Jak probíhá řádné ukončení leasingové smlouvy?

Leasingová smlouva končí uplynutím sjednané doby trvání leasingu. Uhradí-li příjemce veškeré závazky z leasingové smlouvy, vznikne mu právo na nabytí předmětu leasingu. Vlastnické právo přejde na příjemce v den následující po uplynutí sjednané doby trvání leasingu.

Po zaplacení všech závazků a splnění doby leasingu je bývalému příjemci leasingu zasláno:

1)Potvrzení o převodu vlastnictví k předmětu leasingu
2)Daňový doklad na již uhrazenou prodejní cenu
3)Případně technický průkaz a plná moc (zaslána přímo do datové schránky příslušného úřadu na přepis předmětu leasingu)