GE Capital Bank připravila pro klienty Union banky speciální nabídku

GE Capital Bank zahájí výplatu vkladů klientů Union banky na vybraných 78 obchodních místech v sobotu 17. května. Od pondělí 19. května pak budou výplaty probíhat na všech 188 pobočkách banky. Pro klienty Union banky GE Capital Bank připravila speciální nabídku, která jim umožní využívat za zvýhodněných podmínek její služby.

„Prostřednictvím speciální nabídky chceme dát možnost bývalým klientům Union banky zřídit si účet v bance, která je součástí jedné z největších firem na světě – renomované General Electric a která má dlouhodobě rating AAA. Členství GE Capital Bank v této silné skupině je nejlepším důkazem její stability a důvěryhodnosti. Právě tyto atributy jsou pro bývalé klienty Union banky, kteří prošli negativní zkušeností, velmi důležité,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank.

GE Capital Bank vychází vstříc bývalým klientům Union banky a připravila pro ně speciální nabídku. Klientům z řad fyzických osob, které si zřídí běžný účet GEnius, poskytne GE Capital Bank jeho vedení zdarma po dobu půl roku. GEnius umožňuje provádět běžné operace platebního styku, čerpat účet do minusu, zasílání výpisu poštou jednou měsíčně, obsluhovat účet pomocí dvou nástrojů přímého bankovnictví, které si klient sám zvolí (Internet Banka, Mobil Banka, Telefon Banka) a spolu s účtem získávají klienti vlastní e-mail na personalizované homepage www.genius.cz. Klienti Běžný účet GEnius, který byl odborníky v soutěži MasterCard Banka roku 2002 oceněn jako nejlepší účet roku 2002.

Bývalí klienti Union banky z řad právnických osob mají možnost využit nabídku GE Capital Bank na vedení běžného podnikatelského účtu po dobu půl roku zdarma. Klienti mají možnost získat k němu i některý z nástrojů přímého bankovnictví – homebanking BankKlient, Mobil Banku či Internet Banku.

Komerční klienti mohou velmi operativně získat i prostředky na svou činnost pomocí Malého podnikatelského kontokorentu. Díky němu získají úvěrový rámec až do výše 500 000 Kč. Finanční prostředky klienti čerpají podle vlastního uvážení - jde o neúčelový úvěr. Banka poskytne kontokorent do 2 pracovních dnů od dodání dokumentace, stávajícím klientům do jednoho dne. GE Capital Bank nevyžaduje v případě Malého podnikatelského kontokorentu ručení hmotným majetkem.

Informační kanály zřízené pro klienty Union banky

O přesném způsobu a místě výplaty budou klienti Union banky prostřednictvím dopisu od GE Capital Bank odesílaným 7. května 2003. Souhrnné informace o výplatě vkladů budou klientům také k dispozici na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank, její speciální telefonní lince pro klienty Union banky 855 555 557 a webových stránkách www.gecapital.cz. Zde najdou klienti nejen přehled vybraných 78 obchodních míst která budou pověřena sobotním provozem (17. 5., 24. 5., a 7. 6.), ale i přehled všech 188 obchodních míst GE Capital Bank, která budou vyplácet v rámci běžné provozní doby prostřednictvím speciálně označených přepážek. Najdou zde také informace o GE, která GE Capital Bank vlastní, včetně produktové nabídky banky.

Klienti, kteří si přejí být o průběhu výplat pravidelně informováni pomocí SMS, mohou poslat číslo svého mobilního telefonu na SMS bránu. Pro klienty Eurotelu jde o číslo 999 025, pro klienty Oskara 6420 a pro klienty T-Mobile 5123. GE Capital Bank je připravena informovat tyto klienty průběžně podle toho, jak budou výplaty probíhat.

Informace o výplatě budou klientům Union banky samozřejmě k dispozici také na vývěsce na všech obchodních místech Union banky a jejích webových stránkách www.union.cz, jakož i na zákaznickém centru 800 186 466.

