GE Money Bank se stala členem Českého sdružení pro biomasu

GE Money Bank se stala členem CZ BIOM - Českého sdružení pro biomasu, které dlouhodobě podporuje využívání biomasy a bioplynu v energetice České republiky. Důvodem pro vstup do sdružení je specializace GE Money Bank na financování projektů využívajících obnovitelné zdroje energie a zájem o aktivní podporu ekoenergetiky v CR. Tato orientace je dána celosvětovou iniciativou skupiny General Electric s názvem Ecomagination, která podporuje ochranu životního prostředí a využití obnovitelných zdrojů energie.

„Biomasu a bioplyn považujeme za nejperspektivnější obnovitelné zdroje energie s významným realizačním potenciálem v podmínkách ČR. Uplatnění těchto zdrojů bude mít řadu pozitivních celospolečenských efektů, například pro rozvoj venkova a zemědělství, ale i ve formě příspěvku k soběstačnosti a nezávislosti na neekologických energetických zdrojích,“
říká Miroslav Šafařík, předseda sdružení CZ Biom. „Vzájemnou aktivní spoluprací proto chceme přispět k rozvoji využívání biomasy a bioplynu v ČR. Věříme, že naše finanční produkty učiní tyto technologie dostupnější všem zájemcům,“ hodnotí uzavření partnerství Eva Dubovská, manažerka sektoru ekoenergie GE Money Bank.

GE Money Bank se specializuje na financování projektů využívajících obnovitelné zdroje energie, mezi které patří především:
· bioplynové stanice
· zpracování biomasy
· výstavba a rekonstrukce vodních elektráren
· výstavba fotovoltaických elektráren
· energii šetřící projekty

Úvěrové financování pro tyto typy projektů je možné až do výše 100% pořizovacích nákladů, se splatností do 12 let a až s dvouletým odkladem splátek. Pro žadatele o dotace ze Strukturálních fondů banka navíc nabízí službu EU Servis - komplexní poradenství včetně přípravy žádosti o dotaci a pomoci s jejím čerpáním.

***

České sdružení pro biomasu se aktivně podílí na vytváření podmínek pro rozvoj v oborech biomasa, bioplyn a nakládání s bioodpady v České republice. Je jedním z autorů zákona č.180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, je partnerem pro Energetický regulační úřad při jednáních o stanovení výše výkupních cen za elektřinu vyrobenou z biomasy a bioplynu, aktivně se zapojilo do přípravy dotačních titulů ze Strukturálních fondů EU (podpora bioplynových stanic, výrobních linek na pelety a brikety, kotelen na biomasu apod.) a spolupodílí se i na přípravě příslušné legislativy.
Kontakty: Miroslav Šafařík, předseda sdružení, Tel.: 241 730 326
GSM: 603 521 163, e-mail: predseda@biom.cz, www.biom.cz ; www.czbiom.cz


Eva Chaloupková,
tisková mluvčí GE Money Bank