Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Rozsah shromažďovaných a dále zpracovávaných osobních údajů se vždy odvíjí od účelu, ke kterému jsou osobní údaje zpracovávány. Koncern MONETA dbá na to, aby shromažďovala osobní údaje pouze v rozsahu zcela nezbytném.

Skupina MONETA pro výše vymezené účely zpracovává následující kategorie údajů:

 

– identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, rodné číslo)
– kontaktní údaje (adresy, sídlo, telefonní čísla pevné linky nebo mobilního telefonu, elektronické adresy)
– údaje o profilech na sociálních sítích, které subjekt údajů poskytne nebo zpřístupní (zejména nick, pod kterým vystupuje na sociálních sítích)
– zvukový nebo obrazový záznam
– údaje v rozsahu definovaném jednotlivými průzkumy (kupříkladu věk, dosažené vzdělání, spotřebitelské preference v oblasti finančních služeb) .