Jak je určen počátek a konec pojištění podnikání?

Pojištění je platné od data platnosti pojistné smlouvy, pokud je v odpovídající lhůtě připsána částka pojistného na účet poskytovatele pojištění, kterým je Direct pojišťovna, a.s. Pojištění se sjednává na dobu určitou, či neurčitou.
V případě doby určité je v pojistné smlouvě uveden sjednaný konec pojištění. V případě doby neurčité není konec pojištění pevně stanoven.
Způsob ukončení smlouvy je uvedený v pojistné smlouvě a Všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění podnikání.