GE Money Bank zavádí jako první v ČR komunikaci s firemními klienty prostřednictvím datových schránek

GE Money Bank jako první banka v České republice začala oficiálně využívat datové schránky pro komunikaci se svými klienty z řad podnikatelů a firem. Ti mohou s bankou komunikovat prostřednictvím Poštovních datových zpráv a touto formou vedle daňových přiznání zasílat i finanční výkazy. Díky této inovaci odpadá statutárním zástupcům firem povinnost dodávat GE Money Bank daňová přiznání a finanční výkazy v tištěné podobě.

„Díky datovým schránkám bude komunikace klientů s bankou efektivnější a časově úsporná. Firemní klienti tak budou moci s GE Money Bank komunikovat elektronicky a prostřednictvím datové schránky zasílat potřebné dokumenty vyplývající z jejich informační povinnosti vůči bance,“ říká Jiří Patera, ředitel oddělení úvěrových produktů pro firemní klienty. „Předpokládáme, že do budoucna by se pro svoji jednoduchost a flexibilitu mohlo jednat o jeden z důležitých komunikačních kanálů. Tímto novým kanálem dokážeme nyní obsloužit až 5 tisíc klientů a do budoucna se počet bude zvyšovat, stejně jako budeme rozšiřovat škálu dokumentů, které je možné datovou schránkou předat,“ dodává Patera.

Tato služba je k dispozici vybraným klientům využívajících služeb firemního bankovnictví, kteří plní informační povinnost vyplývající z příslušných úvěrových smluv. Standardně banky tato daňová přiznání požadují v tištěné podobě a s podpisy statutárních zástupců. GE Money Bank jako jediná z velkých bank v České republice nabízí možnost plnit tuto povinnost prostřednictvím datové schránky. Vzhledem ke způsobu zaslání dokumentu GE Money Bank nepožaduje podepsání dokumentu zaručeným elektronickým podpisem a takovýto výkaz je díky formě komunikace považován za platný.

Pro možnost zasílání Poštovních datových zpráv si stačí jen aktivovat datovou schránku pro zasílání zpráv v režimu firma - firma.

***
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a její zřízení se vztahuje na podmínky zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Pomocí datové schránky je také možné komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Prostřednictvím datové schránky lze poslat zprávu s přílohami do velikosti 10 MB, což v případě přiložených účetních výkazů ve formátu. pdf znamená přibližně 33 stránek. Předmět musí být označen identifikačním číslem organizace. Datová zpráva již nemusí obsahovat zaručený elektronický podpis statutárních zástupců společnosti.


Pavel Zúbek,
tiskový mluvčí GE Money Bank