Jak je určen počátek a konec pojištění vyčerpané částky kreditní karty?

Počátek pojištění se stanoví na 00:00 kalendářního dne následujícího po dni, ve kterém pojištěný přistoupil k pojištění.
Pojištění zaniká například posledním dnem kalendářního roku, ve kterém pojištěný dovrší 70 let věku.