Účely zpracování

V rámci činnosti skupiny MONETA dochází k zpracování osobních údajů výše vymezených subjektů údajů za různými účely. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, právní titul pro zpracování údajů i další náležitosti daného zpracování se odvíjejí právě od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány.

Za jakými účely jsou tedy osobní údaje zpracovávány?

 

1. Zpracování osobních údajů při poskytování služeb

 

Základním účelem pro zpracování osobních údajů je jednání o uzavření a plnění smlouvy o poskytovaných produktech nebo službách skupině MONETA.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak při jednání o smlouvě a při přípravě smluvní dokumentace, tak během trvání smluvního vztahu při plnění smlouvy a komunikaci se subjektem údajů.

 

Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí nemůže být smlouva s členem skupiny MONETA uzavřena.

 

2. Zpracování osobních údajů pro plnění právní povinnosti

 

Dalším účelem pro zpracování osobních údajů je plnění povinností stanovených právními předpisy. Mezi právní povinnosti v rámci skupiny MONETA patří:

 

– Povinnost uchovávat účetní doklady1. – Povinnost prověření dodavatele dle požadavků GDPR2 a požadavků na bankovní outsourcing3.

 

3. Zpracování osobních údajů pro účely ochrany oprávněných zájmů skupiny MONETA

 

Skupina MONETA d8le zpracovává osobní údaje za účelem ochrany svých oprávněných zájmů, případně pro zajištění oprávněných zájmů dalších osob. Mezi tyto zájmy patří především:

 

– Společná evidence dodavatelů a průběhu spolupráce.

– Kontrola a prevence podvodného či jiného protiprávního jednání.

– Ochrana právních nároků včetně případného vedení soudního sporu.

– Bezpečnost prostor MONETA – provozování kamerového systému v prostorách MONETA.

 

1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách
2 Nařízení Evropského parlamentu Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
3 Vyhláška č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry