Jak je určen počátek pojištění?

Pojištění vzniká v 00:00 hodin dne následujícího po dni, kdy držitel karty přistoupil k pojištění.