Účely zpracování

Při činnosti skupiny MONETA dochází ke zpracování osobních údajů výše vymezených subjektů údajů za různými účely. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní titul pro zpracování údajů i další náležitosti daného zpracování se odvíjejí právě od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány. Účely, pro které skupina MONETA zpracovává osobní údaje svých klientů, lze rozdělit následujícím způsobem:

1. Zpracování údajů za účelem účasti ve výběrovém řízení

 

Hlavním účelem je zpracování Vašich osobních údajů při výběrovém řízení na konkrétní pracovní pozici u člena skupiny MONETA. Toto zpracování je nezbytné pro zajištění výběrového řízení a rozhodnutí, zda Vám bude nabídnuto uzavření pracovní smlouvy.

 

2. Zpracování údajů v evidenci zájemců o zaměstnání

 

S Vaším souhlasem budeme Vaše osobní údaje uchovávat v interní databázi zájemců o zaměstnání. V případě, že v budoucnu vypisovat výběrové řízení na pozici, pro kterou budete splňovat kvalifikační předpoklady, sami Vás oslovíme. Souhlas se zpracováním Vašich údajů za tímto účelem můžete kdykoliv odvolat na adrese kariera@moneta.cz.

 

3. Zpracování osobních údajů pro účely plnění právní povinnosti

 

Dalším účelem pro zpracování osobních údajů je plnění povinností stanovených právními předpisy. Mezi právní povinnosti v rámci skupiny MONETA patří zejména:

 

– Povinnosti dle zákoníku práce – např. doložení výběru zaměstnanců seznámení s pracovním řádem, postup při výběru uchazečů z hlediska kvalifikace a nezbytných předpokladů pro výkon povolání.

– Povinnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru – doložení potřebné odborné způsobilosti a naplnění podmínek důvěryhodnosti.

– Povinnosti dle zákona o distribuci pojištění a zajištění – doložení potřebné odborné způsobilosti a naplnění podmínek důvěryhodnosti.

 

4. Zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů skupiny MONETA

 

Skupina MONETA zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů, případně pro zajištění oprávněných zájmů dalších osob. Mezi tyto oprávněné zájmy patří především:

 

– Ověření pravdivosti sdělených informací (např. získávání referencí od bývalého/současného zaměstnavatele, ověření důvěryhodnosti především na základě veřejně dostupných údajů).

– Kontrola a prevence podvodného či jiného protiprávního jednání.

– Ochrana právních nároků skupiny MONETA včetně doložení rovného zacházení a nediskriminačního přístupu k zaměstnání, případně včetně vedení soudního sporu.

– Bezpečnost prostor MONETA – provozování kamerového systému v prostorách MONETA.