Jak je určen počátek a konec pojištění osobních věcí, platebních karet a internetových rizik?

Počátek pojištění se stanoví na 00:00 hodin dne bezprostředně následujícího po dni, ve kterém pojištění vzniklo.

Pojištění zaniká:
• Dnem, ve kterém došlo ke zrušení smlouvy o běžném účtu, na základě které je veden běžný účet, ze kterého je placena úhrada za pojištění.
• Dnem, kdy je pojistníkovi doručena výpověď smlouvy, na základě které je veden běžný účet, ze kterého je placena úhrada za pojištění.
• Okamžikem, kdy pojišťovna nebo pojistník zjistí, že došlo k podvodnému jednání pojištěného majitele běžného účtu nebo držitele karty v souvislosti s pojištěním.
• Dalšími způsoby stanovenými touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami a občanským zákoníkem.