Čistý zisk GE Money Group za rok 2012 dosáhl 4,22 miliardy Kč

  • Konsolidovaný čistý zisk dosáhl 4,22 miliardy Kč
  • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost vzrostla na 20,02 % a je i nadále jednou z nejvyšších na trhu
  • Vklady klientů jsou ve výši 96,9 miliardy Kč
  • Úvěry klientům meziročně zůstaly na stejné hodnotě 117 miliard Kč
  • Meziroční nárůst nových obchodů ve firemním bankovnictví o 12 %
  • Počet poboček vzrostl na 260 (meziročně o 7 více)
  • Počet bankomatů - 706 (meziročně o 16 více)
  •  

Konsolidovaný čistý zisk GE Money Group za rok 2012 dosáhl výše 4,22 miliardy Kč. Vklady klientů ke konci sledovaného období dosáhly hodnoty 96,9 miliardy Kč a úvěry klientům zůstávají v hrubé výši na úrovni 117,7 miliardy Kč. Krytí nesplácených úvěrů opravnými položkami1 bylo v roce 2012 stále na vysoké úrovni přesahující 78 %. Celková výše regulatorního kapitálu vzrostla na 29,3 miliardy Kč. „Bez ohledu na nepříznivé ekonomické prostředí zůstala naše skupina silná, stabilní a vysoce zisková. Celkový čistý zisk dosáhl výše 4,22 miliardy Kč, kapitálová přiměřenost překročila 20% hranici a je tak vyšší než dvojnásobek regulatorního požadavku,“ uvedl Sean Morrissey, předseda představenstva a generální ředitel GE Money Bank, a.s. „V minulém roce jsme pokračovali v masivních investicích do rozvoje distribuce. Otevřeli jsme 7 nových poboček a do provozu jsme uvedli 16 bankomatů. Investice do zvýšení komfortu našich klientů přesáhly v loňském roce 500 mil. Kč a v tomto nastoleném trendu budeme i nadále pokračovat s cílem dlouhodobého růstu naší společnosti,“ dodal.

K celkovému výkonu skupiny GE Money významně přispělo firemní bankovnictví. Objem nově poskytnutých firemních úvěrů, které směřovaly zejména k malým a středním podnikům, se zvýšil o 1,8 mld. Kč. „Naši nabídku pro podniky a podnikatele jsme přizpůsobili současným podmínkám na trhu úvěrů, a to nám umožnilo zvýšit úvěrovou aktivitu o 12 % a současně meziročně zvýšit objem portfolia firemních úvěrů o 3 mld. Kč,“ říká Sean Morrissey. „Minulý rok jsme na trh firemního bankovnictví přišli s velmi žádanou novinkou. Na začátku září jsme jako první banka na trhu nabídli investiční úvěr pro podnikatele s garancí Evropského investičního fondu,“ dodává.

Inovace se významně dotýkají i oblasti retailových produktů. Banka se stala lídrem v nabídce mobilních platebních metod a s velkým úspěchem také představila bezpoplatkový účet Genius Gratis, který představuje první část ucelené produktové řady bez poplatků. „Od konce února, kdy jsme tento účet představili, jej využívá 135 tisíc klientů. Více než dvě třetiny z nich (96 tisíc) jsou noví klienti, kteří předtím neměli v GE Money Bank otevřený běžný účet,“ doplnil Sean Morrissey.

Vysoce likvidní aktiva jsou na úrovni 23,5 mld. Kč a kapitálová přiměřenost GE Money Bank se dále zvýšila na 20,56 %. Sean Morrissey k tomu dodává: „Naše silná kapitálová pozice znamená, že již nyní plníme požadavky nové, přísnější bankovní regulace (CRD4). Vzhledem k síle bilance skupiny GE Money nová regulace neovlivní naši úvěrovou aktivitu a vnímáme ji jako příležitost, nikoliv hrozbu.“

Pavel Zúbek
tiskový mluvčí, GE Money Bank

Konsolidovaný hospodářský výsledek GE Money Group2 k 31. prosinci 2012

(Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

Klíčové finanční ukazatele

(v tis. Kč) 31. prosince 2012 31. prosince 2011 Meziroční změna (%)
Zisk před zdaněním 5 271 421 5 606 442 -5,98 %
Čistý zisk 4 222 868 4 388 254 -3,77 %
Celková aktiva 135 474 323 140 966 961 -3,90 %
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 117 731 163 117 939 801 -0,18 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk3 34 486 100 30 050 377 14,76 %
Regulatorní kapitál 29 348 266 24 709 406 18,77 %
Vklady klientů 96 894 375 106 523 601 -9,04 %

Poznámka: hodnota vkladů k 31/12/2011 byla upravena dle nové metodiky, tak aby zahrnovala skutečná depozita, vklady, které jsou poskytovány úvěrovými institucemi, nikoliv závazky vůči klientům GEMA.

Klíčové nefinanční údaje

  31. prosince 2012 31. prosince 2011 Meziroční změna (%)
Počet poboček 260 253 2,77%
Počet bankomatů 706 690 2,27%
Celkový počet klientů 1 060 815 1 042 638 1,74%
Počet vkladových účtů 1 227 755 1 172 486 4,71%
Počet vydaných debetních karet 771 438 698 504 10,44%
Počet vydaných kreditních karet 241 612 268 144 -9,89%
Počet zaměstnanců 3 346 3 486 -4,01%

 


1 Krytí je vypočteno jako poměr hodnoty opravných položek vytvořených k celkovému portfoliu vůči hodnotě nesplacených úvěrů. Nesplácenými úvěry se rozumí úvěry, které jsou více než 90 dní po splatnosti.

2 GE Money Group ČR uveřejňuje své výsledky za rok 2012 jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o.

3 Včetně čistého zisku k 31. 12. 2012.