Whistleblowing

Nahlaste nám porušení předpisů

 

Vítejte na nové stránce věnované ochraně oznamovatelů – whistleblowingu

Whistleblowing je důležitou cestou, jak chránit společenské hodnoty a etiku a pomáhat odhalovat korupci, podvody či jiné nekalé praktiky. Proto vytváříme bezpečné a důvěrné prostředí, kde můžete sdílet informace o neetickém či nelegálním jednání, které postihuje a může ovlivnit členy koncernu MONETA i veřejnost.

Díky Vám můžeme společně přispět k vytváření transparentnějšího a spravedlivějšího prostředí pro všechny. Vaše informace jsou pro nás velmi cenné a Vaše bezpečnost je naší prioritou. Nástroje a procesy této platformy Vám proto zajistí naprostou ochranu. Whistleblowing je náročný, my Vám proto nabízíme podporu a asistenci během celého procesu. V případě, že máte z hlášení strach, můžete zaslat hlášení i plně anonymně.

Našim zaměstnancům, klientům, obchodním partnerům, dodavatelům a jakýmkoliv jiným osobám proto umožňujeme oznámit svá podezření k možnému protiprávnímu jednání, k porušení předpisů či etických hodnot Ombudsmanovi pro zaměstnance (Whistleblowing Officer) prostřednictvím:

 • Důvěrné telefonní linky +420 224 448 077 v pracovní dny v čase 9:00 – 15:00
 • Elektronicky na e-mail ombudsmanCZ@moneta.cz
 • Kontaktním formulářem uvedeným níže
 • Písemně na adresách: MONETA Money Bank, a.s. / MONETA Auto, s.r.o. / MONETA Leasing, s.r.o. / MONETA Stavební Spořitelna, a.s., Ombudsman pro zaměstnance, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 – Michle


Pomocí tohoto procesu lze oznámit jakékoliv podezření z trestné činnosti, porušení dalších předpisů či neetického chování, například v těchto oblastech:

 • Hospodářská trestná činnost (praní špinavých peněz, financování terorismu, dodržování mezinárodních sankcí, automatická výměna informací v programech FATCA/CRS atd.)
 • Interní a externí podvody a další útoky na majetek Skupiny MONETA
 • Korupce
 • Nevhodné platby
 • Ochrana osobních údajů a bankovního tajemství
 • Zneužití informací v obchodním styku
 • Trestné činy proti volné hospodářské soutěži


Potvrzení o přijetí oznámení je oznamovateli odesláno do 7 dnů od data jeho přijetí.

O způsobu řešení situace, výsledcích posouzení důvodnosti oznámení je oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od data přijetí oznámení. V obzvlášť složitých případech je možné tuto lhůtu prodloužit, a to až na 90 dnů.


Při šetření oznámení o porušení pravidel anebo neetického chování dodržujeme následující zásady:

 • Důvěrnost – oznámení řešíme s maximálním respektem, důvěrně a dle požadavku oznamovatele také anonymně pro všechny zúčastněné strany
 • Objektivita – při šetření oznámení a jejich vyhodnocení jsme nestranní a nezaujatí
 • Odpovědnost – veškerá oznámení považujeme za vážná a jejich řešení bereme na zřetel odpovědnost k oznamovateli i společnostem Skupiny MONETA
 • Rovnost – ke všem zúčastněným stranám či osobám, kterých se oznámení týká, přistupujeme rovnocenně a žádnou ze stran neznevýhodňujeme
 • Sdílení – informace k oznámením, závěrům šetření a nápravným opatřením sdílíme se zúčastněnými stranami s ohledem na platné právní předpisy, vnitřní a koncernové předpisy společností Skupiny MONETA
 • Zákaz odvetných opatření – Koncern MONETA a členové statutárních orgánu jsou povinni chránit oznamovatele před všemi druhy nespravedlivého zacházení, odvetných opatřením a postihům za mylná oznámení učiněná v dobré víře

Vyplňte prosím formulář

Formulář chci vyplnit
Formulář chci vyplnit
Jméno a příjmení null
E-mailová adresa null
Telefonní číslo Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420 null
Vaše hlášení null
E-mailová adresa (nepovinné)
Telefonní číslo (nepovinné) Telefonní číslo bez mezer a bez předvolby +420