GE Capital Bank je plně připravena na výplaty klientů Union banky od soboty 17. května

GE Capital Bank zahájí z pověření Fondu pojištění vkladů výplaty prvních pozvaných klientů Union banky od soboty 17. května 8.00 hodin na svých vybraných 78 obchodních místech, která jsou nejblíže obchodních míst Union banky. Od pondělí 19. května zahájí bezhotovostní výplaty i na svých zbývajících 110 obchodních místech. Na výplatu čeká 109 000 fyzických osob a 5180 právnických osob z řad klientů Union banky.

„GE Capital Bank je připravena udělat vše pro hladký průběh výplat klientů Union banky, kteří čekají na své finanční prostředky. Jednotlivé procesy jsou nastaveny tak, aby nedošlo k narušení běžného provozu obchodních míst pro klienty GE Capital Bank,“ řekl Gerard Ryan, generální ředitel GE Capital Bank. „Klientům Union banky doporučuji jako nejrychlejší a nejbezpečnější formu výplaty bezhotovostní převod na zvolený účet,“ dodává Ryan.

Klientům Union banky se vybrané pobočky GE Capital Bank (viz příloha č.1) otevřou již v sobotu 17. května od 8.00 do 18.00 hodin. Je samozřejmé, že není možné vyplatit všech 114 180 klientů během jediného dne; klienti proto budou zváni postupně na konkrétní termín a na konkrétní místo (nejbližší místu Union banky, kde byl veden jejich běžný účet) dopisem odesílaným již 7. května 2003.

Klienti Union banky mají podle zákona nárok na výplatu 90 % svého vkladu, maximálně však 25 000 euro. Veškeré výplaty budou vyplaceny v českých korunách. Jde ovšem o tzv. kreditní zůstatek, tedy o celkový úhrn všech vkladů (běžný účet, termínovaný vklad atd.) po odečtení všech splatných závazků, které měl daný klient u Union banky, snížený o 10%. Přesnou výši vyplácené částky sdělí GE Capital Bank klientům Union banky předem písemně; pokud s ní nebudou souhlasit, mohou se obrátit s písemnou reklamací přímo na Fond pojištění vkladů, Perlová 1, Praha 1, 110 00. Reklamační formulář mají k dispozici ke stažení na www.gecapital.cz.

Vklady budou vyplaceny pouze majitelům vkladu (tedy nikoli disponentům). Pokud se majitel vkladu rozhodne pověřit k převzetí výplaty jinou osobu, bude povinen ji vybavit speciální úředně ověřenou plnou mocí, která musí obsahovat úplné identifikační údaje majitele vkladu (v případě fyzické osoby jméno, příjmení, trvalá adresa, rodné číslo) a osoby zplnomocněného zástupce, výslovně uvedené zplnomocnění pro převzetí náhrady za pojištěný vklad u Union banky a dispozici jak s ní naložit (vyplatit hotovostně nebo převést na jasně určené číslo účtu). Vzory plných mocí jsou k dispozici ke stažení na www.gecapital.cz.

Union banka pošle nejprve všem klientům, kteří zvolili zasílání výpisu poštou, výpis z účtu k 30. dubnu 2003. Finální výpis ze všech účtů k rozhodnému datu výplaty - tj. k 17. květnu 2003 - Union banka fyzicky odešle klientům v týdnu po 17.květnu 2003. GE Capital Bank obdrží 5. května 2003 od Fondu pojištění vkladů informaci o celkové částce k výplatě pro každého klienta (samozřejmě pouze v případě, že po odečteních všech splatných závazků, včetně snížení zůstatku o 10 % zůstane klientovi k výplatě kreditní zůstatek).

 

Výplaty pojištěných vkladů fyzickým osobám nepodnikatelům

GE Capital Bank nabídne fyzickým osobám hotovostní nebo bezhotovostní způsob (převodem na zvolený účet) výplaty celé částky, na kterou budou mít podle zákona nárok. Hotovostní výplatu vyšší než 50 000 korun si budou klienti muset objednat alespoň dva dny předem ne některém z 78 vybraných obchodních míst GE Capital Bank; ostatních 110 obchodních míst bude zajišťovat pouze bezhotovostní výplaty. Bezhotovostní výplatu mohou provést zdarma na kterémkoli obchodním místě bez objednání.

Protože výplaty fyzickým osobám budou vázány na rodné číslo, klienti budou potřebovat:

jeden platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas v případě cizinců),

číslo účtu, pokud využijí možnosti bezhotovostního převodu.

 

Výplata pojištěných vkladů fyzickým osobám podnikatelům

K výplatě budou tito klienti potřebovat:

doklad prokazující oprávnění k podnikatelské činnosti (živnostenský list, koncesní listina, průkaz advokáta, apod.),

jeden platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz nebo cestovní pas v případě cizinců),

číslo účtu, pokud využijí možnosti bezhotovostního převodu.

 

Výplata pojištěných vkladů právnickým osobám

Komerčním klientům (právnickým osobám) Union banky bude celá částka vyplacena vždy bezhotovostně převodem na zvolený účet. U právnických osob budou výplaty vázány na IČO a k výplatě bude potřeba:

jeden platný doklad totožnosti statutárního zástupce společnosti (např. občanský průkaz),

v případě právnických osob zapisovaných do obchodního rejstříku výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce, v případě dalších právnických osob originál dokladu o právní subjektivitě a oprávnění osob jednajících za právnickou osobu,

číslo účtu pro bezhotovostní převod.

Klienti, kteří zvolí bezhotovostní výplatu na účet vedený u GE Capital Bank, budou k jeho otevření (pokud jej ještě nemají) potřebovat dva doklady totožnosti, např. občanský průkaz a řidičský průkaz.

O přesném způsobu a místě výplaty budou jednotliví klienti Union banky upozorněni včas prostřednictvím médií a dopisem od GE Capital Bank. Souhrnné informace o výplatě vkladů budou klientům také k dispozici na všech 188 obchodních místech GE Capital Bank, speciální telefonní lince pro klienty Union banky 855 555 557 a webových stránkách www.gecapital.cz. Zde najdou klienti nejen přehled vybraných 78 obchodních míst která budou pověřena sobotním provozem (17. 5., 24. 5., a 7. 6.), ale i přehled všech 188 obchodních míst GE Capital Bank, která budou vyplácet v rámci běžné provozní doby prostřednictvím speciálně označených přepážek. Najdou zde také informace o GE, která GE Capital Bank vlastní, včetně produktové nabídky banky.

Informace o výplatě budou klientům Union banky samozřejmě k dispozici také na vývěsce na všech obchodních místech Union banky a jejích webových stránkách www.union.cz, jakož i na zákaznickém centru 800 186 466.

 

Jan Hainz, tiskový mluvčí GE Capital Bank