Jak probíhá řádné ukončení leasingové smlouvy?

Leasingová smlouva končí uplynutím sjednané doby trvání leasingu. Uhradí-li příjemce leasingu veškeré závazky z leasingové smlouvy včetně odkupní ceny, přejde na něj vlastnické právo k předmětu v den následující po uplynutí sjednané doby trvání leasingu.


Následně je příjemci leasingu zasláno:
- Potvrzení o převodu vlastnictví k předmětu leasingu
- Daňový doklad na již uhrazenou odkupní prodejní cenu
- Případně technický průkaz
- Plná moc ke změně vlastníka (je zasílána elektronicky přímo do datové schránky příslušného Registru vozidel)