Kdy začíná pojistné krytí?

Pojistné krytí začíná den následující poté, co je pojistné připsáno na účet D.A.S. a pojistná smlouva je tím uzavřena. Pokud však k pojistné události dojde do 3 měsíců od počátku pojištění, vzniká pojištěnému nárok pouze na právní poradu.


Tato čekací doba se neuplatňuje:
– na spory na náhradu újmy,
– v souvislosti s trestním, přestupkovým, disciplinárním, kárným a jiným správním řízením vedeným pro delikt spáchaný pojištěným,
– na spory o uplatňování nároků na pojistné plnění,
– na spory ze smluv, které byly uzavřeny po počátku pojištění; pojištěný je však v takovém případě povinen pojistiteli předložit písemný doklad o uzavření smlouvy; nesplní-li pojištěný tuto povinnost, je pojistitel oprávněn pojistné plnění neposkytnout.