 

Zahájení výplaty vkladů

Klientům Union banky se vybrané pobočky GE Capital Bank (viz příloha č.1) otevřou v sobotu 17. května od 8.00 do 18.00 hodin. Je samozřejmé, že není možné vyplatit všech 114 180 klientů během jediného dne; klienti proto budou zváni postupně na konkrétní termín a na konkrétní místo (nejbližší místu Union banky, kde byl veden jejich běžný účet) prostřednictvím dopisu od GE Capital Bank. Vedle sobotního provozu (17. 5., 24. 5., a 7. 6.), budou výplaty probíhat samozřejmě i v pracovní dnny na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank v rámci běžné provozní doby.

 

Podmínky pro vyplacení vkladů

GE Capital Bank nabídne fyzickým osobám hotovostní nebo bezhotovostní způsob (převodem na zvolený účet) výplaty celé částky, na kterou budou mít podle zákona nárok. Hotovostní výplatu vyšší než 50 000 korun si budou klienti muset objednat alespoň dva dny předem ne některém z 78 vybraných obchodních míst GE Capital Bank; ostatních 110 obchodních míst bude zajišťovat pouze bezhotovostní výplaty. Bezhotovostní výplatu mohou provést zdarma na kterémkoli obchodním místě bez objednání.

A) Výplaty pojištěných vkladů fyzickým osobám nepodnikatelům a podnikatelům

Protože výplaty fyzickým osobám budou vázány na rodné číslo, klienti budou potřebovat:

· jeden platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas v případě cizinců),

· číslo účtu, pokud využijí možnosti bezhotovostního převodu.

B) Výplata pojištěných vkladů právnickým osobám

Komerčním klientům (právnickým osobám) Union banky bude celá částka vyplacena vždy bezhotovostně převodem na zvolený účet. U právnických osob budou výplaty vázány na IČO a k výplatě bude potřeba:

· jeden platný doklad totožnosti statutárního zástupce společnosti (např. občanský průkaz),

· v případě právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce, v případě dalších právnických osob originál dokladu o právní subjektivitě a oprávnění osob jednajících za právnickou osobu,

· číslo účtu pro bezhotovostní převod.

Klienti, kteří zvolí bezhotovostní výplatu na účet vedený u GE Capital Bank, budou k jeho otevření (pokud jej ještě nemají) potřebovat dva doklady totožnosti, např. občanský průkaz a řidičský průkaz. Fyzické osoby podnikatelé budou navíc potřebovat doklad prokazující oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list, koncesní listina, průkaz advokáta, apod.).

Obecné podmínky pro výplatu vkladů

Klienti Union banky mají podle zákona nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25 000 euro. Veškeré výplaty budou vyplaceny v českých korunách. Jde ovšem o tzv. kreditní zůstatek, tedy o celkový úhrn všech vkladů (běžný účet, termínovaný vklad atd.) po odečtení všech splatných závazků, které měl daný klient u Union banky, snížený o 10 %. Přesnou výši vyplácené částky sdělí GE Capital Bank klientům Union banky předem písemně; pokud s ní nebudou souhlasit, mohou se obrátit s písemnou reklamací přímo na Fond pojištění vkladů, Perlová 1, Praha 1, 110 00. Reklamační formulář mají k dispozici ke stažení na www.gecapital.cz.

Vklady budou vyplaceny pouze majitelům vkladu (tedy nikoli disponentům). Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, bude povinen ji vybavit speciální úředně ověřenou plnou mocí, která musí obsahovat úplné identifikační údaje majitele vkladu (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, trvalá adresa, rodné číslo) a osoby zplnomocněného zástupce, výslovně uvedené zplnomocnění pro převzetí náhrady za pojištěný vklad u Union banky a dispozici jak s ní naložit (vyplatit hotovostně nebo převést na jasně určené číslo účtu). Vzory plných mocí jsou k dispozici ke stažení na www.gecapital.cz.

 

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank