Jak je určen počátek a konec pojištění odpovědnosti?

Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojištění může skončit zejména výpovědí, dohodou, odstoupením od pojistné smlouvy, marným uplynutím lhůty stanovené pojišťovnou v upomínce o zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části nebo zánikem pojistného zájmu. Pojištění sjednané na dobu určitou skončí rovněž uplynutím pojistné doby.