Kryje cestovní pojištění Komfort i rodinné příslušníky?

Cestovní pojištění Komfort v sobě zahrnuje i rodinný program. Vztahuje se na: manžela/manželku držitele karty, registrovaného partnera/partnerku držitele karty
• Příbuzné v řadě přímé (tj. děti – ať již vlastní nebo svěřené do náhradní rodinné péče držitele karty či jeho manžela/manželky, rodiče, prarodiče, vnuky apod.
• Druha/družku či partnera/partnerky, jestliže tyto osoby neuzavřely manželství ani registrované partnerství, ale trvale spolu žijí ve společné domácnosti

Výlučně však za předpokladu, že uvedené osoby cestují a pobývají v zahraničí společně s držitelem karty. Celkový počet osob cestujících společně s držitelem karty MONETA Money Bank je omezen na max. 3 osoby.