrostla klientská základna Skupiny MONETA meziročně o 38,5 procent na 1,4 milionu zákazníků.

ŘÍZENÍ KAPITÁLU
– Poměr konsolidované kapitálové přiměřenosti se i po akvizici udržel na silných 17,4 procentech.
– Rizikově vážená aktiva vzrostla od konce roku 2019 o 22,2 procent a dosáhla výše 153,5 miliard Kč oproti růstu úvěrů v čisté výši o 39,1 procent od konce roku 2019.
– MONETA dokázala ve velmi rychlém čase implementovat tzv. supporting faktor úlev pro výpočet rizikově vážených aktiv pro malé a střední podniky, který byl schválen Evropským parlamentem v Nařízení 2020/873 ze dne 24. 6. 2020 umožňující jeho aplikaci od 27. 6. 2020, což vedlo k uvolnění kapitálu ve výši 533 milionů Kč.
– Hustota rizikově vážených aktiv (RWA) se zejména díky změně úvěrového portfolia a implementaci výše zmíněného SME tzv. supporting faktoru snížila na 56,6 procent.
– Celkový regulatorní kapitálový požadavek se od 1. července snížil na 13,4 procent v důsledku snížení proticyklické rezervy o 50 bazických bodů.
– Na základě toho se vedení banky rozhodlo snížit svůj cíl kapitálové přiměřenosti na 14,4 procent z předchozích 14,9 procent.
– Na základě důrazných doporučení regulátorů a nejasností a rizik souvisejících s dalším vývojem a ekonomickými důsledky COVID-19 je dividendová politika pozastavena.
– Vedení banky i nadále plánuje výplatu dividendy na úrovni 80 procent čistého zisku.

REAKCE SKUPINY MONETA NA VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19
Moratorium na odklad splátek: MONETA i nadále umožňovala svým klientům dočasně odložit splácení úvěrových závazků podle právních předpisů přijatých parlamentem ČR, které vstoupily v platnost dne 17. dubna 2020.
    – K 30. červnu 2020 MONETA eviduje pod tímto moratoriem objem úvěrového portfolia ve výši 34 miliard Kč (22,5 mld. Kč v retailovém segmentu a 11,5 mld. Kč v komerčním segmentu), což odpovídá 15procentnímu podílu na celkovém úvěrovém portfoliu Skupiny MONETA.
    – 18,2 miliard Kč je kryto v rámci tříměsíčního moratoria (dobrovolné moratorium poskytované Skupinou MONETA i moratorium podporované státem) a 15,8 miliardy Kč v rámci moratoria na šest měsíců.
Garanční programy: I v průběhu druhého čtvrtletí roku 2020 byla MONETA aktivní ve vládních záručních programech pro klienty z řad malých a středních podniků i živnostníků, přičemž v příslušných produktových kategoriích dosahuje výsledků nad svým obvyklým tržním podílem.
    – MONETA zpracovala žádosti o úvěr v garantovaných programech COVID II a COVID Praha ve výši 1,8 mld. Kč V počtu schválených žádostí dosáhla 13procentního tržního podílu.
    – V rámci programu COVID III obdržela MONETA alokaci ve výši 10,8 miliard Kč a aktivně vybízí své klienty k maximálnímu využití tohoto programu.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, komentoval finanční výsledky Skupiny MONETA za první pololetí roku 2020:

„MONETA pokračuje v plnění svých strategických cílů i přes tuto nečekanou krizi. Jsem hrdý a vděčný našim zaměstnancům za to, že i přes náročné podmínky zajistili plynulý chod naší banky. Nepochybuji o tom, že úspěšně překonáme výzvy, které tato bezprecedentní situace přináší. Moje důvěra vyplývá z našeho zaměření na udržitelnost a dlouhodobý pokrok. Přesto nás čekají těžké časy a my to musíme mít na paměti“.

TRŽNÍ VÝHLED
MONETA aktualizovala svůj tříletý plán, níže pak uvádí výhled minimálních cílů, založený na odhadech v souvislosti s dopady pandemie COVID-19.

Na základě současných předpovědí makroekonomické situace předpokládá vedení Skupiny MONETA dopad pandemie COVID-19 na kumulativní čistý zisk Skupiny MONETA v letech 2020 až 2022 ve výši 5,2 miliardy Kč. To odpovídá rozdílu mezi zveřejněnými ekonomickými výhledy Skupiny MONETA v před-koronavirovém období (konsolidovaný zisk 13,8 miliardy Kč) a aktuálním výhledem konsolidovaného zisku (8,6 miliardy Kč). Důvodem jsou nižší úrokové sazby a potenciálně výrazně vyšší předpokládané úvěrové ztráty z nevýkonných pohledávek v následujících třech letech.

Prezentace k výsledkům za první pololetí 2020 začne v pátek 31. července 2020 v 15:00 hodin středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 844 286 0643
UK +44 207 194 3759
Hong Kong +8 523 077 3574
Singapur +6 564 298 400


Účastnický PIN kód: 66775564#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549