GE Money Bank jako první banka v ČR umožnila zemědělcům ručit za úvěry skotem


GE Money Bank představila novinku určenou pro klienty z řad zemědělců. Od počátku dubna mohou za úvěry od GE Money Bank ručit také skotem. Banka tak reagovala na zájem zemědělců o alternativní formy ručení. Zemědělci mají v úvěrové strategii GE Money Bank důležité místo. Objem jim poskytnutých úvěrů tvoří téměř čtvrtinu všech úvěrů, které banka poskytla malým a středním podnikům.

Od dubna mohou zemědělci použít k ručení za úvěry u GE Money Bank také skot. U provozních úvěrů lze skot použít k zajištění, u investičních k dozajištění úvěru. Pro větší snadnost a úsporu času a nákladů bude dobytek oceněn účetní cenou, pak už postačí jen zajišťovací převod vlastnického práva. Díky tomu není nutné využívat znaleckých posudků a notářských zápisů.

"Zavedením této možnosti ručení jsme reagovali na zájem, který zemědělci projevovali o alternativní formy zajištění. GE Money Bank je první a jedinou bankou, která dává zemědělcům možnost ručit skotem," řekl Martin Jarolím, manažer produktů pro zemědělské subjekty. "Orientace na zemědělské subjekty je součástí dlouhodobé strategie GE Money Bank - pružně reagujeme na jejich potřeby a nabízíme speciální produkty, které jsou ušité na míru jejich specifickým potřebám," dodal Martin Jarolím.

GE Money Bank přizpůsobuje svou úvěrovou nabídku pro zemědělce jejich specifickým potřebám, které jsou dány zejména sezónností. Banka proto zemědělcům nabízí mj. provozní úvěry k financování předsezónních a sezónních prací, úvěry k financování zásob, hypotéky k financování zemědělské půdy a investiční úvěry k financování nákupu zemědělské techniky a rekonstrukce a výstavby hospodářských budov.

GE Money Bank se zároveň významným způsobem podílí na spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF), který poskytuje zemědělcům finanční podporu. " Například v rámci programu Půda, který již více než rok podporuje hypotéky na nákup půdy, se téměř 65 % schválených žádostí o úvěr týká klientů GE Money Bank," podotkl Martin Jarolím. GE Money Bank v rámci tohoto programu schválila úvěry 180 zemědělcům, celkový objem úvěrů dosáhl 342 mil. Kč. Úvěry od GE Money Bank mají průměrnou výši 1,9 mil. Kč a dobu splatnosti necelých 15 let.

Portfolio úvěrů, které GE Money Bank poskytla zemědělským subjektům představovalo ke 31. březnu celkem 3,6 miliardy Kč - o 30 % víc než ke konci března 2004. O důležité pozici zemědělců ve strategii GE Money Bank svědčí mimo jiné to, že jim poskytnuté úvěry představují celkem 23 % úvěrů poskytnutých malým a středním podnikům.

* * *

SPECIÁLNÍ ÚVĚRY URČENÉ PRO ZEMĚDĚLCE:
Kromě níže vypsaných speciálních úvěrů mohou zemědělci využívat i všech ostatních úvěrů v nabídce GE Money Bank - kontokorent Flexi Business, rychlou půjčku Expres Business, neúčelové úvěry Universal Business a Operativ Business a další provozní a investiční úvěry.

Financování zemědělské půdy
Jedná se o dlouhodobý hypoteční úvěr určený na nákup nestátní zemědělské půdy do osobního vlastnictví.

· Financování zemědělské půdy je určeno právnickým osobám i fyzickým osobám - podnikatelům.
· Minimální výše úvěru je 300 000 Kč a jeho maximální výše není omezena.
· Splatnost 10 - 20 let (jde o nejdelší splatnost na trhu)
· Klient obdrží finanční prostředky ve výši až 90% kupní ceny.
· Možnost získání dotace PGRLF na úhradu úroků činí 4,5% na úvěr ve výši max. 10 mil. Kč.
· Úrokové sazby jsou stanovovány individuálně a jejich typ lze v průběhu úvěru měnit: plovoucí sazby nebo fixní sazby na období 1 roku nebo 5 let.
· Splácení probíhá formou odděleného splácení jistiny a úroků s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na finančním toku klienta
· Jištění úvěru: financovaná zemědělská půda, blankosměnka, případně jiné zajištění (zemědělská půda ve vlastnictví klienta)

Financování zemědělské techniky
Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb, v oblasti zemědělství konkrétně k financování nákupu nové i použité zemědělské techniky, zejména kolových traktorů, sklízecích mlátiček, sklízečů píce, strojů na zpracování půdy a setí, strojů pro ochranu rostlin.

· Výše úvěru:až 100% ceny techniky
· Splatnost úvěru: 2 až 8 let, s individuálním splátkovým kalendářem, v závislosti na cash flow klienta.
· Jištění úvěru: zajišťovací převod vlastnického práva k předmětu úvěru, případně termínovaný vklad (možnost zhodnocení prostředků klienta možnost použití jako poslední splátky úvěru), úvěr lze dozajistit skotem

Financování úrody
Úvěry k financování úrody jsou krátkodobé nebo střednědobé úvěry a slouží k sezónnímu financování provozního kapitálu, s dotací PGRLF. Splácení je průběžné v souladu s projekcí hotovostního toku.

· Výše úvěru: na základě předložených faktur v souladu s požadavky PGRLF.
· Splatnost úvěru: do 30 měsíců, s možností prodloužení.
· Jištění úvěru: nemovitost,zástava pohledávek, skot.

V současné době s podporou PGRLF poskytuje GE Money Bank provozní úvěry s využitím programu Vyrovnání úrokového zatížení na 30 měsíců.

Financování zásob - Skladištní listy
Provozní úvěry jsou krátkodobé úvěry a slouží k financování zásob zemědělských komodit uložených klientem u třetích osob (skladovatelů), na které jsou vystaveny skladištní/ skladní listy.

· Jsou určeny zemědělským podnikatelům a velkoobchodům
· Výše úvěru je vypočítána na základě seznamu předložených skladištních/ skladních listů.
· Splatnost úvěru činí 1 rok, nejpozději do data 1.7. následujícího po uzavření smlouvy, s možností prodloužení, jednorázově před vrácením skladištního/ skladního listu
· Jištění úvěru pomocí skladištních/ skladních listů, smlouvy o zajišťovacím převodu práva.
· Komodity: obilí potravinářské, obilí krmné, řepka ze sklizně běžného roku.


Eva Chaloupková,
manažerka komunikace GE Money Bank