Práva subjektů osobních údajů

 

1. Právo na informaci o zpracování osobních údajů a právo na přístup k osobním údajům

 

Klient má právo na informace o zpracování jeho osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které o něm koncern MONETA zpracovává.

 

Obsahem takové informace jsou zejména kontaktní údaje na správce osobních údajů, v tomto případě koncern MONETA nebo jejího člena, kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování osobních údajů klienta koncernem MONETA, výčet oprávněných zájmů, na jejichž základě koncern MONETA zpracovává osobní údaje klienta, doba, po kterou budou klientovy osobní údaje zpracovávány a práva subjektu osobních údajů.

 

Klient má dále právo požádat o poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm MONETA zpracovává. K této kopii bude dále připojena i informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců osobních údajů, dobu zpracování osobních údajů. Výkonem tohoto práva však nemohou být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. To znamená, že v určitých odůvodněných případech nebude možné poskytnout všechny zpracovávané osobní údaje, resp. poskytnout je v požadovaném rozsahu. Může se jednat například o případy, kdy bude v určité věci vedeno trestní řízení nebo by poskytnutí údajů v požadovaném rozsahu nebylo možné bez poskytnutí osobních údajů dalších osob, k jejichž zpřístupnění žadateli neexistuje právní důvod, nebo by poskytnutí detailních informací o zpracování mohlo být v rozporu s ochranou obchodního nebo bankovního tajemství.

 

2. Právo na opravu osobních údajů

 

V případě, že koncern MONETA zpracovává o klientovi nepřesné nebo neaktuální osobní údaje, má klient právo na to, aby byly tyto údaje opraveny. Klient má taktéž právo, s ohledem na zpracování, na doplnění neúplných osobních údajů. Na základě poskytnutí aktuálních nebo doplněných informací budou osobní údaje, které o dotčené osobě koncern MONETA zpracovává, opraveny.

 

3. Právo na výmaz

 

Neboli „právo být zapomenut“. V případě, že zpracování osobních údajů prováděné v rámci koncernu MONETA je neoprávněné, například z důvodu, že údaje již nejsou potřebné pro dané účely zpracování nebo klient odvolal souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovávány, je klient oprávněn žádat výmaz těchto údajů.

 

Nicméně je nutné upozornit, že s ohledem na právní povinnosti, které dopadají na koncern MONETA, a to zejména v oblasti bankovní regulace, prevence praní špinavých peněz, financování terorismu a prevence podvodů, jsou koncern MONETA a její členové povinny uchovávat osobní údaje o klientech, žadatelích o produkt a některých dalších osobách nejméně 10 let po skončení obchodního vztahu, tzn. po skončení poslední smlouvy nebo podání poslední žádosti o produkt. Před uplynutím této lhůty tak právo na výmaz ve většině případů nemůže být s úspěchem uplatněno.

 

4. Právo na omezení zpracování

 

Klient má taktéž právo za určitých podmínek požadovat omezení zpracování osobních údajů pro některé účely. Právo na takové omezení zpracování osobních údajů má klient v případě, kdy:
– popírá přesnost osobních údajů
– zpracování je protiprávní, ale klient pro výkon svých právních nároků odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití
– koncern MONETA již osobní údaje pro stanovené účely zpracování nepotřebuje, nicméně klient vyžaduje jejich další uchování pro výkon svých právních nároků
– klient využije právo na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů

 

V takových případech koncern MONETA osobní údaje nevymaže, ale označí je technickým příznakem a omezí jejich zpracování pro některé účely. V souvislosti s omezením zpracování osobních údajů budou klientovi zejména odvolány všechny aktuální souhlasy se zpracováním osobních údajů – zejména souhlas s přípravou a obdržením marketingových nabídek, dále bude zastaveno případné reportování do úvěrových registrů a dojde k zablokování případného vymáhání až do vyřešení celé záležitosti.

 

5. Právo na přenositelnost údajů

 

Klient má právo získat od člena koncernu MONETA poskytnutí osobních údajů, které se ho týkají, ve strukturovaném a běžně používaném formátu a právo, aby byly tyto údaje předané jinému správci osobních údajů. Toto právo lze uplatnit v , že zpracování osobních údajů je založeno na , nebo probíhá pro účely plnění smlouvy a zároveň zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně. Žádost se může týkat jen osobních údajů, které byly členovi koncernu MONETA poskytnuty přímo dotčenou osobou.

 

V souvislosti s tímto právem je nutné upozornit na speciální úpravu převodu platebního účtu obsaženou v zákoně č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Pokud klient požaduje převedení účtu k jiné bance, bude se postupovat v souladu se zákonem o platebním styku, který má jako speciální úprava přednost. K této problematice lze bližší informace najít zde v sekci Změna banky.

 

6. Právo vznést námitku

 

Klient má právo kdykoliv podat námitku proti zpracování svých osobních údajů koncernem MONETA v případě, že zpracování je založené na oprávněném zájmu nebo jde o zpracování pro účely přímého marketingu (viz níže Právo odvolat souhlas). V případě podání námitky proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu koncern MONETA daný případ na základě informací poskytnutých klientem individuálně posoudí. V případě, kdy i po přezkoumání oprávněný zájem na zpracování osobních údajů převáží, koncern MONETA poskytne za účelem prokázaní závažných oprávněných důvodů pro zpracování klientovi veškeré potřebné informace o oprávněných zájmech, na jejichž základě zpracovává osobní údaje. Pokud v konkrétním případě převáží práva či právem chráněné zájmy dotčené osoby, zpracování prováděné pro oprávněný zájem koncernu MONETA nebo dalšího subjektu bude pro daný účel zastaveno.

 

Právo vznést námitku má klient i v případě, že dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, na jehož základě může dojít k rozhodnutí, které má pro klienta právní účinky nebo se ho jinak obdobně významně dotýká.

 

7. Právo odvolat souhlas

 

V případě zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu má klient právo kdykoliv tento souhlas odvolat. V případě přímého marketingu založeného na oprávněném zájmu má klient právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů za tímto účelem a po vznesení této námitky již nebude osobní údaje klienta pro tento účel zpracovávat.

 

Důležité je upozornit na to, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může dojít k časové prodlevě mezi odvoláním souhlasu a propsáním této informace do systému připravujícího či zajišťujícího marketingové oslovení klientů. Může se tak stát, že bude např. kontaktován s marketingovou nabídkou i po odvolání takového souhlasu. Tato prodleva by nicméně neměla trvat déle než několik dnů.

 

8. Právo podat stížnost u orgánu

 

V případě, že se klient domnívá, že došlo k porušení povinností vyplývajících z předpisů upravujících zpracování osobních údajů koncernem MONETA, má právo podat stížnost k dozorovému orgánu.

 

Dozorovým orgánem pro oblast osobních údajů v České republice je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel. č.: 234 665 111
internetová stránka: www.uoou.cz