Jak je určen počátek pojištění k platebním kartám?

Pojištění vzniká od 00:00 hodin kalendářního dne následujícího po dni, kdy pojištěný přistoupil k pojištění.