Jaké doklady potřebuji k založení běžného účtu Genius Business Start jako živnostník?

2 doklady totožnosti, doklad o přidělení identifikačního čísla, živnostenský list nebo koncesní listinu, případně doklad, který Vás opravňuje provozovat podnikatelskou činnost – například oprávnění vydané okresním nebo obecním úřadem, osvědčení České advokátní komory, jmenovací dekret ministerstva, registrace u krajského soudu.