GE Money Bank usnadní podnikatelům přístup k finančním prostředkům evropských fondů

GE Money Bank připravila novou službu EU Servis, která podnikatelům usnadňuje financování jejich projektů z veřejných prostředků. V rámci služby EU Servis mohou žadatelé o veřejnou podporu využít komplexního poradenství při získávání a správě dotací, a to včetně zpracování návrhu struktury financování předkládaných projektů.

V novém programovém období 2007 - 2013 může Česká republika čerpat až 26,7 miliard EUR z různých fondů Evropské unie určených převážně k podpoře rozvoje regionů a posílení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů. GE Money Bank přináší službu EU Servis, která podnikatelům usnadní přístup k těmto prostředkům.

„GE Money Bank se rozhodla rozšířit stávající nabídku služeb pro podnikatele. EU Servis je komplexní program, který zahrnuje konzultace o možnostech financování projektu, identifikaci vhodného programu podpory v rámci dotačního auditu, pomoc při zpracování žádosti o podporu, návrh financování projektu v rámci našich úvěrových programů a nakonec i zhodnocení průběhu realizace projektu,“
vysvětluje Zdeněk Toušek, produktový manažer služby EU Servis.

Úvěrové programy pro předfinancování a spolufinancování předkládaných projektů jsou určeny právnickým i fyzickým osobám podnikajícím na území ČR. Pro sektor Zemědělství, EkoEnergie a Průmysl byly na základě zkušeností z předcházejícího období a znalosti potřeb klientů vytvořeny v rámci EU Servisu i speciální sektorově orientované úvěrové programy:
- EU Zemědělství - program cílený na osoby podnikající v oblasti zemědělství a navazujícím zpracovatelském potravinářském průmyslu
- EU Ekoenergie - program pro financování projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor
- EU Průmysl - program zaměřený zejména na pokrytí potřeb podnikatelů v sektoru kovovýroby a strojírenství

„Nabídku úvěrových programů EU Servis jsme koncipovali tak, aby se flexibilně přizpůsobila potřebám každého žadatele o veřejnou podporu. S touto službou lze jednoduše překlenout časový nesoulad mezi okamžikem úhrady výdajů a proplacením dotace i financovat výdaje projektu nekryté poskytnutou dotací,“
shrnuje výhody nové služby Toušek.

V rámci úvěrových programů EU Servis může klient využít následující 4 produkty:

Úvěrový příslib
je obvykle požadován jako doklad prokazující zajištění dostatku finančních prostředků k financování daného projektu při předložení žádosti o veřejnou podporu.

Úvěr na předfinancování
je krátko až střednědobý úvěr, vedený v českých korunách, určený k překlenutí doby mezi potřebou úhrady výdajů spojených se schváleným projektem a proplacením dotace.

Středně až dlouhodobý Úvěr na spolufinancování slouží k financování té části výdajů projektu, která není kryta čerpanou dotací. Standardní úvěr na spolufinancování projektu je veden v českých korunách.

Zvýhodněná bankovní záruka
slouží jako nástroj dodatečného zajištění úvěrové angažovanosti k poskytnutému bankovnímu úvěru. GE Money Bank nabízí podnikatelům zvýhodněnou záruku do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru, cenové zvýhodnění záruky až ve výši 4 % p.a. vyčerpaného zaručeného úvěru nebo možnost finančního příspěvku až do 15 % vyčerpaného zaručeného úvěru.


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank